+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 23/31.05.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 472 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 546 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 35/20.02.2018 г.


Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпил Протест с № 8589/2018 г. от 17.09.2018 г. от Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, против чл. 37а, ал. 1, т. 26 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, който гласи: „Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина – 10,00 лв.“ Посочва се, че разпоредбата противоречи на разпоредби на ЗГР във връзка със ЗМДТ.

След извършен преглед и анализ на чл. 37а, ал. 1, т. 26 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски (НОАМТЦУ) се установи, че действително е налице необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски. Наредбата е приета от общински съвет съгласно делегацията на чл. 9 от ЗМДТ. Оспорената нормативна разпоредба касае дейност, свързана със съставянето на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина. Съгласно чл. 34 от ЗГР актове за гражданско състояние са акт за раждане, акт за сключен граждански брак и акт за смърт. Според чл. 40, ал. 1 от ЗГР актовете за гражданско състояние се издават безплатно. Законовата материя, която регламентира регистрирането на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина за лица, които са български граждани и съставянето на съответните актове по гражданско състояние се намира в Раздел VII Актове за гражданско състояние на български граждани, съставени в чужбина, чл. 69-72 от ЗГР и чл. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация. Съгласно цитираните разпоредби събитията по гражданското състояние, настъпили в чужбина за лица, които към момента на събитието са български граждани, се регистрират в страната въз основа на препис или извлечение от съставен от чуждестранен местен орган или от български дипломатически или консулски представител акт за гражданско състояние. Регистрирането може да се извърши както служебно по инициатива на дипломатически или консулски представител в чужда държава, така и по искане на заинтересованото лице пред длъжностните лица в съответната община с оглед вида на акта за гражданско състояние, като се представи (или изпрати при служебното) легализиран и заверен превод на български език от преписа или извлечението на съставения акт за гражданско състояние. За длъжностното лице остава задължението да състави съответния акт за гражданско състояние и въз основа на преписа при поискване или служебно да изпрати удостоверението за раждане, сключен граждански брак или препис-извлечението от акта за смърт. Оттук следва изводът, че при регистрирани събития по гражданско състояние, настъпили в чужда държава по отношение на български гражданин и съставени актове в чужбина, длъжностните лица в съответните общини съставят акт за гражданско състояние по смисъла на чл. 34, ал. 1 от ЗГР и в съответствие с чл. 40, ал. 1 от ЗГР безплатно. В тази връзка, следва да се отбележи чл. 110, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМДТ, според който услугите по съставянето на актове за гражданско състояние не подлежат на таксуване. С оглед гореизложеното, считам че следва да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, с която да се отмени незаконосъобразната разпоредба, като отпадне и основанието за отмяната ѝ от съда.

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за осигуряване спазване на нормативните актове от по-висока степен във връзка с подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.
Принцип на обоснованост – Чл. 37а, ал. 1, т. 26 от НОАМТЦУ недвусмислено противоречи на чл. 40 във връзка с чл. 34 от ЗГР и чл. 110, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМДТ. Законът ясно формулира правилото за нетаксуване на услугите по съставяне на актове за гражданско състояние.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Местни данъци и такси“ и Правен отдел на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен. Цели се също и оптимизиране на административния процес по предоставяне на услугите.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Отпадане на основанието за обжалване на Наредбата от страна на Окръжна прокуратура – гр. Пловдив и постигане на липса на противоречия между подзаконовия нормативен акт и закона.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 17.10.2018 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 1 и чл. 40, ал. 1 от ЗГР, чл. 110, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМДТ, чл. 15, чл. 26 и чл. 28, ал. 2 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

§ 1. В чл. 37а, ал. 1, точка 26 се отменя.

Заключителна разпоредба

§ 2. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0533 сек.,0.0060 от тях за заявки.Сървър памет:788,176b