+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНА ГРАДИНА“Вносител: ...........................
Павел Гуджеров – КМЕТ
На Община Раковски


Доклад


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на e-mail адрес proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България“ №1.

МОТИВИ


1. Причини, които налагат приемането.
Със свое Решение № 422, взето с Протокол № 26/31.08.2017г., Общински съвет – Раковски:
1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване в Община Раковски“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Одобрява за нуждите на проектното предложение да се използва помещение – сграда № 62075.501.9553.4 ЕКАТТЕ 62075 общ. Раковски, обл. Пловдив по ПУП на кв. Ген. Николаево, гр. Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на Общински съвет - Раковски, с площ от 38 кв. м. и предназначение „Селскостопанска постройка“, находяща се в поземлен имот 501.9553. Предоставянето на сградата е от момента на одобрение на проекта до изтичане на неговия срок – 30.06.2020 г.
В последствие след кандидатстване на Община Раковски и проведена процедура за подбор на проекти, гореописаният проект е одобрен за финансиране, на основание на който е сключен договор №BG05M90P001-2.010-0503-C01 между Община Раковски и Министерство на труда и социалната политика. Съгласно договора финансирането на проекта е на 100%. За изпълнение му е необходимо да се създаде Общинско социално предприятие „Зелена градина“.
Проектът ще даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица, на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица, които не са нито в образование, нито в заетост. В допълнение, с изпълнение на проектното предложение в Община Раковски ще се повиши качеството на живот, ще се насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими групи. Предвижда се реализиране на следните дейностите по проекта:
- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
- Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
- Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението;
- Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
- Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
- Дейности за организация и управление на проекта;
- Дейности по информация и комуникация.
Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗОС, общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на общински съвет, а съгласно ал. 3 от същия, дейността на предприятието се осъществява въз основа на правилник, приет от общински съвет. В тази връзка, с оглед необходимостта от създаване на Общинско социално предприятие „Зелена градина“, възниква и необходимост от приемане и на Правилник за дейността му.

2. Цели, които се поставят.
Цели се, чрез приемане на Правилника да се осигури на общинското социално предприятие оптимален числен състав и структура за ефективно и качествено извършване на своя предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и задълженията на ръководството и персонала зает в него. Това ще създаде условия за бърза реакция и контрол при изпълняваните дейности.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За приемането на Правилник за дейността на общинското социално предприятие не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакванията от приемането на Правилник за дейността на Общинското социално предприятие са свързани с поставените цели, а именно да се създаде оптимална възможност за доброто функциониране на предприятието, като се уреди предметът на дейност, структурата, числения състав и др., с оглед изпълнение на поставените в проекта цели, а именно да се даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Настоящият проект на Правилник за дейността на Общинско предприятие е подзаконов нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано действащото българско законодателство, относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg на 22.06.2018 г. за обществени консултации.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 51, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Приема ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНА ГРАДИНА“.
2. Правилникът влиза в сила три дни след влизане в сила на решението, с което е приет.
3. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на Община Раковски.

Приложение: Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена градина“

Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена градина“ /.PDF формат/
Справка постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0454 сек.,0.0048 от тях за заявки.Сървър памет:736,056b