+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНА ГРАДИНА“Вносител: ...........................
Павел Гуджеров – КМЕТ
На Община Раковски


Доклад


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на e-mail адрес proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България“ №1.

МОТИВИ


1. Причини, които налагат приемането.
Със свое Решение № 422, взето с Протокол № 26/31.08.2017г., Общински съвет – Раковски:
1. Дава съгласие за подаване на проектно предложение „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване в Община Раковски“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
2. Одобрява за нуждите на проектното предложение да се използва помещение – сграда № 62075.501.9553.4 ЕКАТТЕ 62075 общ. Раковски, обл. Пловдив по ПУП на кв. Ген. Николаево, гр. Раковски, одобрен с Решение № 88/06.07.2004 г. на Общински съвет - Раковски, с площ от 38 кв. м. и предназначение „Селскостопанска постройка“, находяща се в поземлен имот 501.9553. Предоставянето на сградата е от момента на одобрение на проекта до изтичане на неговия срок – 30.06.2020 г.
В последствие след кандидатстване на Община Раковски и проведена процедура за подбор на проекти, гореописаният проект е одобрен за финансиране, на основание на който е сключен договор №BG05M90P001-2.010-0503-C01 между Община Раковски и Министерство на труда и социалната политика. Съгласно договора финансирането на проекта е на 100%. За изпълнение му е необходимо да се създаде Общинско социално предприятие „Зелена градина“.
Проектът ще даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица, на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица, които не са нито в образование, нито в заетост. В допълнение, с изпълнение на проектното предложение в Община Раковски ще се повиши качеството на живот, ще се насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими групи. Предвижда се реализиране на следните дейностите по проекта:
- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
- Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
- Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт на помещението;
- Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
- Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество;
- Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
- Дейности за организация и управление на проекта;
- Дейности по информация и комуникация.
Съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗОС, общинското предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на общински съвет, а съгласно ал. 3 от същия, дейността на предприятието се осъществява въз основа на правилник, приет от общински съвет. В тази връзка, с оглед необходимостта от създаване на Общинско социално предприятие „Зелена градина“, възниква и необходимост от приемане и на Правилник за дейността му.

2. Цели, които се поставят.
Цели се, чрез приемане на Правилника да се осигури на общинското социално предприятие оптимален числен състав и структура за ефективно и качествено извършване на своя предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и задълженията на ръководството и персонала зает в него. Това ще създаде условия за бърза реакция и контрол при изпълняваните дейности.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За приемането на Правилник за дейността на общинското социално предприятие не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Очакванията от приемането на Правилник за дейността на Общинското социално предприятие са свързани с поставените цели, а именно да се създаде оптимална възможност за доброто функциониране на предприятието, като се уреди предметът на дейност, структурата, числения състав и др., с оглед изпълнение на поставените в проекта цели, а именно да се даде възможност за постигане на значими и устойчиви резултати за активиране и интегриране в заетост на продължително безработни и неактивни лица.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Настоящият проект на Правилник за дейността на Общинско предприятие е подзаконов нормативен акт и съответства с правото на Европейския съюз, с което е обвързано действащото българско законодателство, относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg на 22.06.2018 г. за обществени консултации.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал 2, чл. 26, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 51, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 3, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински предприятия на територията на Община Раковски.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Приема ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО „ЗЕЛЕНА ГРАДИНА“.
2. Правилникът влиза в сила три дни след влизане в сила на решението, с което е приет.
3. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на Община Раковски.

Приложение: Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена градина“

Проект на Правилник за дейността на Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелена градина“ /.PDF формат/
Справка постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.6869 сек.,0.0588 от тях за заявки.Сървър памет:745,304b