+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАКОВСКИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, приет с Решение № 21 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 4/18.02.2004 г.; изм. с Решение № 3 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 2/20.11.2007 г.; изм. с Решение № 43 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 5/21.01.2008 г., изм. с Решение № 88 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение № 213 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 241 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение № 291 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 23/27.05.2009 г.; изм. с Решение № 393 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение № 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение № 426 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение № 165 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 12/27.07.2012 г.; изм. с Решение № 216 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 15/30.10.2012 г.; изм. с Решение № 224 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 16/29.11.2012 г.; изм. с Решение № 454 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение №396 на общински съвет Раковски, взето с Протокол №25/26.07.2017 г.


Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски

ПРОЕКТ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация (Правилникът), и във връзка с постъпил в Деловодството на Общински съвет – Раковски Протест от Окръжна прокуратура с № 421/2018 г. от 31.01.2018 г. и наш Вх. № 76/19.02.2018 г., адресиран до Административен съд – гр. Пловдив, се установи, че възниква необходимост от приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

МОТИВИ


1. Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение:

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 1 от ЗНА, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.“ Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън рамките, които са очертани в по-високите по степен нормативни актове. Настоящото изменение се налага с оглед премахване на някои незаконосъобразни текстове, а именно чл. 5, ал. 1, т. 23 и т. 24 и чл. 15, ал. 1, т. 8 от Правилника. На първо място, чл. 5, ал. 1, т. 23 от същия гласи, че общински съвет:
„Взима решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от повече от две трети от общия брой общински съветници;“
Текстът ясно противоречи на нормата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, според която компетентността за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник, принадлежи на общинската избирателна комисия, а не на общински съвет. Отделно от това, въведеното основание пренебрегва регламентацията на чл. 30, ал. 4, т. 6 от ЗМСМА.
Точка 24 от чл. 5, ал. 1 на Правилника, от своя страна, също предвижда едно незаконосъобразно правомощие на общински съвет да отнеме компетентността на общинска избирателна комисия по отношение на предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на общината или кметовете на кметство при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите си за повече от три месеца с мнозинство от повече от две трети от общия брой общински съветници.
Съобразно чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА органът, който е оправомощен от закона да направи гореописаното е общинската избирателна комисия.
Третата незаконосъобразна разпоредба на Правилника е чл. 15, ал. 1, т. 8, според която Председателят на Общински съвет упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет. Съгласно тълкуването на разпоредбите: чл. 21, ал. 1, т. 6; чл. 25; чл. 44, ал. 1, т. 5; чл. 52 от ЗМСМА, както и чл. 7, ал. 5; чл. 22, ал. 3; чл. 45 и сл.; чл. 122 и сл. и чл. 140 от ЗПФ, бюджетът е на общината, а не на общински съвет, и в тази връзка - бюджетът се приема от местния орган на власт, а изпълнението се организира от кмета. В законодателството не се предвижда функция на председателя на общински съвет по отношение на общинския бюджет. С оглед казаното, предложените изменения са повече от необходими.

При изработването на проекта за Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, за да се осигури липсата на противоречия между подзаконовия нормтавиен акт и закона.
Принцип на обоснованост – Предлаганите промени целят да се осигури съответствие на разпоредбите на Правилника със законовите. Недопустимо е общински съвет да отнема и да упражнява правомощията на общинска избирателна комисия, чията компетентност произлиза от ЗМСМА. Също така, функциите на председателя не се свеждат до организирането на общинския бюджет, а напротив – бюджетът се приема от общински съвет, но изпълнението му се организира от кмета.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението ще бъде качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел на Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да урежда вътрешния си ред на дейност, като не противоречи на по-високите по степен нормативни актове.

При изработване на проекта за Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация в законосъобразен вид, който позволява реално прилагане на разпоредбите му.

3. Финансови средства, необходими за прималагането на наредбата:
За прилагане на Правилника за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Реално осъществяване функциите и правомощията на общински съвет и тези на председателя, съгласно правомощията им по закон.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 20.02.2018 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 3 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6; чл. 25; чл. 30, ал. 6; чл. 42, ал. 4; чл. 44, ал. 1, т. 5 и чл. 52 от ЗМСМА; чл. 7, ал. 5; чл. 22, ал. 3; чл. 45 и сл.; чл. 122 и сл. и чл. 140 от ЗПФ; чл. 7, ал. 1, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 23 се отменя.
2. Точка 24 се отменя.

§ 2. В чл. 15, ал. 1 точка 8 се отменя.


Заключителна разпоредба


§ 3. Този Правилник влиза в сила три дни след публикуване му на интернет страницата на Община Раковски.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № ..............., взето с Протокол № ........./..................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: ................................II. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението, с което е приет.
III. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общински съвет – Раковски.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0456 сек.,0.0053 от тях за заявки.Сървър памет:778,560b