+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 23/31.05.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 472 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 31/30.11.2017 г.
Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпил Протест с № 9282/2017 г. от 24.10.2017 г. от Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, против чл. 38 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, който гласи: „При производство за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 2% от материалния интерес на договора.“ Посочва се, че разпоредбата противоречи на ЗМДТ.

След извършен преглед и анализ на на чл. 38 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски (НОАМТЦУ) се установи, че действително е налице необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски. Наредбата е приета от общински съвет съгласно делегацията на чл. 9 от ЗМДТ. Оспорената нормативна разпоредба касае дейност, свързана с изготвянето на документация по оформянето на правни сделки. Според чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ местните такси се определят въз основа на необходимите материално–технически и административни разходи по предоставяне на услуга. Нормата е доразвита с разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, според която ОбС определя размера на таксите при спазване принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, за създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и най–вече за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. В тази връзка, необходимо е да се докаже какъв е видът и съдържанието на престацията, която субектът, задължен за заплащането на таксата, получава от местния орган на власт. В случая, таксите не са определени въз основа на данни за материално–технически и административни разходи по предоставянето на услуги, т.е. не е налице икономическа обосновка на определения размер с оглед съответствието на действителните и необходимите разходи на общината по предоставяне на услугите по изготвяне на различните видове договори. Разпоредбата обвързва таксата със стойността на сделката („материалния интерес на договора“), а тази стойност няма каквото и да било отношение с вида и размера на административните разходи, които прави общината във връзка с нея. Т. е. едни и същи документи се изискват и едно и също време се отделя при сделка с имот на стойност 10 хил. лв. и такъв на стойност 50 хил. лв. и се явява икономически, правно и житейско неоправдано събиране на такси, които могат да бъдат кардинално различни по размер само поради разликата в така приетата база за изчисляване на таксата. Услугата, която се предлага в посочения пример, е една и съща по вид и обем за два различни имота и е редно и цената да се базира на стойността на реално направените за нея разходи.
От казаното следва, че разпоредбата на чл. 38 от Наредбата е необходимо да бъде отменена.
Извън посоченото в горецитирания протест, основания за изменение на НОАМТЦУ възникват и поради други причини, произтичащи от промяна на законови норми от по-висока степен, както и във връзка с новоприети нормативни актове.
В новоприетата Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование (приета с ПМС 219/05.10.2017 год., обн. ДВ бр.81 от 10.10.2017 год.), в чл. 3, ал.3 и ал.4 се уточнява , че с Единен разходен стандарт /ЕРС/ за 5 и 6 годишните деца, предучилищното образование в групите в детските градини или училищата се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка, с изключение на разходите за медицински персонал и храна.
С писмо-указание от министъра на МОН с изх. № 9107-166/28.07.2017 год., относно определяне размерите на таксите за посещение на детска градина, се препоръчва на общините да определят по-ниски размери на таксите за децата в задължителна предучилищна възраст за ползване на детски градини, за възстановяване напълно или частично само извършените разходи за хранене.
В §10, ал. 20, т. 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 год., обн. ДВ бр. 99 от 12.12.2017 год., се прави изменение в чл. 298, ал. 2 от ЗПУО, с което се регламентира „Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата“.
Предвид факта, че за децата на 5 и 6 години, предучилищното образование е със задължителен характер, предлагам да бъде изменен начинът на формиране на месечната такса за посещение на ДГ за децата на тази възраст, като се фиксира като стойност за месеца, в размер на 36 лв., съответно при отсъствие на децата по уважителни, здравословни причини, родителите да заплащат месечна такса, пропорционално само за присъствените дни.
На следващо място, възниква необходимост от разширяване на материята, отнасяща се за случаите, в които не се заплаща такса за ползване на детски ясли и детски градини. С предлаганата промяна се цели облекчаване финансовото положение на семействата с деца със заболявания, за които има решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК. Това е съществена социална функция на всяка община - да бъдат облекчени лица в нужда. С разполагаемите средства, семействата биха могли да предприемат допълнителни мерки в оздравителния процес на децата, напр. рехабилитационни грижи, посещение при специалисти и др. Грижата за децата е залог за развитие на общината.
Отделно от това, с цел постигане на повече яснота и изчистване на технически грешки, възниква необходимост и от корекция в чл. 48 във връзка с препращането към приложенията в края на наредбата, както и премахване на чл. 52, който не урежда конкретни обществени отношения, а само препраща към Приложение 1, което отдавна е отменено.
В Приложение № 1в към наредбата за изброени предлагани от общината облагаеми по ЗДДС видове услуги и цени за тях. С оглед разрастване автопарка на общината възниква необходимост от набавяне на значителни материални средства за поддържане на новопридобитата техника в изрядно техническо състояние. Ето защо, в списъка следва да се добавят няколко нови услуги - за отдаване под наем на машини, като се посочат и цените им. С добавяне на услугите ще се осигури възможност на заинтересовани лица да ги ползват, а същевременно – ще се реализират финансови постъпления в бюджета на Община Раковски.
При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за осигуряване спазване на нормативните актове от по-висока степен във връзка с подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.
Принцип на обоснованост – Като се взе предвид протестът от Окръжна прокуратура гр. Пловдив против чл. 38 на наредбата, както и законовите изменения и в тази връзка необходимостта от корекция по отношение на някои разпоредби, се очаква чрез предлаганите промени да се създадат по – добри условия за работа, от една страна, а също така да се улеснят ползвателите на услугите.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението е качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Местни данъци и такси“ и Правен отдел на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Предоставянето и администрирането на услугите се извършва от експертите и специалистите на общинска администрация при спазване изискванията на наредбата и по-високите по степен нормативни актове. При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в постигане в по-пълна степен принципа на справедливост при определяне на някои видове цени на услуги и оптимизиране на административния процес по предоставяне. Цели се и привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Прецизиране на нормативната уредба с местно значение и постигане на баланс между направените разходи от Община Раковски по предоставяне на услугата.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 08.01.2018 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 3, ал.3 и ал.4 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, §10, ал. 20, т. 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 год. във вр. с чл. 298, ал. 2 от ЗПУО, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

§ 1. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Т. 1 от ал. 1 се изменя както следва:
„1. При ползване на пълен месец за деца на възраст 2-4 години – 40.00 лв.“
2. В т. 2 от ал. 1 след думата „дете“ се добавя „на възраст 2-4 години“.
3. Т. 2.2. от ал. 1, т. 2 се изменя както следва:
„2.2. пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посещаемостта и при запазване на префернциите по следващите се алинеи – 25.00 лв.“
4. Създава се нова точка 3 в ал. 1 както следва:
„За деца на 5- и 6- годишна възраст се дължи пропорционална част, в зависимост от посещаемостта и при запазване на префернциите по следващите се алинеи, изчислена от фиксирана стойност в размер на 36.00 лв.“
5. В чл. 21, ал. 7, т. 7 след думата „потребности“ се добавя:
„и деца с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, които посещават масово или специализирано детско заведение.“

§ 2. Чл. 38 се отменя.

§ 3. В чл. 48 думите „Приложение 1 и Приложение 2“ се заменят с „Приложение № 1б и Приложение № 1в“

§ 4. Чл. 52 се отменя.

§ 5. В Приложение № 1в – Списък на облагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата /цените са с включен ДДС/ се създават нови точки 16,17,18,19,20,21 както следва:Заключителна разпоредба

§ 6. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0525 сек.,0.0083 от тях за заявки.Сървър памет:820,384b