+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, приета с Решение No172 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No15/28.10.2008 г.; Изм. с Решение No180 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No16/01.12.2008 г.; Изм. с Решение No257на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No21/27.03.2009 г.; Изм. с Решение No 456 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/31.03.2010 г.; Изм. с Решение No 461 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 33/31.03.2010 г.; Изм. с Решение No633 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 48/29.04.2011.; Изм. с Решение № 291 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.;Изм. и доп. с Решение № 412 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - РаковскиД О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НРПУРОИ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 03.10.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 10835/25.09.2017 г. и наш. Вх. № 957/03.10.2017 г. против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). Документът е адресиран до Административен съд – Пловдивпо реда на чл. 152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт“. Цитираният протест атакува разпоредбата на чл. 44 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за прогласяване на нищожност, поради издаването ѝ в противоречие на ЗМДТ. След запознаване с мотивите в протеста и преглеждане на законовите разпоредбии практиката на административните съдилища в страната, се установи че в действителност е налице незаконосъобразности посочената разпоредба следва да бъде отменена.
Разпоредбата се намира в Раздел I на Глава четвърта, озаглавена: „Разпореждане с общински имоти и движими вещи“ и гласи:
„Чл. 44. При разпореждане с недвижим имот физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху:
1. (Изм. – Решение № 180/ 01.12.2008 г.) Продажната стойност на имота, предмет на продажба, съответно стойността на ограниченото вещно право, което се учредява;
2. по-голямата стойност при замяна;
3. стойността на реалния дял, който се получава при делба.“
Понятието „режийни“ фигурира в §1, т. 15 от ЗМДТ, където е дадено определение на „пълните разходи“, а именно: „всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.“Легално определение обаче на термина във връзка с разпореждане с общинско имущество няма. Според чл. 111 от ЗМДТ: „По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.“Следователно режийните разноски участват при образуването на такстата по чл. 111 от ЗМДТ и не е налице законово основание за събиране на такива разноски от общините отделно.
На следващо място, „режийните разноски“ са установени без да е спазено изискването на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ за определяне на размерите им въз основа на необходимите материално–технически и административни разходи по предоставяне на услугата, като с оглед на това противоречат на разписаните в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ принципи за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, за създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и най–вече за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
От казаното следва, че разпоредбата на чл. 44 от НРПУРОИ следва да бъде отменена поради незаконосъобразност.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоза осигуряване липсата на противоречие на атакуваната разпоредба със ЗМДТ.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се дублираправна материя, от което да възникват незаконосъобразни задължения за плащане на разноски, които вече са включени в таксите по чл. 111 от ЗМДТ.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност– Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредбата за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Постигане на съответствие с прогласените в чл. 8, ал.1 от ЗМДТ принципи и отпадане на нуждата по отмяна на незаконосъобразни разпоредби.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществосъответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 08.01.2018 г.

Правни основания: чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 111 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК.ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:


§ 1. Чл. 44 се отменя.


Заключителна разпоредба

§ 2. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0464 сек.,0.0066 от тях за заявки.Сървър памет:774,024b