+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, приета с Решение No172 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No15/28.10.2008 г.; Изм. с Решение No180 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No16/01.12.2008 г.; Изм. с Решение No257на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No21/27.03.2009 г.; Изм. с Решение No 456 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/31.03.2010 г.; Изм. с Решение No 461 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 33/31.03.2010 г.; Изм. с Решение No633 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 48/29.04.2011.; Изм. с Решение № 291 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.;Изм. и доп. с Решение № 412 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 26/31.08.2017 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - РаковскиД О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НРПУРОИ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 03.10.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 10835/25.09.2017 г. и наш. Вх. № 957/03.10.2017 г. против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). Документът е адресиран до Административен съд – Пловдивпо реда на чл. 152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт“. Цитираният протест атакува разпоредбата на чл. 44 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за прогласяване на нищожност, поради издаването ѝ в противоречие на ЗМДТ. След запознаване с мотивите в протеста и преглеждане на законовите разпоредбии практиката на административните съдилища в страната, се установи че в действителност е налице незаконосъобразности посочената разпоредба следва да бъде отменена.
Разпоредбата се намира в Раздел I на Глава четвърта, озаглавена: „Разпореждане с общински имоти и движими вещи“ и гласи:
„Чл. 44. При разпореждане с недвижим имот физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху:
1. (Изм. – Решение № 180/ 01.12.2008 г.) Продажната стойност на имота, предмет на продажба, съответно стойността на ограниченото вещно право, което се учредява;
2. по-голямата стойност при замяна;
3. стойността на реалния дял, който се получава при делба.“
Понятието „режийни“ фигурира в §1, т. 15 от ЗМДТ, където е дадено определение на „пълните разходи“, а именно: „всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.“Легално определение обаче на термина във връзка с разпореждане с общинско имущество няма. Според чл. 111 от ЗМДТ: „По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса.“Следователно режийните разноски участват при образуването на такстата по чл. 111 от ЗМДТ и не е налице законово основание за събиране на такива разноски от общините отделно.
На следващо място, „режийните разноски“ са установени без да е спазено изискването на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ за определяне на размерите им въз основа на необходимите материално–технически и административни разходи по предоставяне на услугата, като с оглед на това противоречат на разписаните в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ принципи за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, за създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и най–вече за постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
От казаното следва, че разпоредбата на чл. 44 от НРПУРОИ следва да бъде отменена поради незаконосъобразност.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществоза осигуряване липсата на противоречие на атакуваната разпоредба със ЗМДТ.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се дублираправна материя, от което да възникват незаконосъобразни задължения за плащане на разноски, които вече са включени в таксите по чл. 111 от ЗМДТ.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност– Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението се изразява в привеждане на Наредбата за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Постигане на съответствие с прогласените в чл. 8, ал.1 от ЗМДТ принципи и отпадане на нуждата по отмяна на незаконосъобразни разпоредби.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществосъответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 08.01.2018 г.

Правни основания: чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 111 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК.ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:


§ 1. Чл. 44 се отменя.


Заключителна разпоредба

§ 2. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0948 сек.,0.0154 от тях за заявки.Сървър памет:783,280b