+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД), Приета с Решение No 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол No6/27.02.2008 г.; изм. с Решение No 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол No 7/31 .03.2008 г.; изм. с Решение No 214 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение No 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение No 30, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г., изм. с Решение No 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; изм. с Решение No 473 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/30.11.2017 г.

Вносител: ............................
Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОРМД се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

МОТИВИ

I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата
Настоящата наредба е приета от Общински съвет – Раковски с Решение № 46, взето с протокол № 6 от 27.02.2008 г. Оттогава последната е изменяна многократно, като се има предвид динамичността на материята, която урежда, а именно: измененията в данъчното законодателство. Размерите на местните данъци, съгласно чл. 3 от наредбата, се определят при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси. В тази връзка и с оглед настъпили изменения в Закона за местните данъци и такси възниква необходимост от привеждане на НОРМД в законосъобразен вид.
На първо място, възниква необходимост по изменение и отмяна на отделни текстове от наредбата, а именно: съдържащите се в чл. 41 и чл. 44, с оглед актуализиране на същите и привеждането им в съответствие с сега действащата законова терминология и начин на уреждане.
Налага се и изменение в чл. 46, ал. 6 от наредбата, поради приемане на Закон за изменение и допълнение на ДОПК, обн., ДВ, бр. 92 от 2017 г., с който се изменя и Законът за местните данъци и такси (отразено в § 12 от ЗИДДОПК).
На следващо място, налагат се допълнения в наредбата във връзка със създадения нов Раздел VIII „Данък върху таксиметров превоз на пътници“ в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2017 г. Данъчно задължени лица, които се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. В тази връзка, ЗМДТ делегира правото на Общински съвет да определи с наредбата – предмет на настоящото изменение, годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година. Тъй като настоящите разпоредби са предмет на допълнение в наредбата и не са присъствали в нейните текстове досега, се налага определяне на размер на данък за таксиметров превоз на пътници след определения в закона срок. Целесъобразно би било размерът на цитирания данък за 2018 г. да бъде определен съгласно долната законова граница, а именно 300 лв., като общински съвет ще следва да спази законовата норма и в срок до 31 октомври 2018 г. да определи размер на данъка в законоустановените рамки, важим за 2019 г..
Данъкът като вид публично вземане има за цел да обезпечи финансирането на редица дейности от обществено значение дейности – строеж и ремонт на улици и паркинги, спортни и детски площадки, организиране и провеждане на културни събития, социални дейности и други, според приоритетите на Общината.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски – за осигуряване спазването на ЗМДТ.
Принципът на обоснованост – наредбата е приета на основание чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, с оглед определяне размера на местните данъци. Поради промени в закона, касаещи терминологията за някои видове превозни средства и обществените отношения, които се уреждат във връзка и в съответствие с европейското право (Регламент (ЕС) № 168/2013), се налага настоящата наредба да бъде актуализирана и приведена във вид, който не противоречи на нормативните актове от по-висока степен.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите са качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - С измененията, при запазване законовите разпоредби, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Предвидено е създаване на нов раздел, който ще разшири кръга на обществените отношения, които наредбата урежда.
При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.
II. Цел на изменението и допълнението на наредбата
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с разпоредбите на ДОПК и ЗМДТ. Със създаването на нов раздел, касаещ данъка върху таксиметровия превоз на пътници, се цели да се внесе яснота по отношение на лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, като се отчита фактът, че досега в наредбата подобни текстове са липсвали, а реално съществува възможност за бъдещо развитие на таксиметрова дейност в Община Раковски от страна на бизнеса и следва да има нужната регламентация и възможност за облагане със следващия се данък.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Очакваните резултати след изменение на наредбата се изразяват в постигане на унисон със законодателството от по-висока степен и повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганото изменеие в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 22.12.2017г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ във връзка с измененията в чл. 1, ал. 1, чл. 55, чл. 58, ал. 2, Раздел VIII от Глава втора от ЗМДТ; чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА; чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК; чл. 1 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
а) Създава се нова т. 8, която гласи:
„8. Данък върху таксиметров превоз на пътници;“
б) Досегашната т. 8 става т. 9

§ 2. В чл. 41 се правят следните изменения:
а) В ал. 4 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013"
б) В ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават.
в) В ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават.
г) В ал. 12 думите „превозни средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“

§ 3. В чл. 44 думите „по чл. 58 от Закона за местните данъци и такси“ се заменят с „при условията на чл. 58 от Закона за местните данъци и такси“.

§ 4. Изменя чл. 46, ал. 3, както следва:
„(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или
б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“

§ 5. Създава се нов Раздел VІІ – „Данък върху таксиметров превоз на пътници”, със съдържание, както следва:
„Чл. 59 (1) Данъчно задължени лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси.
(3) Лицата, облагани с данък върху таксиметров превоз на пътници по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Раковски по Закона за автомобилните превози.
Чл. 60. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за Община Раковски е в размер на 300 лв. за календарна година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато до 31 октомври на предходната година общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за следващата година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл. 61. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Община Раковски.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 62. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община Раковски.
Чл. 63. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x БМ , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 60, ал. 1;
БМ е броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПДТПП x ОМ , където
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;
БМ е броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ е оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 65. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 63 се извършва по писмено искане - образец на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“


Заключителна разпоредба

§ 6. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

Справка за постъпили предложения/.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0517 сек.,0.0056 от тях за заявки.Сървър памет:817,376b