+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение No 356 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 23/31.05.2017 г.


Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ

1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

В деловодството на Общински съвет – Раковски е постъпил Протест с №12419/2017 г. от 10.10.2017 г. от Окръжна прокуратура – гр. Пловдив, против чл. 14, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, който гласи: „За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.“ Посочва се, че разпоредбата противоречи на нормативен акт от по-висока степен, а именно чл. 64, ал. 1 от ЗМДТ.

След извършен преглед и анализ на на чл. 14, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски (НОАМТЦУ) се установи, че действително е налице необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. В тази връзка, следва да се отбележи, че Наредбата е приета от общински съвет съгласно делегацията на чл. 9 от ЗМДТ.
Според атакуваната разпоредба таксата /за битови отпадъци/ за общински или държавни имоти, ползвани или наети от други лица, се заплаща от общината, съответно държавата, за сметка на наемателя или ползвателя.
Съгласно чл. 60, ал. 1 от КРБ: „Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.“ Тълкувайки последното, се налага изводът, че таксите и данъците се определят само със закон. Законът, който определя местните данъци и такси е ЗМДТ. По силата на чл. 64, ал. 1 от същия, таксата /за битови отпадъци/ се заплаща от лицата по чл. 11 от същия закон, а чл. 11, ал. 5, от своя страна, гласи: „За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.“ В тази връзка, ясно се вижда противоречието, което възниква между разпоредбата на общинската наредба и чл. 64, ал. 1 във вр. с чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ. Данъчно задължени са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти /чл. 11, ал. 1 от ЗМДТ/, но съгласно закона, когато общински имот е предоставен за управление на трети лица, последните са длъжни да заплащат установените данъци и такси. Именно защото е налице изрична хипотеза в НОАМТЦУ – на наемане на имот /действие на управление/, то финансовата тежест е за лицето, на което имотът е предоставен за управление. Съгласно чл. 11, ал. 3 от ЗМДТ, същото се отнася и за лицата, на които е предоставено право на ползване върху имота.
С оглед казаното, налице е и противоречи на НОАМТЦУ с нормата на чл. 15 от ЗНА, според който: „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“
Ето защо разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от НОАМТЦУ следва да бъде отменена поради своята незаконосъобразност.

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за осигуряване спазване на нормативните актове от по-висока степен във връзка с подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.
Принцип на обоснованост – Предлаганите промени ще приведат наредбата в законосъобразен вид и ще създадат по – добри условия за работа, от една страна, а също така ще улеснят ползвателите на услугите. След като общината няма задължение да плаща такса за битови отпадъци на имот, който е предоставен за управление на трето лице, незаконосъобразния текст на чл. 14, ал 2 от наредбата следва да бъде премахнат.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението ще бъде качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Местни данъци и такси“ и Правен отдел на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да определя размера на местните такси в общината. Предлаганите промени са в съответствие с целта на закона и принципите, прогласени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.
При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложеното изменение се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Отпадане на несъответствията по отношение на закона, като таксата за битови отпадъци при предоставените за управление на трети лица общински имоти, ще бъде в тежест на тези лица, съгласно ЗМДТ.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 26.10.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 5 от ЗМДТ, чл. 60 от КРБ, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

§ 1. В чл. 14 ал. 2 се ОТМЕНЯ.

Заключителна разпоредба

§ 2. Тази наредба влиза в сила oт три дни след публикуването ѝ на интернет страницата на Община Раковски.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.

27.11.2017 | Справка постъпили предложения

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0464 сек.,0.0059 от тях за заявки.Сървър памет:783,544b