+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД), Приета с Решение No 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол No6/27.02.2008 г.;изм. с Решение No 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол No 7/31 .03.2008 г.; изм. с Решение No 214 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение No 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение No 30, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г., изм. с Решение No 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.

Вносител: ............................


Павел Гуджеров – кмет на Община РаковскиУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОРМД се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата
Разпоредбата на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на данъка върху недвижимите имоти в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. На основание чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общински съвет – Раковски е приел Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД или наричана по-долу за краткост „Наредбата“).
По аргумент от чл. 3 ал. 2 от Наредбата, до края на текущата година се определя размер на местния данък за следващата календарна година.
Измененията, които се прeдлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на действащата НОРМД.
Понастоящем, данъкът върху недвижимите имоти за Община Раковски е в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот (чл. 15 от Наредбата). Предвижданото увеличение е с 0,5 на хиляда.
С предложените в настоящата докладна изменения в Наредбата се цели постигане на прагматичен (с полезен резултат) и работещ модел на структуриране на собствените приходи в Общината, като същите се базират приоритетно на приходите от данъци – прогнозират се основни приходи от данък върху недвижимите имоти – приблизително 13 % от местните приходи. Налага се оптимизация на размера на посочения данък, като въпреки това същият ще се запази относително нисък, тъй като ставката и размера на данъка е приоритетно позиционирана под средния размер, утвърден със ЗМДТ. Така размерът на данъка, който понастоящем е 1,5 на хиляда (при максимални 4,5 промила), дори и с увеличението от 0,5 промила се достига размер доста под средния, определен в закона. Наред с това, данъкът, определен в чл. 15 от Наредбата, последно е изменен с Решение на ОбС Раковски № 576/28.01.2011 г., т.е. преди почти 7 години и същият е близък до долната граница, определена в ЗМДТ. С исканата промяна при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика. От друга страна, измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност, социални дейности и много други.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски – за осигуряване спазването на ЗМДТ, а именно- Общинският съвет определя размера на данъка в зависимост от социалните и икономическите условия на територията на съответната община. По този начин наредбата ще съответства на нормативния акт от по- висока степен, какъвто е ЗМДТ.
Принципът на обоснованост – Размерът на данъка, който понастоящем е 1,5 на хиляда (при максимални 4,5 промила), дори и с незначителното увеличение от 0,5 промила е в размер доста под средния, определен в закона. Наред с това, данъкът, определен в чл. 15 от Наредбата, последно е изменен с Решение на ОбС Раковски № 576/28.01.2011 г., т.е. преди почти 7 години и същият е близък до долната граница, определена в ЗМДТ. За дължимия данък се правят и разходи, свързани с отпечатването и изпращането на уведомително писмо до данъчнозадълженото лице.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - С изменението, при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика.
При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.
II. Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на приемане на настоящата промяна е при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност и много други.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Очаквани резултати след изменение на наредбата са повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 23.10.2017г. и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата.
С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената консултация.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 3 ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:

§ 1. Изменя чл. 15, както следва:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Заключителна разпоредба

§ 2. Тази наредба влиза в сила oт 01.01.2018 г.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.


24.11.2017 | Справка за постъпили предложения
Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0874 сек.,0.0139 от тях за заявки.Сървър памет:783,448b