+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД), Приета с Решение No 46 на Общински съвет Раковски взето с Протокол No6/27.02.2008 г.;изм. с Решение No 59 на Общински съвет Раковски взето с Протокол No 7/31 .03.2008 г.; изм. с Решение No 214 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 30/22.1.2009 г.; изм. с Решение No 576 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; изм. с Решение No 30, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г., изм. с Решение No 424 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.

Вносител: ............................


Павел Гуджеров – кмет на Община РаковскиУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОРМД се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата
Разпоредбата на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси делегира правото на Общинския съвет да определя размера на данъка върху недвижимите имоти в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. На основание чл. 1 ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Общински съвет – Раковски е приел Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски (НОРМД или наричана по-долу за краткост „Наредбата“).
По аргумент от чл. 3 ал. 2 от Наредбата, до края на текущата година се определя размер на местния данък за следващата календарна година.
Измененията, които се прeдлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на действащата НОРМД.
Понастоящем, данъкът върху недвижимите имоти за Община Раковски е в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот (чл. 15 от Наредбата). Предвижданото увеличение е с 0,5 на хиляда.
С предложените в настоящата докладна изменения в Наредбата се цели постигане на прагматичен (с полезен резултат) и работещ модел на структуриране на собствените приходи в Общината, като същите се базират приоритетно на приходите от данъци – прогнозират се основни приходи от данък върху недвижимите имоти – приблизително 13 % от местните приходи. Налага се оптимизация на размера на посочения данък, като въпреки това същият ще се запази относително нисък, тъй като ставката и размера на данъка е приоритетно позиционирана под средния размер, утвърден със ЗМДТ. Така размерът на данъка, който понастоящем е 1,5 на хиляда (при максимални 4,5 промила), дори и с увеличението от 0,5 промила се достига размер доста под средния, определен в закона. Наред с това, данъкът, определен в чл. 15 от Наредбата, последно е изменен с Решение на ОбС Раковски № 576/28.01.2011 г., т.е. преди почти 7 години и същият е близък до долната граница, определена в ЗМДТ. С исканата промяна при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика. От друга страна, измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност, социални дейности и много други.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски – за осигуряване спазването на ЗМДТ, а именно- Общинският съвет определя размера на данъка в зависимост от социалните и икономическите условия на територията на съответната община. По този начин наредбата ще съответства на нормативния акт от по- висока степен, какъвто е ЗМДТ.
Принципът на обоснованост – Размерът на данъка, който понастоящем е 1,5 на хиляда (при максимални 4,5 промила), дори и с незначителното увеличение от 0,5 промила е в размер доста под средния, определен в закона. Наред с това, данъкът, определен в чл. 15 от Наредбата, последно е изменен с Решение на ОбС Раковски № 576/28.01.2011 г., т.е. преди почти 7 години и същият е близък до долната граница, определена в ЗМДТ. За дължимия данък се правят и разходи, свързани с отпечатването и изпращането на уведомително писмо до данъчнозадълженото лице.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – направено е съгласуване с Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“ и Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раковски.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - С изменението, при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. В същото време, на база данъчна оценка на един имот увеличението е незначително и няма да се отрази съществено в повишаването на дължимия данък за собственика.
При изработване на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от ЗНА.
II. Цел на изменението и допълнението на наредбата
Целта на приемане на настоящата промяна е при запазване на процента на събираемост, ще се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на гражданите за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност и много други.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
За прилагане на измененията и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Очаквани резултати след изменение на наредбата са повишаване приходите в общинския бюджет, вследствие на което откриване на по-широки възможности за развитие на инфраструктурата и участието в европейски програми.

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 23.10.2017г. и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата.
С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената консултация.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 3 ал. 2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски, както следва:

§ 1. Изменя чл. 15, както следва:

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Заключителна разпоредба

§ 2. Тази наредба влиза в сила oт 01.01.2018 г.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила.
III. Изпълнение на настоящото решение се възлага на кмета на общината.


24.11.2017 | Справка за постъпили предложения
Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0461 сек.,0.0051 от тях за заявки.Сървър памет:774,160b