+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение No 172 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/28.10.2008 г.; Изм. с Решение No 180 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 16/01.12.2008 г.; Изм. с Решение No 257 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; Изм. с Решение No 456 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/31.03.2010 г.; Изм. с Решение No 461 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/31.03.2010 г.; Изм. с Решение No 633 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 48/29.04.2011 г.; Изм. с Решение № 291 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - РаковскиД О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НРПУРОИ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

МОТИВИ


I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

При прилагане на текстовете от наредбата, касателно провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество – глава VIII от Наредбата, са установени известни неясноти и непълноти, които създават затруднения при провеждане на процедурата.
На следващо място, както е известно, подготовката и провеждането на тръжна процедура, обикновено отнема значителен ресурс. В тази връзка, от интерес на Община Раковски е, когато се яви кандидат и същият представя редовни и в пълнота документи и отговаря на изискванията, посочени в документацията, да бъде допуснат до участие и същият да се обяви за спечелил, при положение, че предлага цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка. Досегашната уредба (чл. 106 ал. 3 от НРПУРОИ) предвижда, че когато тръжни документи са подадени само от един кандидат, търгът се обявява за непроведен, за което се съставя протокол. По този начин обаче, дори и кандидатът да е с редовни документи и с оферта, съответстваща на условията на процедурата, Община Раковски се лишава от сключване на съответния договор с кандидата, само поради обстоятелството, че се явява единствена депозирана оферта. Това определено не може да се приеме, че е в интерес на Община Раковски, поради което се налага промяна на разпоредбата.
Чл. 108 ал. 2 изр. второ от НРПУРОИ гласи: „Последователността, в която участниците обявяват предложенията си за цена, се определя по реда на подаване на предложенията в деловодството на Общината“. Този текст създава объркване в участниците и членовете на комисията при провеждане на търга, доколкото не кореспондира с идеята на тръжната процедура, заложена от законодателя – а именно: наддаване чрез устно обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване. Тук без всякакво значение е редът на подаване на предложенията в деловодството на Общината, тъй като единствено от волята и възможностите на отделните участници зависи до кой момент същите са в състояние да наддават. Ето защо, изр. второ на чл. 108 ал. 2 следва да отпадне.
Във връзка с изложеното, след коригиране на посочената разпоредба по описания начин, следва да отпадне и текстът на чл. 108 ал. 4. Това е така, защото фигурата „пропуснал дадена цена“ не се среща в подобни процедури, вероятното й въвеждане в съдържанието на НРПУРОИ е било във връзка с изр. второ на ал. 2 от чл. 108, касателно „последователността“ на подаване на предложенията за цена. С „пропускането“ обаче, би могло да се стигне до реална ситуация, в която при двама участника, ако единият „пропусне“, да се наложи другият участник да наддава сам себе си, т.е. да трябва да предложи цена, по-висока с една стъпка над предложената от самия него. Това положение не кореспондира със смисъла и начина на провеждане на тръжната процедура – наддаване чрез устно обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване.
Ал. 4 на чл. 110 следва да се допълни с изричен текст относно връщането на депозита на 2-рия участник, тъй като това положение не е уредено понастоящем. Уредбата на чл. 110 ал. 4 указва, че в срок от 3 (три) работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта на Кмета, председателят на комисията освобождава депозитите на участниците, като задържа депозита на спечелилия търга и на класирания на второ място, като гаранция за скючване на договора. При положение, че договор се сключи с класирания на първо място участник, следва да се предвиди изрично срокът, в който ще бъде върнат депозитът на класирания на второ място участник, който е бил задържан като гаранция за сключване на договор.
Процедурата по провеждане на публично оповестен конкурс също следва да претърпи корекции в духа на гореизложеното и разпоредбите да бъдат съобразени с интереса на Община Раковски.
При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за усъвършенстване уредбата в материята, съобразно интересите на Община Раковски и да се въведе яснота в хода на процедурата при извършваните в тази насока действия на управление и разпоредителни действия.

Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Съгласно чл. 8 ал. 2 от ЗОС, редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство. Т.е. с планираните изменения ще се постигне уреждане на материята с подзаконова нормативна база по законосъобразен начин и ще се въведе яснота при провеждане на процедурите.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски, както и на информационното табло в сградата на общината, за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да се прецезира и усъвършенства уредбата в материята, съобразно интересите на Община Раковски.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Въвеждане на яснота в хода на процедурата по провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс при извършваните в тази насока действия на управление и разпоредителни действия.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.07.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75-79 от АПК, във вр. с чл. 8, ал. 2 от ЗОС

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§ 1. Изменя чл. 106, ал. 3, както следва:

При заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи само от един кандидат, търгът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, посочени в тръжните книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, същият се обявява за спечелил търга, при положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

§ 2. Чл. 108 ал. 2, изр. второ – се заличава.
(Последователността, в която участниците обявяват предложенията си за цена, се определя по реда на подаване на предложенията в деловодството на общината).

§ 3. Чл. 108, ал. 4 – се отменя.
(В случай, че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадена цена продължва участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от търга).

§ 4. Създава се ново изр. 3 в чл. 110, ал. 4, както следва:
В срок от 7 (седем) работни дни от подписване на договора със спечелилия търга участник, председателят на комисията освобождава депозита на класирания на второ място участник.
§ 5. Част „Провеждане на публично оповестен конкурс“ (чл. 111 – чл. 115 вкл.) се изменят по следния начин:

Чл. 111 (1) Конкурсната документация съдържа:
1. Описание на имота или вещите – предмет на конкурса;
2. Конкурсна цена;
3. Конкурсни условия;
4. Начина и срока на плащане на цената от спечелилия конкурса участник;
5. Вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие;
6. Други условия, произтичащи от закона или решението на общински съвет;
7. Дата, място и час на провеждане на конкурса;
8. Условията за оглед на предмета на конкурса;
9. Място и краен срок за закупуване на конкурсната документация;
10. Краен срок за подаване документи за участие и оферти;
11. Образци на документи, които участникът следва да попълни;
12. Проект на договор.
(2) В конкурсната документация се посочва изрично, че офертата на кандидата се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.
(3) Предложенията (офертите) за участие в конкурса се изготвят в съответствие с изискванията, определени в конкурсната документация и се подават в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на Община Раковски.
(4) Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта на конкурса. Допълнения или изменения на подадените предложения (оферти) не се допускат след представянето им.

Чл. 112 (1) Конкурсът се открива от Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Раковски, в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация.
(2) Конкурсът се открива от председателя (заместник-председателя) на комисията, който прочита регистър за подадени от участниците конкурсни документи, по реда на тяхното постъпване в деловодството.
(3) От момента на откриване на конкурса участниците нямат право да разговарят помежду си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация помежду си по друг начин. При нарушение на изискванията от предходното изречение, по решение на Комисията, съответният участник може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в конкурса.
(4) Регистрирането на участниците в конкурса започва с тяхното допускане.
(5) Допускането на кандидатите до участие в конкурса се осъществява от Комисията, която в присъствието на всички кандидати отваря плика с надпис „Документи за допустимост“ и извършва проверка на представените от кандидатите документи, относно тяхната редовност и пълнота, съобразно изискванията, посочени в конкурсните книжа.
(6) Комисията отказва да допусне кандидат за участие в случай, че се установи:
1. непълнота на представените документи и неспазване на изискванията, посочени в конкурсните книжа;
2. участникът е лице, неизправно по договор, сключен с Община Раковски.

Чл. 113 (1) След регистрирането на допуснатите до участие в конкурса кандидати, Комисията продължава работата си в едно или няколко закрити заседания, като разглежда офертите само на допуснатите кандидати.
(2) Комисията разглежда офертите и взима решение в закрито заседание. Комисията започва разглеждането на офертите по реда на регистрирането на участниците.
(3) Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в офертата.
(4) Комисията оценява и класира представените оферти.
(5) Комисията не класира кандидат, чиято оферта не отговаря на изискванията на конкурсната документация или на условията, при които е обявен конкурсът.

Чл. 114 (1) В случай, че има закупени конкурсни книжа, но за конкурса няма кандидат със заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен.
(2) В случай, че има закупени конкурсни книжа и има кандидат/и със заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на конкурса, не се яви нито един кандидат, провеждане на конкурса се отлага за два часа. Ако след изтичането им отново не се яви кандидат, конкурс не се провежда и същият се обявява за непроведен.
(3) При заявено участие чрез подаване на плик с конкурсни документи само от един кандидат, конкурсът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, посочени в конкурсните книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, Комисията разглежда представената от него оферта.
(4) В случай, че в резултат на отстраняване на кандидат/и, до участие в конкурса бъде допуснат само един кандидат, конкурсът се провежда, като Комисията разглежда представената от него оферта.
(5) Ако нито един от кандидатите за участие в конкурса не бъде регистриран по чл. 112 ал. 4, Председателят на Комисията закрива конкурса.

Чл. 115. За работата си, Комисията съставя Протокол, който представя на Кмета на Общината, с предложение за определяне на спечелил конкурса участник, най-късно в 3-дневен срок след приключване на конкурса.

§ 6. Чл. 117, ал. 2, изр. второ, се изменя по следния начин:

В този случай внесеният от него депозит се задържа, а Кметът на общината поканва класирания на 2-ро място в търга или конкурса за извършване на действията по реда на ал. 1.

§ 7. В чл. 117 ал. 2 се добавя изречение трето, както следва:

Ако и класираният на 2-ро място участник не извърши в седемдневен срок действията, посочени в ал. 1, се счита, че той се отказва от сключване на договора, внесеният от него депозит се задържа, а Кметът на Общината организира нов търг или конкурс.

Заключителна разпоредба


§ 8. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински съвет Раковски, с което е приета.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: .................................II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.


25.08.2017 |Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0481 сек.,0.0049 от тях за заявки.Сървър памет:847,464b