+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 677 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 50/30.03.2015 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Йовко Романов – Заместник-кмет на Община Раковски


Д О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Следва да се разшири и допълни кръга на лицата с компетентност за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по цитираната наредба.
Сега действащият текст на наредбата е, както следва:
Чл. 47. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят:
1. За град Раковски - от длъжностни лица от Общинската администрация.
2. За населените места на общината - от кметовете и кметските наместници.
В хода на работа по установяване на нарушения на разпоредбите от Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, се установи необходимост от разширяване на кръга на лицата, с правомощия да бъдат актосъставители по Наредбата. Това е така, защото не винаги е възможно актовете да бъдат съставени от кметовете на населените места, често проверки на място се осъществяват от служителите към „…………………………………………“, с което Дружество Общината има сключен договор и тези служители реагират първи на сигнали за извършени нарушения. При явяването им на мястото на извършване на нарушението, същите биха могли да реагират своевременно със съставянето и връчването на АУАН.
Ето защо, с оглед постигане на по-висока ефективност при съставянето и връчването на АУАН по време и на мястото на извършване на нарушението, следва да се предвидят компетентни актосъставители лицата: длъжностните лица на общинската администрация, органите на РУ на МВР – Раковски, както и други лица, определени със заповед от Кмета на Общината.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски - за постигане на ефективност в административнонаказателната дейност, с възможност по време и на място на установяване на нарушението, да бъде своевременно съставен и връчен АУАН.

Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Чл. 37 ал. 1 б. „б“ от ЗАНН урежда, че актове могат да се съставят от длъжностните лица, определени от кметовете на общините. Т.е. с планираните изменения ще се постигне уреждане на материята с подзаконова нормативна база по законосъобразен начин с оправомощаване от името на Кмета на Общината на други лица с компетентност за съставяне на АУАН.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски, както и на информационното табло в сградата на общината, за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е разширяване кръга на лица с правомощия да съставят АУАН по цитираната Наредба.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Постигане на по-висока ефективност при съставянето и връчването на АУАН по време и на мястото на извършване на нарушението от надлежно оправомощени компетентни лица.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.07.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75-79 от АПК, във вр. с чл. 37 ал. 1 б. „б“ от ЗАНН.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, както следва:

§1. Изменя чл. 47, както следва:

Актове за установяване на нарушения се съставят от длъжностните лица на общинската администрация, органите на РУ на МВР – Раковски, както и други лица, определени със заповед от Кмета на Общината.

Заключителна разпоредба


§2. Тази наредба влиза в сила от ..............................

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: .................................


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на


25.08.2017 | Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0821 сек.,0.0133 от тях за заявки.Сървър памет:769,000b