+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 677 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 50/30.03.2015 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Йовко Романов – Заместник-кмет на Община Раковски


Д О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на същата.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Следва да се разшири и допълни кръга на лицата с компетентност за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) по цитираната наредба.
Сега действащият текст на наредбата е, както следва:
Чл. 47. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят:
1. За град Раковски - от длъжностни лица от Общинската администрация.
2. За населените места на общината - от кметовете и кметските наместници.
В хода на работа по установяване на нарушения на разпоредбите от Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, се установи необходимост от разширяване на кръга на лицата, с правомощия да бъдат актосъставители по Наредбата. Това е така, защото не винаги е възможно актовете да бъдат съставени от кметовете на населените места, често проверки на място се осъществяват от служителите към „…………………………………………“, с което Дружество Общината има сключен договор и тези служители реагират първи на сигнали за извършени нарушения. При явяването им на мястото на извършване на нарушението, същите биха могли да реагират своевременно със съставянето и връчването на АУАН.
Ето защо, с оглед постигане на по-висока ефективност при съставянето и връчването на АУАН по време и на мястото на извършване на нарушението, следва да се предвидят компетентни актосъставители лицата: длъжностните лица на общинската администрация, органите на РУ на МВР – Раковски, както и други лица, определени със заповед от Кмета на Общината.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски - за постигане на ефективност в административнонаказателната дейност, с възможност по време и на място на установяване на нарушението, да бъде своевременно съставен и връчен АУАН.

Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Чл. 37 ал. 1 б. „б“ от ЗАНН урежда, че актове могат да се съставят от длъжностните лица, определени от кметовете на общините. Т.е. с планираните изменения ще се постигне уреждане на материята с подзаконова нормативна база по законосъобразен начин с оправомощаване от името на Кмета на Общината на други лица с компетентност за съставяне на АУАН.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски, както и на информационното табло в сградата на общината, за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е разширяване кръга на лица с правомощия да съставят АУАН по цитираната Наредба.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Постигане на по-висока ефективност при съставянето и връчването на АУАН по време и на мястото на извършване на нарушението от надлежно оправомощени компетентни лица.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.07.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75-79 от АПК, във вр. с чл. 37 ал. 1 б. „б“ от ЗАНН.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Раковски, както следва:

§1. Изменя чл. 47, както следва:

Актове за установяване на нарушения се съставят от длъжностните лица на общинската администрация, органите на РУ на МВР – Раковски, както и други лица, определени със заповед от Кмета на Общината.

Заключителна разпоредба


§2. Тази наредба влиза в сила от ..............................

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: .................................


II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на


25.08.2017 | Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0462 сек.,0.0050 от тях за заявки.Сървър памет:759,760b