+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, Приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол № 35/31.05.2010г., изм. с Решение № 30 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 3/21.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г., изм. и доп. с Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г.; изм. с Решение № 290 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 337 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 22/26.04.2017г.
ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

/За краткост Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област ще се нарича „Наредба № 1“./

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Съгласно получена в деловодството на Общински съвет – Раковски прокурорска преписка с № 6992/2017 г. от 20.07.2017 г. от Окръжна прокуратура Пловдив (вх. № 872/24.07.2017г.) по отношение на текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 9 – 14 от Наредба № 1 е налице несъответствие спрямо Закона за движение по пътищата. След извършен преглед и анализ на посочените разпоредби се установи, че противоречие със закона наистина има, респ. Наредба № 1 следва да бъде изменена.
Чл. 31а от Наредба № 1 касае забраната за паркиране и престой на автомобилите по места, като тези места са изчерпателно изброени в съответните точки от 1 до 15. Противоречието със закона се състои в това, че чл. 98, ал. 2 от Закона за движение по пътищата предвижда забрана за паркиране в конкретни случаи, а Наредба № 1 обхваща същите случаи, като ги изброява ведно със случаите, в които се забранява паркирането и престоя за автомобилите. Тоест, точки 9-14 от чл. 31а, ал. 1 в Наредба № 1 разширяват обхвата на вече уредени от закона обстоятелства, като изброяват случаи, в които престоят не е забранен от закона, но местната наредба го забранява. Противоречието на разпоредбите на чл. 31а, ал. 1, т. 9 - 14 от Наредба №1 с чл. 98, ал. 2 от ЗДвП води до противоречие и с повелителната норма на чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“ В тази връзка, следва да се направи изменение, с което забраните за паркиране и за паркиране и престой следва да бъдат разделени и конкретизирани.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област за осигуряване липсата на противоречие на чл. 31а, ал .1, т. 9-14 от Наредба № 1 с разпоредбите на чл. 98, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се изземва предмета на законодателно регламентиране, респ. да се регулират обществени отношения по начин, които не съответства на определения в закона.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да приведе текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 9 - 14 от Наредба №1 в съотвествие с разпоредбите на чл. 98, ал. 2 от ЗДвП.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати се изразяват в постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите по степен нормативни актове, както и избягване възможността за оспорване на текстовете на Наредба № 1 пред съд.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.07.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от АПК, чл. 98, ал. 2 от ЗДвП във връзка с чл. 31а, ал. 1, т. 9-14 и от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, както следва:

§1. В чл. 31а се правят следните изменения:
1. Точки 9 – 14 от ал. 1 се отменят.
2. Досегашната т. 15 в ал. 1 става т. 9.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създава се нова ал. 2:

„/2/ Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:
1. Пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. На платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
3. На спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
4. На места, определени за хора с трайни увреждания;
5. На пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато на Министерство на вътрешните работи.
6. Пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.“

Заключителна разпоредба


§2. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински съвет Раковски, с което е приета.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
Председател на Общински съвет – Раковски: .................................II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.


25.08.2017 | Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0867 сек.,0.0133 от тях за заявки.Сървър памет:783,896b