+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, Приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол № 35/31.05.2010г., изм. с Решение № 30 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 3/21.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г., изм. и доп. с Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г.; изм. с Решение № 290 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.; изм. и доп. С Решение № 337 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 22/26.04.2017г.
ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

/За краткост Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област ще се нарича „Наредба № 1“./

МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

Съгласно получена в деловодството на Общински съвет – Раковски прокурорска преписка с № 6992/2017 г. от 20.07.2017 г. от Окръжна прокуратура Пловдив (вх. № 872/24.07.2017г.) по отношение на текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 9 – 14 от Наредба № 1 е налице несъответствие спрямо Закона за движение по пътищата. След извършен преглед и анализ на посочените разпоредби се установи, че противоречие със закона наистина има, респ. Наредба № 1 следва да бъде изменена.
Чл. 31а от Наредба № 1 касае забраната за паркиране и престой на автомобилите по места, като тези места са изчерпателно изброени в съответните точки от 1 до 15. Противоречието със закона се състои в това, че чл. 98, ал. 2 от Закона за движение по пътищата предвижда забрана за паркиране в конкретни случаи, а Наредба № 1 обхваща същите случаи, като ги изброява ведно със случаите, в които се забранява паркирането и престоя за автомобилите. Тоест, точки 9-14 от чл. 31а, ал. 1 в Наредба № 1 разширяват обхвата на вече уредени от закона обстоятелства, като изброяват случаи, в които престоят не е забранен от закона, но местната наредба го забранява. Противоречието на разпоредбите на чл. 31а, ал. 1, т. 9 - 14 от Наредба №1 с чл. 98, ал. 2 от ЗДвП води до противоречие и с повелителната норма на чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“ В тази връзка, следва да се направи изменение, с което забраните за паркиране и за паркиране и престой следва да бъдат разделени и конкретизирани.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област за осигуряване липсата на противоречие на чл. 31а, ал .1, т. 9-14 от Наредба № 1 с разпоредбите на чл. 98, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се изземва предмета на законодателно регламентиране, респ. да се регулират обществени отношения по начин, които не съответства на определения в закона.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да приведе текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 9 - 14 от Наредба №1 в съотвествие с разпоредбите на чл. 98, ал. 2 от ЗДвП.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати се изразяват в постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите по степен нормативни актове, както и избягване възможността за оспорване на текстовете на Наредба № 1 пред съд.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.07.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76 от АПК, чл. 98, ал. 2 от ЗДвП във връзка с чл. 31а, ал. 1, т. 9-14 и от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, както следва:

§1. В чл. 31а се правят следните изменения:
1. Точки 9 – 14 от ал. 1 се отменят.
2. Досегашната т. 15 в ал. 1 става т. 9.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създава се нова ал. 2:

„/2/ Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:
1. Пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. На платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
3. На спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
4. На места, определени за хора с трайни увреждания;
5. На пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато на Министерство на вътрешните работи.
6. Пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.“

Заключителна разпоредба


§2. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински съвет Раковски, с което е приета.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
Председател на Общински съвет – Раковски: .................................II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението с което е приета.
III. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на общината.


25.08.2017 | Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0467 сек.,0.0052 от тях за заявки.Сървър памет:774,616b