+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАКОВСКИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, приет с Решение № 21 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 4/18.02.2004 г.; изм. с Решение № 3 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 2/20.11.2007 г.; изм. с Решение № 43 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 5/21.01.2008 г., изм. с Решение № 88 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение № 213 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение № 241 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение № 291 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 23/27.05.2009 г.; изм. с Решение № 393 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение № 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение № 426 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение № 165 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 12/27.07.2012 г.; изм. с Решение № 216 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 15/30.10.2012 г.; изм. с Решение № 224 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 16/29.11.2012 г.; изм. с Решение № 454 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 34/31.01.2014 г.

Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет – Раковски

ПРОЕКТ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация (Правилникът), се установи, че възниква необходимост от приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.

МОТИВИ1. Причини, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение:

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Определението за правилник е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 1 от ЗНА, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.“ Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки. Настоящото изменение се налага с оглед постигане на баланс между написаното в подзаконовия нормативен акт и в прилагането му. Последното изменение на Правилника на Общински съвет – Раковски е било прието с Решение № 454, взето с Протокол № 34/31.01.2014 г. Времето, което е изминало от тогава, е повече от достатъчно, за да се направи нужният анализ на силните и слабите му страни, така че да се направят изводи какви промени са необходими, за да бъде дейността на нашата институция по-ефективна и публична.

При изработването на проекта за Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, за да се избегнат случаите, в които, поради естеството на работа, би могла да възникне предпоставка за неспазване срокове, установени в съответните разпоредби.

Принцип на обоснованост – В Правилника са разписани срокове, чието спазване не винаги е възможно, поради естеството на работата. Предлаганите промени целят да се даде по-голяма свобода във връзка с тези срокове по отношение на изготвянето на проект за дневния ред преди заседание на съвета, изготвянето на протокол след заседанието на съвета, сроковете за питанията на гражданите. Изменението цели също така ограничението по приемане на решения чрез подписка да отпадне. Следващото изменение е във връзка с приемането на общинския бюджет, което поради своята повишена значимост, налага да се въведе текст, според който при неспазване срока по чл. 94, ал. 2 от ЗПФ да се налагат съответните мерки съгласно чл. 34, ал. 9 от ЗМСМА.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението ще бъде качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел на Община Раковски.

Принцип на субсидираност, пропорционалност и стабилност - Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да урежда вътрешния си ред на дейност, като не противоречи на по-високите по степен нормативни актове.

При изработване на проекта за Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация в актуално състояние, което позволява да се постигне баланс между разпоредби му и тяхното реално прилагане.

3. Финансови средства, необходими за прималагането на наредбата:
За прилагане на Правилника за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Улесняване работния процес на Общински съвет и свеждане до минимум случаите, в които прилагането на разпоредбите от Правилника би създало трудност.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Правилникът за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 16.06.2017 г. и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата.
С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената консултация.

Правни основания: чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3, чл. 79 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Правилик за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Раковски, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

§ 1. Чл. 63, ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 63. (1) В изпълнение на приетите планове Председателят на Общински съвет подготвя проект за дневен ред преди датата на заседанието.“

§ 2. В чл. 80, ал. 1 последното изречение се заличава.

§ 3. Чл. 90, ал. 1 се изменя, както следва:

„Чл. 90, (1) За заседанието на Общински съвет се води подробен протокол от секретар, който е служител в звеното по чл. 29 а, ал. 2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от Председателя.“

§ 4. Чл. 92а, ал. 4 се отменя.

§ 5. В чл. 103 се създава ал. 3, както следва:

„Чл. 103. (3) При неспазване на срока по чл. 94, ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.“

Заключителна разпоредба


§ 6. Този Правилник влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински съвет Раковски, с което е приет.

Правилникът е приет на заседание на Общински съвет – Раковски с Решение № ..............., взето с Протокол № ........./..................г. и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Председател на Общински съвет – Раковски: ................................

II. Правилникът се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на Решението, с което е приет.
III. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на Общински съвет – Раковски.

Справка за постъпили предложения

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0448 сек.,0.0056 от тях за заявки.Сървър памет:774,560b