+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за управлението на общинската пътна мрежа на Община Раковски


Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ


1. Причини, които налагат приемането на наредбата:

Съгласно чл. 23 от Закон за пътищата: „Правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища се определят с наредба на общинския съвет.“ Към настоящия момент в Община Раковски има действаща Наредба за ползване, управление, стопанисване, поддържане и финансиране на общинската пътна мрежа на Община Раковски, приета с Решение № 211 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 14 от 15.03.2005 г. Същата не е изменяна от първоначалното ѝ приемане и не отразява настъпилите законодателни промени в многократно изменяните Закон за пътищата, Правилник за прилагане на Закон за пътищата и Наредба за специално ползване на пътищата. В тази връзка срещу действащата местна наредба има и постъпил протест от Окръжна прокуратура – гр. Пловдив с № 4765/2017 г. от 25.04.2017 г. против разпоредбите на чл. 1, ал. 2, чл. 18, ал. 1, чл. 20, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 2, чл. 66, чл. 67, чл. 68, както и целият Раздел IV от цитираната вече Наредба. С оглед казаното и предвид факта, че евентуално изменение на толкова много текстове (приблизително една трета от разпоредбите на акта са незаконосъобразни) би било тромава процедура, както и изхождайки от правилото на чл. 11, ал. 1 от ЗНА, отнасящо се за законовите актове и гласящо: „Отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни.“, следва да се приеме актуална наредба, която да урежда съответната материя по управление на общинските пътища, съобразно актовете от по-висока степен, респ. настоящата Наредба за ползване, управление, стопанисване, поддържане и финансиране на общинската пътна мрежа на Община Раковски да бъде отменена.

При изработването на Проекта за Наредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски с оглед спазването на чл. 23 от Закона за пътищата, тъй като настоящата наредба, уреждаща съответните обществени отношения, не съответства на законовите актове в голяма част и следва да бъде отменена.
Принцип на обоснованост – принципът е спазен, съгласно приложените мотиви в точка 1, гласяща „Причини, които налагат приемането на наредбата.“
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението ще бъде качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Отдел Правен на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

При изработване на проекта за Наредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на приемането на наредбата:
Да се регулира материята относно управлението на общинската пътна мрежа с подзаконов нормативен акт, който е в съответствие с нормите на ЗП, ППЗП и НСПП.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

4. Очаквани резултати:
Да се въведат ясни и актуални правила по отношение управлението на общинските пътища.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 19.05.2017 г.

Правни основания: чл. 23 от ЗП, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА ,чл. 8, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76, ал. 3 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


1. Приема Наредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски
2. Наредбата за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски влиза в сила три дни след публикуване на Решението на Общински съвет Раковски, с което е приета.
3. Изпълнение на Наредбата се възлага на Кмета на Община Раковски.


Приложение: Проект на Наредба за управление на общинската пътна мрежа на Община Раковски.

Справка за постъпили предложения

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0450 сек.,0.0062 от тях за заявки.Сървър памет:733,240b