+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009 г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012 г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014 г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015 г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.

Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

ДОКЛАД


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ


1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски (НОАМТЦУ) се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. В тази връзка следва да се отбележи, че Наредбата е приета от общински съвет съгласно делегацията на чл. 9 от ЗМДТ.
На първо място, нуждата по приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ възниква във връзка с чл. 17а, ал. 5 от настоящата, който визира глоба налагана на лице, което е декларирало имот като неползван или новопостроен, а в последствие и след проверка се установяло, че това не е вярно, тъй като имота се ползва или има открита партида във ВиК, Енергоразпределителната, Топлофикационната и БТК мрежа. Текстът сочи, че глобата се налага по реда на ЗАНН в размер на двукратния размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имота( чл. 17а, ал. 5 от Наредбата).
Основанието за приемането на НОАМТЦУ се съдържа в специалния по отношение на нея ЗМДТ, а именно чл. 9 от същия, според който: „Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги“. Оттук се налага разбирането, че компетентността на общинския съвет следва да се съсредоточи в определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, а не да се навлиза в сферата на налагане на административни наказания за нарушения, свързани с местни данъци и такси. От друга страна, въпросът за налагане на санкция за деклариране на неверни данни е своеобразно уреден вече в текста на чл. 53 от Наредбата във връзка с чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ, според които лице, което декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. В чл. 128, ал. 1 ЗМДТ е определено, че актовете за установяване на нарушения се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. С уреждане на въпроса по повод деклариране на неверни данни и обстоятелства в чл. 123, ал. 3 ЗМДТ, респ. чл. 53 от наредбата, е напълно излишно да съществува разпоредба (тази на чл. 17а, ал. 5 от наредбата), която излиза от законовоопределените правомощия на общински съвет и е в противоречие с вече регламентиращ въпросната материя текст. Съгласно казанато разпоредбата на чл. 17а, ал. 5 от наредбата е излишна, от което следва последната да бъде отменена.
На следващо място, разглежда се текстът на чл. 21, ал. 1 , т. 3 от Наредбата, който се отнася до изискването за внасяне на депозитна вноска при постъпване на дете в детска ясла или дете в детска градина в размер, определен като за „ползване на пълен месец“. Конкретният текст насочва към презумпцията, че невнасянето на посочената „депозитна вноска“ е пречка за постъпване на детето в детска ясла или градина. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), с който се уреждат обществените отношения по повод правото на предучилищно и училищно образование, както и организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищно и училищно образование в държавата, приемането на дете в детска ясла или детска градина не е обвързано с дадено условие. Освен това, подобен текст липсва и в ЗМДТ, който изброява видовете местни такси. От казанато следва, че не е налице законово основание, което да бъде взаимствано в разпоредбите на наредбата във връзка с определянето на подобна такса (депозитна вноска), а както е видно от чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА, нормативните актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативни актове от по-висока степен при уреждането на обществени отношения от местно значение. Незаконосъобразно е в местна наредба да се създават нови неуредени от по-високите по степен актове предпоставки за приемане на дете в детска ясла или градина. От казаното, следва разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 3 от НОАМТЦУ да бъде отменена.
Третият въпрос, който подлежи на разискване е разпоредбата на чл. 36 от Наредбата, която се отнася до изискването за внасяне на депозит в касата на Община Раковски, за да бъде издадено разрешение за строеж, свързано с разкопаване на улици, тротоари и зелени площи, както и размера му в зависимост от това дали се възстановява „тротоарна настилка“, за което е 40 лв./кв.м., „асфалтова настилка“, за което е 110 лв./кв.м., „бетонен бордюр“, за което е 25 лв./кв.м. или „зелени площи“, за което е 20 лв./кв.м. (чл. 36 от Наредбата). Налага се презумпция, че при невнасяне на „депозита“ ще е налице пречка да бъде издадено разрешение за строеж за посочените дейности, а разрешението е нужно с оглед чл. 72 от ЗУТ, който гласи: „Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за строеж.“ За издаването на разрешението за строеж, както и за други административни и технически услуги по ЗУТ, се събират такси по ЗМДТ и ЗДТ, съгласно §3 от ДР на ЗУТ. Така законодателят изрично е регламентирал, че за разкопаване на улични настилки се изисква разрешение за строеж, издаването на което е техническа услуга, за която се събира такса по силата на чл.6, ал.1, б. „д“ от ЗМДТ. В този смисъл, за извършване на дейностите, свързани с разкопаване на тротоарни и улични настилки, и след като нормата на чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗУТ изрично предвижда, че същите се извършват въз основа на разрешение за строеж, следва, че не се изисква внасяне на депозит, който не е предвиден в закона. Подобен текст не се среща и в чл. 74 от ЗУТ, който определя задълженията на строителя на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Текстът на чл. 36 от НОАМТЦУ следва да бъде заличен в частта, отнасяща се за депозитната вноска.
Следващият въпрос, който ще се разгледа е във връзка с устройството на територията и издаването на разрешение за строеж, и конкретно таксите, които са определени за съгласуване на инвестиционни проекти, тяхното разглеждане и одобряване. Всичко това касае работата на общински експертен съвет - колективен орган, компетентен да се произнесе по специфични въпроси, засягащи устройството на територията. В Наредбата не са посочени някои такси за услуга, която Общината предоставя във връзка с периодичното провеждане на заседания на общински експертен съвет, и по – точно таксите на услугата разглеждане на технически и работни инвестиционни проекти, отнасящи се за линейни, обемни и площни обекти. В приложимата към настоящия момент разпоредба на чл.35а, т. 11.а.4 от Наредбата е посочена услугата за одобряване на проект за площни и линейни обекти, като не е предвиден текст за услугата разглеждане на проект за посочените обекти. Необходимо е услугите да бъдат конкретизирани в отделни точки, тъй като за разглеждане на инвестиционни проекти се предвиждат съответни такси, чиито размер е по – нисък от този за одобряване на проекти и издаване разрешение за строеж. Належащо е да се създаде нова точка 11.4, в която да се определи такса за разглеждане на проекти за линейни, обемни и площни обекти. Таксите следва да не бъдат прекомерно високи.
Не на последно място, с оглед нововъведенията в ЗУТ, касаещи откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, възниква нуждата от още една промяна в наредбата. Съгласно разпоредбите на ЗУТ „откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж“ и „след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве“ (чл. 157, ал. 2). Чл. 156б, ал. 1 от ЗУТ гласи: „Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината: 1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците; 2. план за безопасност и здраве.“
Тъй като услугите по ЗУТ са технически услуги (извлечено от §3от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „д“ от ЗМДТ), възниква необходимост от създаване на текст в наредбата, който да регламентира услугата одобряване на ПУСО и ПБЗ, съгласно чл. 156б, ал. 1 и чл. 157, ал. 2 от ЗУТ.

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за осигуряване спазване на нормативните актове от по-висока степен във връзка с подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.
Принцип на обоснованост – Предлаганите промени ще приведат наредбата в законосъобразен вид и ще създадат по – добри условия за работа, от една страна, а също така ще улеснят ползвателите на услугите. С въвеждане на предлаганите промени, обосновани по – горе, ще се извърши актуализация на съществуващите услуги и ще се допринесе за повишаване приходната част на бюджета на Община Раковски.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението ще бъде качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Териториално-селищно устройство“ и Правен отдел на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да определя размера на местните такси в общината. Предлаганите промени са в съответствие с целта на закона и принципите, прогласени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.
При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен, както и със съпътстващите действия от процедурата по издаване на разрешение за строеж и откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Отпадане на несъответствията по отношение на закона. Постъпване в бюджета на Община Раковски на следващи се такси за действително предоставяни услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 25.04.2017 г.

Правни основания: чл. 10 от НОАМТЦУ, чл. 21, ал. 1, т. 7, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ, чл. 72, ал. 1 т. 1, чл. 156б, ал. 1 и чл. 157, ал. 2 от ЗУТ, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

1. Чл. 17а, ал. 5 се ОТМЕНЯ.

2. Чл. 21, ал. 1, т. 3 се ОТМЕНЯ.

3. Създава се нова точка 11.4. в чл. 35а, както следва:

За площни, линейни или обемни обекти 0,2 лв./ кв. м или 0,2 лв./л. м. или 0,2 лв./ куб. м., но не по - малко от 20 лв.

4. Създава се нова точка 11.а.6. в чл. 35а, както следва:

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и План за безопасност и здраве (ПБЗ) – 50 лв.

5. Изречение първо на чл. 36 остава, а останалата част се ЗАЛИЧАВА.

6. В Глава Пета ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов параграф, както следва:

(С Решение № .................., взето с Протокол № ............... )
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № …….. на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № ……………..., влиза в сила три дни след публикуването и на официалната интернет страница на Община Раковски - www.rakovski.bg.Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.


Справка за постъпили предложения

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1479 сек.,0.0346 от тях за заявки.Сървър памет:843,144b