+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009 г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012 г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014 г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015 г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.; Изм. с Решение № 292 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.

Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

ДОКЛАД


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

МОТИВИ


1. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски (НОАМТЦУ) се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. В тази връзка следва да се отбележи, че Наредбата е приета от общински съвет съгласно делегацията на чл. 9 от ЗМДТ.
На първо място, нуждата по приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ възниква във връзка с чл. 17а, ал. 5 от настоящата, който визира глоба налагана на лице, което е декларирало имот като неползван или новопостроен, а в последствие и след проверка се установяло, че това не е вярно, тъй като имота се ползва или има открита партида във ВиК, Енергоразпределителната, Топлофикационната и БТК мрежа. Текстът сочи, че глобата се налага по реда на ЗАНН в размер на двукратния размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имота( чл. 17а, ал. 5 от Наредбата).
Основанието за приемането на НОАМТЦУ се съдържа в специалния по отношение на нея ЗМДТ, а именно чл. 9 от същия, според който: „Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги“. Оттук се налага разбирането, че компетентността на общинския съвет следва да се съсредоточи в определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, а не да се навлиза в сферата на налагане на административни наказания за нарушения, свързани с местни данъци и такси. От друга страна, въпросът за налагане на санкция за деклариране на неверни данни е своеобразно уреден вече в текста на чл. 53 от Наредбата във връзка с чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ, според които лице, което декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. В чл. 128, ал. 1 ЗМДТ е определено, че актовете за установяване на нарушения се съставят от служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица. С уреждане на въпроса по повод деклариране на неверни данни и обстоятелства в чл. 123, ал. 3 ЗМДТ, респ. чл. 53 от наредбата, е напълно излишно да съществува разпоредба (тази на чл. 17а, ал. 5 от наредбата), която излиза от законовоопределените правомощия на общински съвет и е в противоречие с вече регламентиращ въпросната материя текст. Съгласно казанато разпоредбата на чл. 17а, ал. 5 от наредбата е излишна, от което следва последната да бъде отменена.
На следващо място, разглежда се текстът на чл. 21, ал. 1 , т. 3 от Наредбата, който се отнася до изискването за внасяне на депозитна вноска при постъпване на дете в детска ясла или дете в детска градина в размер, определен като за „ползване на пълен месец“. Конкретният текст насочва към презумпцията, че невнасянето на посочената „депозитна вноска“ е пречка за постъпване на детето в детска ясла или градина. В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), с който се уреждат обществените отношения по повод правото на предучилищно и училищно образование, както и организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищно и училищно образование в държавата, приемането на дете в детска ясла или детска градина не е обвързано с дадено условие. Освен това, подобен текст липсва и в ЗМДТ, който изброява видовете местни такси. От казанато следва, че не е налице законово основание, което да бъде взаимствано в разпоредбите на наредбата във връзка с определянето на подобна такса (депозитна вноска), а както е видно от чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА, нормативните актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативни актове от по-висока степен при уреждането на обществени отношения от местно значение. Незаконосъобразно е в местна наредба да се създават нови неуредени от по-високите по степен актове предпоставки за приемане на дете в детска ясла или градина. От казаното, следва разпоредбата на чл. 21, ал. 3, т. 3 от НОАМТЦУ да бъде отменена.
Третият въпрос, който подлежи на разискване е разпоредбата на чл. 36 от Наредбата, която се отнася до изискването за внасяне на депозит в касата на Община Раковски, за да бъде издадено разрешение за строеж, свързано с разкопаване на улици, тротоари и зелени площи, както и размера му в зависимост от това дали се възстановява „тротоарна настилка“, за което е 40 лв./кв.м., „асфалтова настилка“, за което е 110 лв./кв.м., „бетонен бордюр“, за което е 25 лв./кв.м. или „зелени площи“, за което е 20 лв./кв.м. (чл. 36 от Наредбата). Налага се презумпция, че при невнасяне на „депозита“ ще е налице пречка да бъде издадено разрешение за строеж за посочените дейности, а разрешението е нужно с оглед чл. 72 от ЗУТ, който гласи: „Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа на разрешение за строеж.“ За издаването на разрешението за строеж, както и за други административни и технически услуги по ЗУТ, се събират такси по ЗМДТ и ЗДТ, съгласно §3 от ДР на ЗУТ. Така законодателят изрично е регламентирал, че за разкопаване на улични настилки се изисква разрешение за строеж, издаването на което е техническа услуга, за която се събира такса по силата на чл.6, ал.1, б. „д“ от ЗМДТ. В този смисъл, за извършване на дейностите, свързани с разкопаване на тротоарни и улични настилки, и след като нормата на чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗУТ изрично предвижда, че същите се извършват въз основа на разрешение за строеж, следва, че не се изисква внасяне на депозит, който не е предвиден в закона. Подобен текст не се среща и в чл. 74 от ЗУТ, който определя задълженията на строителя на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Текстът на чл. 36 от НОАМТЦУ следва да бъде заличен в частта, отнасяща се за депозитната вноска.
Следващият въпрос, който ще се разгледа е във връзка с устройството на територията и издаването на разрешение за строеж, и конкретно таксите, които са определени за съгласуване на инвестиционни проекти, тяхното разглеждане и одобряване. Всичко това касае работата на общински експертен съвет - колективен орган, компетентен да се произнесе по специфични въпроси, засягащи устройството на територията. В Наредбата не са посочени някои такси за услуга, която Общината предоставя във връзка с периодичното провеждане на заседания на общински експертен съвет, и по – точно таксите на услугата разглеждане на технически и работни инвестиционни проекти, отнасящи се за линейни, обемни и площни обекти. В приложимата към настоящия момент разпоредба на чл.35а, т. 11.а.4 от Наредбата е посочена услугата за одобряване на проект за площни и линейни обекти, като не е предвиден текст за услугата разглеждане на проект за посочените обекти. Необходимо е услугите да бъдат конкретизирани в отделни точки, тъй като за разглеждане на инвестиционни проекти се предвиждат съответни такси, чиито размер е по – нисък от този за одобряване на проекти и издаване разрешение за строеж. Належащо е да се създаде нова точка 11.4, в която да се определи такса за разглеждане на проекти за линейни, обемни и площни обекти. Таксите следва да не бъдат прекомерно високи.
Не на последно място, с оглед нововъведенията в ЗУТ, касаещи откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, възниква нуждата от още една промяна в наредбата. Съгласно разпоредбите на ЗУТ „откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж“ и „след представяне от възложителя на одобрен план за управление на строителните отпадъци, одобрен план за безопасност и здраве“ (чл. 157, ал. 2). Чл. 156б, ал. 1 от ЗУТ гласи: „Преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на строеж възложителят внася за одобряване в общината: 1. план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато се изисква по Закона за управление на отпадъците; 2. план за безопасност и здраве.“
Тъй като услугите по ЗУТ са технически услуги (извлечено от §3от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „д“ от ЗМДТ), възниква необходимост от създаване на текст в наредбата, който да регламентира услугата одобряване на ПУСО и ПБЗ, съгласно чл. 156б, ал. 1 и чл. 157, ал. 2 от ЗУТ.

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за осигуряване спазване на нормативните актове от по-висока степен във връзка с подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.
Принцип на обоснованост – Предлаганите промени ще приведат наредбата в законосъобразен вид и ще създадат по – добри условия за работа, от една страна, а също така ще улеснят ползвателите на услугите. С въвеждане на предлаганите промени, обосновани по – горе, ще се извърши актуализация на съществуващите услуги и ще се допринесе за повишаване приходната част на бюджета на Община Раковски.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението ще бъде качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Териториално-селищно устройство“ и Правен отдел на Община Раковски.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да определя размера на местните такси в общината. Предлаганите промени са в съответствие с целта на закона и принципите, прогласени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.
При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на нормативните актове от по-висока степен, както и със съпътстващите действия от процедурата по издаване на разрешение за строеж и откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Отпадане на несъответствията по отношение на закона. Постъпване в бюджета на Община Раковски на следващи се такси за действително предоставяни услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 25.04.2017 г.

Правни основания: чл. 10 от НОАМТЦУ, чл. 21, ал. 1, т. 7, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ, чл. 72, ал. 1 т. 1, чл. 156б, ал. 1 и чл. 157, ал. 2 от ЗУТ, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

1. Чл. 17а, ал. 5 се ОТМЕНЯ.

2. Чл. 21, ал. 1, т. 3 се ОТМЕНЯ.

3. Създава се нова точка 11.4. в чл. 35а, както следва:

За площни, линейни или обемни обекти 0,2 лв./ кв. м или 0,2 лв./л. м. или 0,2 лв./ куб. м., но не по - малко от 20 лв.

4. Създава се нова точка 11.а.6. в чл. 35а, както следва:

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и План за безопасност и здраве (ПБЗ) – 50 лв.

5. Изречение първо на чл. 36 остава, а останалата част се ЗАЛИЧАВА.

6. В Глава Пета ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов параграф, както следва:

(С Решение № .................., взето с Протокол № ............... )
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № …….. на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № ……………..., влиза в сила три дни след публикуването и на официалната интернет страница на Община Раковски - www.rakovski.bg.Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.


Справка за постъпили предложения

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0495 сек.,0.0061 от тях за заявки.Сървър памет:846,184b