+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, Приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол № 35/31.05.2010г., изм. с Решение № 30 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 3/21.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г., изм. и доп. с Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г.; изм. с Решение № 290 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

/За краткост Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област ще се нарича „Наредба № 1“./

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба №1 се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.
МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 17.03.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 11179/2016 г. и наш. Вх. № 680/17.03.2017 г. против Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив по реда на чл. 152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт“. Цитираният протест атакува текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 за противоречие с нормативен акт от по-висока степен, и конкретно с чл. 178е от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Чрез протеста прокуратурата моли Административен съд – Пловдив да отмени посочените разпоредби като незаконосъобразни. След запознаване с мотивите в протеста и преглеждане на разпоредбите в ЗДвП, ЗНА и АПК се установи, че в действителност е налице противоречие на посочените разпоредби от наредбата с тези на законовия текст.
Текстът на чл. 31а, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 се отнася до забраната за престои и паркиране на автомобилите в зелените площи, като на нарушителите се налага наказание глоба в размер от 20 до 200 лв. От своя страна, текстът на чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 установява забрана за движението на автомобили по тротоарите и зелените площи, като на нарушителите се налага наказание глоба в същия размер – от 20 до 200 лв. Проблемът, на първо място, се изразява в предвидените санкции предвид посочените нарушения. Нормата на чл. 178е от ЗДвП, уреждаща идентични обществени отношения, предвижда санкция глоба в размер от 50 до 200 лв. за неправомерно паркиране на пътно превозно средство в изчерпателно изброени обекти – „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места.“ Вижда се, че Наредба №1 определя санкция с по-нисък минимум от тази, която е установена в ЗДвП.
На следващо място, разпоредбите на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наредба №1 забраняват „престоят и паркирането“ в зелените площи, както и „движението“ по тротоарите и зелените площи. Законовата регламентация за местата, на които се забранява паркиране и престой се съдържа в чл. 98 от ЗДвП. В чл. 178е от същия закон допълнително е уредена забрана за паркиране в „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места.“, но не и „престоят и движението“ /както е записано по атакуваните разпоредби на Наредба №1/ за обекти извън пътищата. Законът за движение по пътищата регулира правилата за движение по пътищата, както и правата и задълженията на участниците в движението – в тази връзка законът дава легално определение за понятието „път“ /параграф 6, т. 1 от ДР/, а именно „всяка земна площ или съоръжение, предназначени или обикновено използвани за движение на пътни превозни средства или на пешеходци. Към пътищата се приравняват и улиците.“ С установяване на забрана за „движение и престой“ в площи, които въобще не са предназначени за движение на превозни средства /както е в атакуваните разпоредби на Наредба №1/ се стига до съвсем различна регламентация на местните норми от тези на законовите. От казаното следва, че Наредба № 1 /в оспорваната си част/ излиза от законовите рамки по отношение забраните за паркиране и престой, освен това е налице и несъответствие по отношение на обектите, изброени в чл. 178е от ЗДвП - „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места“, от една страна и обектите, посочени в атакуваните разпоредби на Наредба №1 – „тротоари и зелени площи“. Противоречието на разпоредбите на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 с текста на чл. 178е от ЗДвП води до противоречие и с повелителната норма на чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“


При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 178е от Закона за движение по пътищата и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се изземва предмета на законодателно регламентиране, респ. да се регулират обществени отношения по начин, които не съответства на определения в закона.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да приведе текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 в съотвествие с разпоредбите на чл. 178е от ЗДвП.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати се изразяват в постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите по степен нормативни актове.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 23.03.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК, чл. 178е от ЗДвП във връзка с чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област и чл. 36, ал. 2 т. 6 от същата.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, както следва:

1. ОТМЕНЯ ал. 1 на чл. 29 /ЗАБРАНЯВА СЕ движението на автомобилите по тротоарите и зелените площи./.

2. Отменя т. 1 на чл. 31а, ал. 1 /В зелените площи/.

3. Създава нова ал. 2 на чл. 31а, както следва:

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места извън разрешените за това места.

4. Изменя т. 6 на чл. 36, ал. 2, както следва:

Глоба в размер от 50 до 200 лева – за нарушение по чл. 15, ал. 1, чл. 29, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 31а, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1.

5. Създава се нов параграф, както следва:

(Изм. с Решение No ....../............2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg .


Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.
Наредбата е приета с Решение № …………………., взето с Протокол № ………………….. на ОбС Раковски.

1. Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0867 сек.,0.0143 от тях за заявки.Сървър памет:801,760b