+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, Приета с Решение № 490 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол № 35/31.05.2010г., изм. с Решение № 30 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 3/21.12.2015 г., изм. и доп. с Решение № 64 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 5/29.02.2016 г., изм. и доп. с Решение № 141 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 10/28.06.2016 г.; изм. с Решение № 290 на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № 20/28.02.2017 г.ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски


Д О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

/За краткост Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област ще се нарича „Наредба № 1“./

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба №1 се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област.
МОТИВИ

I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 17.03.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 11179/2016 г. и наш. Вх. № 680/17.03.2017 г. против Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив по реда на чл. 152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт“. Цитираният протест атакува текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 за противоречие с нормативен акт от по-висока степен, и конкретно с чл. 178е от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Чрез протеста прокуратурата моли Административен съд – Пловдив да отмени посочените разпоредби като незаконосъобразни. След запознаване с мотивите в протеста и преглеждане на разпоредбите в ЗДвП, ЗНА и АПК се установи, че в действителност е налице противоречие на посочените разпоредби от наредбата с тези на законовия текст.
Текстът на чл. 31а, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 се отнася до забраната за престои и паркиране на автомобилите в зелените площи, като на нарушителите се налага наказание глоба в размер от 20 до 200 лв. От своя страна, текстът на чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 установява забрана за движението на автомобили по тротоарите и зелените площи, като на нарушителите се налага наказание глоба в същия размер – от 20 до 200 лв. Проблемът, на първо място, се изразява в предвидените санкции предвид посочените нарушения. Нормата на чл. 178е от ЗДвП, уреждаща идентични обществени отношения, предвижда санкция глоба в размер от 50 до 200 лв. за неправомерно паркиране на пътно превозно средство в изчерпателно изброени обекти – „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места.“ Вижда се, че Наредба №1 определя санкция с по-нисък минимум от тази, която е установена в ЗДвП.
На следващо място, разпоредбите на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наредба №1 забраняват „престоят и паркирането“ в зелените площи, както и „движението“ по тротоарите и зелените площи. Законовата регламентация за местата, на които се забранява паркиране и престой се съдържа в чл. 98 от ЗДвП. В чл. 178е от същия закон допълнително е уредена забрана за паркиране в „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места.“, но не и „престоят и движението“ /както е записано по атакуваните разпоредби на Наредба №1/ за обекти извън пътищата. Законът за движение по пътищата регулира правилата за движение по пътищата, както и правата и задълженията на участниците в движението – в тази връзка законът дава легално определение за понятието „път“ /параграф 6, т. 1 от ДР/, а именно „всяка земна площ или съоръжение, предназначени или обикновено използвани за движение на пътни превозни средства или на пешеходци. Към пътищата се приравняват и улиците.“ С установяване на забрана за „движение и престой“ в площи, които въобще не са предназначени за движение на превозни средства /както е в атакуваните разпоредби на Наредба №1/ се стига до съвсем различна регламентация на местните норми от тези на законовите. От казаното следва, че Наредба № 1 /в оспорваната си част/ излиза от законовите рамки по отношение забраните за паркиране и престой, освен това е налице и несъответствие по отношение на обектите, изброени в чл. 178е от ЗДвП - „паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места“, от една страна и обектите, посочени в атакуваните разпоредби на Наредба №1 – „тротоари и зелени площи“. Противоречието на разпоредбите на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 с текста на чл. 178е от ЗДвП води до противоречие и с повелителната норма на чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“


При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 178е от Закона за движение по пътищата и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се изземва предмета на законодателно регламентиране, респ. да се регулират обществени отношения по начин, които не съответства на определения в закона.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да приведе текстовете на чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 във вр. с чл. 36, ал. 2, т. 6 от Наредба №1 в съотвествие с разпоредбите на чл. 178е от ЗДвП.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати се изразяват в постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите по степен нормативни актове.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 23.03.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК, чл. 178е от ЗДвП във връзка с чл. 31а, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област и чл. 36, ал. 2 т. 6 от същата.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област, както следва:

1. ОТМЕНЯ ал. 1 на чл. 29 /ЗАБРАНЯВА СЕ движението на автомобилите по тротоарите и зелените площи./.

2. Отменя т. 1 на чл. 31а, ал. 1 /В зелените площи/.

3. Създава нова ал. 2 на чл. 31а, както следва:

Забранява се паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени места извън разрешените за това места.

4. Изменя т. 6 на чл. 36, ал. 2, както следва:

Глоба в размер от 50 до 200 лева – за нарушение по чл. 15, ал. 1, чл. 29, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, чл. 31а, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1.

5. Създава се нов параграф, както следва:

(Изм. с Решение No ....../............2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски, Пловдивска област влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg .


Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.
Наредбата е приета с Решение № …………………., взето с Протокол № ………………….. на ОбС Раковски.

1. Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0454 сек.,0.0049 от тях за заявки.Сървър памет:792,504b