+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 223 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 15/26.10.2008 г. и Решение № 235, взето с Протокол № 16/30.11.2016 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски, чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НУРЗОПДДГ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 20.02.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 2469/2017 г. и наш. Вх. № 656/28.02.2017 г. против Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив по реда на чл. 152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт“. Цитираният протест атакува текстовете на чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски за противоречие с чл. 9б, чл. 81 и чл. 92 от ЗМДТ и чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от ЗПУО. Чрез протеста прокуратурата моли Административен съд – Пловдив да отмени посочените разпоредби като незаконосъобразни. След запознаване с мотивите в протеста се установи, че в действителност е налице противоречие на посочените разпоредби от наредбата с тези на законовия текст.

Протестът, на първо място, е насочен срещу чл. 37, изр. 2-ро от наредбата, намиращ се в Раздел V – Преместване. Чл. 37 гласи: „При подадено заявление (Приложение No 4) до Директора на приемащата ДГ с посочени аргументи от родителите се допуска ново кандидатстване при запазване на мястото в посещаваната ДГ до приемането на детето в другата /приемащата/ детска градина. Задължително условие е родителите да нямат задължения към посещаваната детска градина.“ Другата незаконосъобразност е посочена в чл. 42, б. „б“ от наредбата, който се касае за отписването на децата, Раздел VI- Отписване. Разпоредбата гласи: „Децата от яслените, първа и втора възрастови групи се отписват от ДГ и при следните случай:
... б) При неплащане на дължимата месечна такса за ползване на детска ясла или детска градина два поредни месеца.“

Цитираната наредба е приета, за да урежда реда и начина за класиране и прием, за отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски и плащане на дължимите такси, във връзка с това. С оглед таксите, Законът за местните данъци и такси делегира правото на общините да събират местни такси за ползване на детски ясли, детски кухни и детски градини, съгласно чл. 6, ал. 1, б. „в“ от същия. ЗМСМА от своя страна, определя общинския съвет като орган, който определя размера на местните такси /чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА. Нормите, които регулират местните данъци и такси обхващат реда за тяхното установяване, обжалване, събиране, погасяване, начин и място на плащане, органи по събирането и се ситуират в ЗМДТ, ЗМСМА и ДОПК.
Съгласно чл. 81 във връзка с чл. 92 от ЗМДТ за ползване на детски ясли и детски градини се събират месечни такси от родителите или настойниците, като същите се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а таксите за лицата, ползващи общински социални услуги – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Сроковете, в които следва да се заплащат дължимите такси за ползването на детските ясли и детските градини са законоустановени. Това се отнася и за последиците от невнасяне на дължимите такси, съгласно чл. 9б от ЗМДТ. Според посочената норма невнесените и дължими в срок такси и лихви се събират по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и на ДОПК, като общинска администрация се ползва с правата и задълженията на органи по приходите. От казаното следва, че изпълнително основание за събиране на дължимите такси е актът за установяване на публично общинско вземане. Следователно, недопустимо е в акт от местно значение да се уреждат правоотношения, уредени вече в закона.
Следва да се посочи и, че по този начин се ограничават законоустановени права на децата, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. Според чл. 7 от ЗПУО всеки има право на образование, а чл. 3, ал. 2, т. 9 регламентира, че правото на образование се осъществява при спазване принципите на прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование. Т. 3 и т. 4 от същата алинея прокламират равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, както и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование.


От друга страна условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента на образование и за преминаване в следващ клас или етап от степента на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния клас или етап / чл. 140 ЗПУО/. Недопустимо е да се възпрепятства достъпа на деца до детски градини в един по-късен момент – правото да посещават детски градини е гарантирано от закона, а посочената разпоредба регламентира срока, до който това право може да бъде ограничено, но не и възпрепятствано всеки път, когато общинската администрация констатира наличие на задължение на родителите им в условията на неприключила учебна година.
Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“
С оглед казаното чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от наредбата следва да бъдат заличени, предвид че са незаконосъобразни.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 9б, чл. 81 и чл. 92 от ЗМДТ, чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55, чл. 56 и чл. 140 от ЗПУО и чл. 15 от ЗНА.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се възпрепятства достъпът на деца до детски градини, с оглед на това, че законът е предвидил срок за ограничаване, но не и на възпрепятстване, поради възникнали задължения на по-късен етап – при неприключила учебна година.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да бъдат отменени противоречащите на закона текстове, а именно чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати се изразяват в постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите по степен нормативни актове.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 16.03.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК, чл. 6, ал. 1, б. „в“, чл. 9б, чл. 81, чл. 92 от ЗМДТ, чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 140 от ЗПУО във вр. с чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски, както следва:

1. Текстът на чл. 37, изречение второ / Задължително условие е родителите да нямат задължения към посещаваната детска градина. / се ЗАЛИЧАВА.

2. Буква „б“ на чл. 42, се ОТМЕНЯ.

3. Текстът на Приложение № 4 в частта: „Декларирам, че нямам задължения към детската градина .........................................., която детето ми посещава в момента.“, се ЗАЛИЧАВА.

4. Създава се нов параграф в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както следва:

(Изм. с Решение No ....../............2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg .

Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.
Наредбата е приета с Решение № …………………., взето с Протокол № ………………….. на ОбС Раковски.

1. Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.1048 сек.,0.0150 от тях за заявки.Сървър памет:802,728b