+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, приета с Решение № 223 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол № 15/26.10.2008 г. и Решение № 235, взето с Протокол № 16/30.11.2016 г.


ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Раковски, чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НУРЗОПДДГ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

МОТИВИ


I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 20.02.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 2469/2017 г. и наш. Вх. № 656/28.02.2017 г. против Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски. Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив по реда на чл. 152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт“. Цитираният протест атакува текстовете на чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски за противоречие с чл. 9б, чл. 81 и чл. 92 от ЗМДТ и чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 56 от ЗПУО. Чрез протеста прокуратурата моли Административен съд – Пловдив да отмени посочените разпоредби като незаконосъобразни. След запознаване с мотивите в протеста се установи, че в действителност е налице противоречие на посочените разпоредби от наредбата с тези на законовия текст.

Протестът, на първо място, е насочен срещу чл. 37, изр. 2-ро от наредбата, намиращ се в Раздел V – Преместване. Чл. 37 гласи: „При подадено заявление (Приложение No 4) до Директора на приемащата ДГ с посочени аргументи от родителите се допуска ново кандидатстване при запазване на мястото в посещаваната ДГ до приемането на детето в другата /приемащата/ детска градина. Задължително условие е родителите да нямат задължения към посещаваната детска градина.“ Другата незаконосъобразност е посочена в чл. 42, б. „б“ от наредбата, който се касае за отписването на децата, Раздел VI- Отписване. Разпоредбата гласи: „Децата от яслените, първа и втора възрастови групи се отписват от ДГ и при следните случай:
... б) При неплащане на дължимата месечна такса за ползване на детска ясла или детска градина два поредни месеца.“

Цитираната наредба е приета, за да урежда реда и начина за класиране и прием, за отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски и плащане на дължимите такси, във връзка с това. С оглед таксите, Законът за местните данъци и такси делегира правото на общините да събират местни такси за ползване на детски ясли, детски кухни и детски градини, съгласно чл. 6, ал. 1, б. „в“ от същия. ЗМСМА от своя страна, определя общинския съвет като орган, който определя размера на местните такси /чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА. Нормите, които регулират местните данъци и такси обхващат реда за тяхното установяване, обжалване, събиране, погасяване, начин и място на плащане, органи по събирането и се ситуират в ЗМДТ, ЗМСМА и ДОПК.
Съгласно чл. 81 във връзка с чл. 92 от ЗМДТ за ползване на детски ясли и детски градини се събират месечни такси от родителите или настойниците, като същите се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а таксите за лицата, ползващи общински социални услуги – до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Сроковете, в които следва да се заплащат дължимите такси за ползването на детските ясли и детските градини са законоустановени. Това се отнася и за последиците от невнасяне на дължимите такси, съгласно чл. 9б от ЗМДТ. Според посочената норма невнесените и дължими в срок такси и лихви се събират по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания и на ДОПК, като общинска администрация се ползва с правата и задълженията на органи по приходите. От казаното следва, че изпълнително основание за събиране на дължимите такси е актът за установяване на публично общинско вземане. Следователно, недопустимо е в акт от местно значение да се уреждат правоотношения, уредени вече в закона.
Следва да се посочи и, че по този начин се ограничават законоустановени права на децата, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. Според чл. 7 от ЗПУО всеки има право на образование, а чл. 3, ал. 2, т. 9 регламентира, че правото на образование се осъществява при спазване принципите на прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование. Т. 3 и т. 4 от същата алинея прокламират равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, както и равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование.


От друга страна условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента на образование и за преминаване в следващ клас или етап от степента на образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния клас или етап / чл. 140 ЗПУО/. Недопустимо е да се възпрепятства достъпа на деца до детски градини в един по-късен момент – правото да посещават детски градини е гарантирано от закона, а посочената разпоредба регламентира срока, до който това право може да бъде ограничено, но не и възпрепятствано всеки път, когато общинската администрация констатира наличие на задължение на родителите им в условията на неприключила учебна година.
Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“
С оглед казаното чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от наредбата следва да бъдат заличени, предвид че са незаконосъобразни.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 9б, чл. 81 и чл. 92 от ЗМДТ, чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55, чл. 56 и чл. 140 от ЗПУО и чл. 15 от ЗНА.
Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се възпрепятства достъпът на деца до детски градини, с оглед на това, че законът е предвидил срок за ограничаване, но не и на възпрепятстване, поради възникнали задължения на по-късен етап – при неприключила учебна година.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.
Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да бъдат отменени противоречащите на закона текстове, а именно чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Очакваните резултати се изразяват в постигане липса на противоречивия с по-висшестоящите по степен нормативни актове.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски съответства с българското законодателство, както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 16.03.2017 г.

Правни основания: чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК, чл. 6, ал. 1, б. „в“, чл. 9б, чл. 81, чл. 92 от ЗМДТ, чл. 3, ал. 2, т. 3 и т. 4, чл. 7, чл. 55 и чл. 140 от ЗПУО във вр. с чл. 37, изр. 2-ро и чл. 42, б. „б“ от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски, както следва:

1. Текстът на чл. 37, изречение второ / Задължително условие е родителите да нямат задължения към посещаваната детска градина. / се ЗАЛИЧАВА.

2. Буква „б“ на чл. 42, се ОТМЕНЯ.

3. Текстът на Приложение № 4 в частта: „Декларирам, че нямам задължения към детската градина .........................................., която детето ми посещава в момента.“, се ЗАЛИЧАВА.

4. Създава се нов параграф в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както следва:

(Изм. с Решение No ....../............2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg .

Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.
Наредбата е приета с Решение № …………………., взето с Протокол № ………………….. на ОбС Раковски.

1. Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0469 сек.,0.0060 от тях за заявки.Сървър памет:793,496b