+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАКОВСКИ
п.к. 4150, гр.Раковски, област Пловдив, пл.”България” №1, тел/факс: 03151 24 38, e-mail: obs_rakovski©abv.bg

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, приета с Решение No 172 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/28.10.2008 г.; Изм. с Решение No 180 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 16/01.12.2008 г.; Изм. с Решение No 257 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; Изм. с Решение No 456 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/31.03.2010 г.; Изм. с Решение No 461 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/31.03.2010 г.; Изм. с Решение No 633 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 48/29.04.2011.ВНОСИТЕЛ:……………….
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

Д О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, в условията на изключителни случай, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НРПУРОИ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ).

МОТИВИ


I. Причини, които налагат изменение и допълнение в наредбата:

На 24.01.2017 г. в деловодството на Общински съвет - Раковски е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Пловдив с № 12114/2016 г. и наш. Вх. № 603/27.01.2017 г. против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ). Документът е адресиран до Административен съд – Пловдив по реда на чл. 152, ал. 1 от АПК: „Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт“. Цитираният протест атакува текстовете на чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за противоречие с нормативен акт от по-висока степен, и конкретно с чл. 14, ал. 6 от Закон за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 от ЗНА. Чрез протеста прокуратурата моли Административен съд – Пловдив да отмени посочените разпоредби като незаконосъобразни. След запознаване с мотивите в протеста и преглеждане на разпоредбите в ЗОС, ЗНА и АПК се установи, че в действителност е налице противоречие на посочените разпоредби от наредбата с тези на законовия текст.

Чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от НРПУРОИ гласи:
/4/ С Решение на Общинския съвет могат да се отдават под наем на търговски дружества, еднолични търговци и физически лица, без търг или конкурс, поземлени имоти – частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.
/5/ В случаите на ал.3 и ал.4 от настоящия член заинтересованите лица внасят мотивирано предложение до кмета на общината. Същият внася предложението в
седмичен срок в общинския съвет, придружено със становище относно отдаването под наем на искания имот. Общинският съвет се произнася по внесеното предложение на първата сесия след внасянето му. Въз основа на решението на общински съвет се сключва договор за наем от кмета на общината.

Чл. 14, ал. 5 от ЗОС:
„С решение на общинския съвет имоти по ал. 1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 . По този ред на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.“

Проблемът в текста по чл. 20, ал. 4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 14, ал. 5, изр. второ от ЗОС, се изразява в това, че наредбата неоснователно разширява кръга на субектите, на които могат да се отдават под наем, без търг или конкурс, поземлени имоти – ЧОС за съответните дейности, посочени в текста. Като субекти, наредбата сочи „търговски дружества, еднолични търговци и физически лица“. Законът за общинската собственост маркира единствено „търговски дружества“. Вижда се, че наредбата дописва правила, уредени вече от по-висшия по степен акт, в съответствие с който е приета (чл. 8, ал. 2 ЗОС). Налице противоречие на съответната разпоредба от подзаконовия акт с разпоредбите на законовия.

Проблемът в текста на чл. 20, ал. 5 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 14, ал. 5, изр. трето от ЗОС, се изразява в това, че наредбата стеснява кръга от субекти, които са компетентни да подписват договор за отдаване под наем на общински имоти - ЧОС, въз основа решението на общински съвет по реда на процедурата, описана по-горе в чл. 14, ал. 5 от ЗОС. Съгласно Наредбата, договорът за отдаване под наем на общински имоти - ЧОС се подписва от „кмета на общината“. Според ЗОС, компетентни са „кмета на общината и оправомощено от него длъжностно лице“. От казаното следва, че текстът на подзаконовия нормативен акт неправилно урежда обществени отношения, стеснявайки кръга на лицата, компетентни да извържват съответните действия.
Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗНА „Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.“

Текстовете от Наредбата, които прокурорът визира в протеста като незаконосъобразни, следва да бъдат приведени в съответствие с нормативния акт от по-висока степен, в случая ЗОС. В противен случай, вероятният резултат от оспорването би бил отмяната им от Административен съд Пловдив, респ. ще следва да се извърши промяна в наредбата.
Доколкото в настоящия случай се касае за изменение в Наредба – за привеждането ѝ в съответствие с нормативен акт от по-висока степен – закона, ето защо промяната е продиктувана от обстоятелства от обективен характер. При това положение и с цел по-голяма бързина в постигане на желания резултат, а именно – законосъобразна подзаконова нормативна база, то следва обществената консултация, съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, да бъде проведена в по-кратък срок от 30-дневния, а именно: предвидения за „изключителни случаи“ 14-дневен срок. Изключителността се налага и поради друго обстоятелство, свързано със самия предмет на обществената консултация. Законодателят въвежда инструмента на обществена консултация, за да се даде възможност на обществото, което е пряко засегнато от нормативните промени, да вземе отношение в регулирането на обществените отношения с цел да се разгледат в дълбочина същността и причините за изменението, подпомагайки законодателя да вземе своето целесъобразно решение. В тази връзка, промените, които се налагат в настоящия случай са продиктувани от една незаконосъобразност, попаднала в обхвата на прокуроския надзор, която категорично следва да бъде приведена във вид изцяло съответстващ на този от ЗОС, поради което ролята на обществената консултация е по-слабо изразена, тъй като тук направлението за промяна е недвусмислено и ясно, обществеността няма интерес да изисква от местния орган друго, освен съобразяване на местните норми със законовите. Поради това, с оглед предстоящо насрочване на дело по отмяна на разпоредбите – предмет на настоящото изменение, е достатъчно предоставянето на 14-дневен срок за обществена консултация.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за осигуряване липсата на противоречие на атакуваните разпоредби с разпоредбите на чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Принцип на обоснованост - съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се разширява кръгът от субекти, на които законът е предоставил дадени права, респ. да се стеснява кръгът от субекти, които по закон са компетентни да извършват съответните действия.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалната интернет страница на Община Раковски, както и на информационното табло в сградата на общината, за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване в Правен отдел.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – Съгласно ЗНА „Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт.“ Органът, който е комптентен да измени нормативен акт на местно ниво е Общински съвет – Раковски. Съгласно ЗМСМА, гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, да се изказват и да отправят питания, като заемат специално определените за тях места.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата:

Целта на изменението е да приведе текстовете на чл. 20, ал. 4 и ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в съотвествие с разпоредбите на чл. 14, ал. 6 от Закон за общинската собственост и чл. 15, ал. 1 от ЗНА.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата:

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не са необходими финансови средства.

IV. Очаквани резултати:

Отпадане на нуждата по отмяна на незаконосъобразните разпоредби.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество съответства с българското законодателство , както и с правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 31.01.2017 г..
С публикуването на проекта е прикачена и предварителна оценка на въздействието.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28 от ЗНА, чл. 75, ал. 2 и чл. 76, чл. 79 от АПК във вр. с чл. 8, ал. 2, чл. 14, ал. 6 от ЗОС и чл. 20, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

1. Изменя чл. 20, ал. 4, както следва:

С Решение на Общинския съвет могат да се отдават под наем на търговски дружества, без търг или конкурс, поземлени имоти – частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.


2. Изменя чл. 20, ал. 5, както следва:

В случаите на ал.3 и ал.4 от настоящия член заинтересованите лица внасят мотивирано предложение до кмета на общината. Същият внася предложението в
седмичен срок в общинския съвет, придружено със становище относно отдаването под наем на искания имот. Общинският съвет се произнася по внесеното предложение на първата сесия след внасянето му. Въз основа на решението на общински съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

3. Създава се нов параграф § 9., както следва:

(Изм. с Решение No ....../............2017 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски влиза в сила три дни след публикуването й на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg .


Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.

Наредбата е приета с Решение № …………………., взето с Протокол № ………………….. на ОбС Раковски.

Приложения:
1. Предварителна оценка на въздействието.
2. Справка постъпили предложения.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0548 сек.,0.0086 от тях за заявки.Сървър памет:806,760b