14.03.2017 г.|Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.


З А П О В Е Д
№ ДЗ – 47/28.02.2017г.
Гр. Раковски

О П Р Е Д Е Л Я М :


1. Местата за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалиции от партии и инициативни комитети на независими кандидати по време на предизборната кампания за изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017г., на територията на община Раковски както следва:
- За гр.Раковски:
Електрическите стълбове и конструкциите на автоспирките;
- За с.Белозем - таблата до кметството и конструкциите;
- За с.Стряма – таблата до читалището на центъра на населеното място;
- За с. Чалъкови – таблата на центъра на населеното място;
- За с. Шишманци – таблата до кметството и конструкциите на автоспирките;
- За с. Момино – таблата до читалището;
- За с. Болярино – таблата на центъра на населеното място и конструкцията на Автоспирката;
- На електрическите стълбове на територията на цялата община.

Агитационни материали на сгради, огради и витрини се поставят само след разрешение на собственика или управителя на имота.
По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 % от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.
II. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден;
2. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
3. Използването на агитациони материали, които накърняват добрите нрави , честта и доброто име на кандидатите;
4. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
5. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

6. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;


7. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
8. Извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията;

9. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
10. Използването на герба или знамето на Република българия или на чужда държава, както и на религиозни знаци или изображения;
11. Поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания, която се открива 30 дни преди изборния ден.
12. Поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;
III. По решение на Районна избирателна комисия № 17 кметът на общината или кметството премахваили изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушаване на Изборния кодекс. При необходимост премахването или изземването става със съдействието на органите на МВР. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
IV. Партиите, коалициите и нициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали по повод вече приключилите избори;
V. При неизпълнение на задълженията по т. IV от настоящата заповед на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс. За други нарушения от настоящата заповед се прилагат съответните административнонаказателни разпоредби на Изборния кодекс;

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Районна избирателна комисия № 17 за Област Пловдив, Областен управител на Област Пловдив, на Началника на РУ „Полиция” – Раковски, на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети и да се обяви публично на населението на Община Раковски чрез официалния сайт на Община Раковски www.rakovski.bg и чрез местната кабелна телевизия.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината.

ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ


Съобщение


1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя вида и номера на документа за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето /Чл. 36 ал. 1 от ИК/

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Краен срок: 11.03.2017 г. до 17.00 ч.

2. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Краен срок: 11.03.2017 г. до 17.00 ч.

В случай, че в срок до 11.03.2017 г. е образувана Подвижна избирателна секция, избирателите с трайни увреждания, могат да подават заявления за гласуване с Подвижна избирателна кутия в срок до 20.03.2017 г.

3. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник.

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

Краен срок: 18.03.2017 г. до 17.00 ч.

4. Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.

Краен срок: 11.03.2017 г. до 17.00 ч.

17.02.2017 г.|Покана за допълнителни консултации
09.02.2017 г.|Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
08.02.2017 г.|Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци
08.02.2017 г.|Покана до политическите партии и коалиции за консултации
31.01.2017 г.|Заповед за образуване на избирателни секции
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0949 сек.,0.0135 от тях за заявки.Сървър памет:2,700kb