+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
/приета с Решениие № 426, взето с Протокол № 33/21.12.2013 г. от редовно заседание на Общински съвет Раковски/

Вносител: Павел Гуджеров – КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Д О К Л А Д


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

МОТИВИ


I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на наредбата
Наредбата определя условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. С нея се регламентира управлението и контрола на бюджетните средства на общината, средствата от Европейския съюз, чуждите средства; взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки, с разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, с местната общност и други, определени със закон компетентни органи.
Нормативният акт от по-висока степен, който урежда отношенията в обсъжданата материя е Законът за публичните финанси (ЗПФ), който е изменен и допълнен с Държавен вестник, бр. 43/07.06.2016 г.. Измененията визират сроковете, реда и начина за публично обсъждане на проекта за бюджет – чл. 84 ал. 6 от ЗПФ. Наред с това, с изменението на чл. 94 ал. 3 т. 1 и т. 2 от ЗПФ се уреждат по-високи ставки на максималния размер на новите задължения за разходи и ангажиментите за разходи, които следва да бъдат съобразени и Наредбата да бъде приведена в съответствие с новите предвиждания. Допълнен и конкретизиран е текстът на чл. 30 от Наредбата – касателно правомощията и задълженията на Кмета на Общината по изпълнението и текущото наблюдение на общинския бюджет. На следващо място, разпоредбата на чл. 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, следва да бъде съобразена с нормата на чл. 140 от Закона за публичните финанси, като в досегашния текст на наредбата посоченият срок за приемане на отчета – 31 декември, следва да бъде съобразен с текста на закона – 30 септември.

При изработването на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.
Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет – за осигуряване спазването на ЗПФ. По този начин наредбата ще съответства на нормативния акт от по-висока степен, какъвто е ЗПФ.
Принципът на обоснованост –Измененията визират сроковете, реда и начина за публично обсъждане на проекта за бюджет - чл. 84 ал. 6 от ЗПФ. Наред с това, с изменението на чл. 94 ал. 3 т. 1 и т. 2 от ЗПФ се уреждат по-високи ставки на максималния размер на новите задължения за разходи и ангажиментите за разходи, които следва да бъдат съобразени и Наредбата да бъде приведена в съответствие с новите предвиждания. Допълнен и конкретизиран е текстът на чл. 30 от Наредбата – касателно правомощията и задълженията на Кмета на Общината по изпълнението и текущото наблюдение на общинския бюджет. На следващо място, разпоредбата на чл. 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, следва да бъде съобразена с нормата на чл. 140 от Закона за публичните финанси, като в досегашния текст на наредбата посоченият срок за приемане на отчета - 31 декември, следва да бъде съобразен с текста на закона - 30 септември.
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с доклада и мотивите ще бъдат качени на официалния сайт на община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.
Принципът на съгласуваност – предвижда се публично обсъждане от заинтересованите групи на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, като ще бъдат взети предвид направени в хода на обсъждането предложения.
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет допълва и изменя Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Извършването на дейностите по указания ред и срокове е от служители на общинската администрация при спазване на изискванията на наредбата.

II. Цел на изменението и допълнението на наредбата
С предложените в настоящата докладна изменения в Наредбата се цели постигане на съответствие на нормативния акт от по-висока степен, а именно: Закон за публичните финанси.
III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
Изменението на наредбата не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

IV. Очаквани резултати
Очакваните резултати след изменение на наредбата са постигане съответствие с нормативния акт от по-висока степен.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 24.01.2017г.
С публикуването на проекта е прикачена и предварителна оценка за въздействие на проекта.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 84 ал. 6, ал. 4, чл. 94 ал. 3 т. 1 и т. 2 и чл. 140 от Закон за публичните финанси; чл. 12 ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 13, чл. 14 ал. 3 т. 1 и т. 2 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, както следва:

1. Изменя чл. 12, ал. 2, както следва:
В срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година, кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.
2. Изменя чл. 12, ал. 3, както следва:
Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.
3. Изменя чл. 12, ал. 4, както следва:
За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.
4. Чл. 12, ал. 5 и ал. 6 се отменят.
5. Изменя чл. 13, както следва:
Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси, в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.
6. Изменя чл. 14, ал. 3 т. 1, както следва:
максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
7. Изменя чл. 14, ал. 3 т. 2, както следва:
максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
8. Изменя чл. 30, както следва:
(1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на:
1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;
2. показателите на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;
3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината;
4. спазването на фискалните правила и правилата по настоящата наредба и на другите условия по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ;
5. изпълнението на плана за финансово оздравяване по чл. 130е, в случай на процедура за финансово оздравяване.
(2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието.
(3) Кметът извършва оценка, анализ и прогноза за изменението на показателите по ал. 1, т. 4 към полугодието и края на текущата бюджетна година и определя срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.
(4) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т. 1 в обем, форма и съдържание, определени с указание на министъра на финансите.
(5) Кметът на общината определя реда, условията и отговорните длъжностни лица по осъществяването на текущо наблюдение по ал. 1 и по изготвянето на оценката, анализа и прогнозата за изменението на показателите по ал. 1, т. 4 и т. 5.
9. Изменя чл. 31, както следва:
(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.
(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗПФ;
3. друга отчетна информация.
(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от ЗПФ.
(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.
(5) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.
(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината.

Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на Община Раковски.

Наредбата е приета с Решение № …………………., взето с Протокол № ………………….. на ОбС Раковски.Приложения:
1. Предварителна оценка на въздействието.
2. Справка постъпили предложения

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0467 сек.,0.0049 от тях за заявки.Сървър памет:805,104b