+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 29 Октомври 2023 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, Приета с Решение No 85 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 9/27.05.2008 г.; изм. с Решение No130 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 12/25.08.2008 г.; изм. с Решение No 207 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 208 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 18/27.01.2009 г.; изм. с Решение No 258 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 21/27.03.2009 г.; изм. с Решение No 287 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 22/28.04.2009 г.; изм. с Решение No 325 на Общински съвет Раковски,взето с Протокол No 24/30.06.2009г.; изм. с Решение No 342 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No 348 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 26/31.08.2009 г.; изм. с Решение No361 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 27/30.09.2009 г.; изм. с Решение No 388 на Общински съвет Раковски взето с протокол No 29/30.11.2009 г.; изм. с Решение No 403 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 404 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 30/22.12.2009 г.; изм. с Решение No 420 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010 г.; изм. с Решение No 422 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 31/29.01.2010г.; изм. с Решение No 577 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 44/28.01.2011 г.; Изм. с Решение No 710 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 54/30.09.2011 г.; Изм. с Решение No 32, взето с Протокол No 4/21.12.2011 г.; Изм. с Решение No 112, взето с Протокол No 8/26.04.2012г.;Изм. с Решение No 215 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 15/30.10.2012 г.; Изм. с Решение No 425 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 33/21.12.2013 г.; Изм. с Решение No 459 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 35/27.02.2014 г.; Изм. с Решение No 535 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 41/25.07.2014 г.; Изм. с Решение No 611 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 45/28.11.2014г.; Изм. с Решение No 678 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 50/30.03.2015г.; Изм. с Решение No 65 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 5/29.02.2016 г.; Изм. с Решение No 107 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 8/26.04.2016 г.; Изм. с Решение No 142 на Общински съвет Раковски, взето с Протокол No 10/28.06.2016 г.

Вносител: ............................
Георги Лесов – Председател на Общински съвет - Раковски

ПРОЕКТ


Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

След извършен преглед и анализ на действащата НОАМТЦУ се установи, че възниква необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

МОТИВИ1.1. Причини, които налагат изменение и допълнение в Глава Първа „Общи положения“, Раздел I от наредбата:

След извършен анализ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от Наредбата се установи, че е налице противоречие на т. 4 и т. 5 от посочения текст с разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ. Принципите, залегнали в чл. 4, ал. 1 т.1, т. 2 и т. 3 от наредбата са идентични с тези по чл. 8, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМДТ. Разпоредбите на подзаконовия нормативен акт – в т. 4 и т. 5 разширяват кръга на принципите, които ЗМДТ (чл. 8, ал. 1 т. 1-3) разпорежда да бъдат спазени при определяне размера на местните такси и цени на услуги в общината. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат, съобразно нормативни актове от по – висока степен, обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по – висока степен. Нормите на чл. 75, ал. 2 и чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК прогласяват забрана да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по–висока степен. Следователно, не е допустимо с подзаконов нормативен акт на общински съвет да се дописват и други принципи, определящи размера на местните такси и цени на услуги, освен изрично посочените в закона.
Така изложеното налага да бъдат отменени текстовете на т. 4 и т. 5 от чл. 4, ал. 1 от Наредбата.


1.2. Причини, които налагат изменение и допълнение в Глава Втора „Местни такси“, Раздел II от наредбата:
Безспорно е, че общините като органи на местно самоуправление, в това им качество, за извършваните от тях доставки не са данъчно задължено лице по ЗДДС. Въпреки това, съществуват изключения от този принцип, посочени в чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗДДС. В чл. 3, ал. 5, т. 1, б. „м“ от ЗДДС е регламентирано, че за дейността по отдаване под наем на сгради, части от тях и търговски площи от органите на местната власт, същите имат качеството на задължено лице по смисъла на ЗДДС. От изложеното се вижда, че доставките по чл. 72 от ЗМДТ, възприети от наредбата в чл. 18, попадат сред изключенията, предвидени в тази разпоредба, конкретно - отдаване под наем на търговски площи, тъй като ползването на места, върху които се организират пазари, за което се дължи такса по ЗМДТ, по своята същност представлява отдаване под наем на имот и съдържа всички характеристики на наемно правоотношение. Другото от изключенията е доставка, която ще доведе до значително нарушаване на конкуренцията, съгласно т. 2 на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС. Доставките по отдаване под наем на търговски площи могат да бъдат извършвани както от общините, така и от независими търговци, поради което е видно, че събирането на такса за ползване на пазари е дейност, която ще доведе до значително нарушаване на конкуренцията. Изводът е, че отдаването под наем на търговски площи е облагаема доставка и ако общината е регистрирано по ЗДДС лице, тя следва да начислява данък. И тук следва да се съобрази разпоредбата на чл. 67, ал. 2 ЗДДС - ако при обявяването не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена. Това означава, че ако не е обявено изрично, че таксите, които се събират, са без ДДС, то се счита, че в размера на таксата е включен ДДС. Тъй като Община Раковски е регистрирана по ЗДДС, следва да се посочи, че данъкът е включен в таксите от Раздел II, Глава Втора от наредбата.
1.3. Причини, които налагат изменение и допълнение в Глава Втора „Местни такси“, Раздел VI от наредбата:
Наредбата за определянаето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски определя услугите, които общинска администрация предоставя на гражданите и юридическите лица след заявление от тяхна страна. Отделните видове услуги са конкретизирани в текста ѝ. Във връзка с устройството на територията и издаването на разрешение за строеж са определени такси за съгласуване на инвестиционни проекти, тяхното разглеждане и одобряване. Всичко това касае работата на общински експертен съвет - колективен орган, компетентен да се произнесе по специфични въпроси, засягащи устройството на територията.
В Наредбата не са посочени някои такси за услуга, която Общината предоставя във връзка с периодичното провеждане на заседания на общински експертен съвет, и по – точно таксите на услугата разглеждане на технически и работни инвестиционни проекти, отнасящи се за основно застрояване, за допълващо застрояване и за промишлени сгради. В приложимата към настоящия момент разпоредба на чл.35а, т. 11 от Наредбата услугата за разглеждане на инвестиционен проект е посочена ведно с услугата за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, като за последните е определена обща такса. Необходимо е посочените услуги да бъдат разделени в отделни точки като за услугата разглеждане на инвестиционни проекти се предвиждат съответни такси, чиито размер е по – нисък от този за одобряване на проекти и издаване разрешение за строеж. За да се предотврати евентуална практика на възложителите да изграждат и експлоатират мрежи без разрешение за строеж и нужна документация, следва таксите за разглеждане на инвестиционен проект да не бъдат прекалено високи.
От друга страна, за услугата одобряване на технически и работни проекти за нежилищни сгради следва да се вдигне горната граница на определената такса, изчислена за бруто застроена площ, тъй като имотите на територията на Община Раковски са предимно с голяма площ, респ. по – голямо по площ е застрояването. Т.е. изчислението на дължимата такса за разглеждане на проект за бруто застроена площ, следва да бъде реалистично спрямо по-големия обем работа от страна на общински експертен съвет при раглеждане на проекти за сгради с по-голяма площ. Ето защо горната граница на определената такса следва да се увеличи. Наред с това, по този начин ще се подпомогне общинският бюджет.

1.4. Причини, които налагат изменение и допълнение в Глава Трета „АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ от наредбата:

Чл. 52, ал. 1 от Наредбата предвижда за деклариралите неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, назакание глоба от 50 до 400 лв., а за юридически лица и еднолични търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 700 лв. Съгласно ЗМДТ, конкретно чл. 123, ал. 3 същото нарушение се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. От казаното се вижда, че разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от наредбата противоречи чл. 123, ал. 3 от ЗМДТ. Посочената разпоредба от наредбата противоречи и на чл. 15, ал. 1 от ЗНА, според който нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. Следователно, противоречията следва да бъдат премахнати като глобата и размерът на имуществената санкция, посочени в наредбата се приведат в съответствие с глобата и размера на имуществената санкция, посочени в ЗМДТ.

1.5. Причини, които налагат изменение и допълнение в Приложение No 1б – Списък на необлагаемите по ЗДДС видове услуги и цени за тях по чл. 48 от Наредбата:

При определяне на размера на таксите и цените на услугите са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това във връзка с досегашната практика и необходимият човешки ресурс по предоставяне на услугата. Във връзка с изменението на Закона за местните данъци и такси , и конкретно чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към закона в сила от 01.01.2017 г., с което се намаля срока за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимите имоти от 2-седмичен срок на 5-дневен срок, възниква нужда от промяна на цените в НОАМТЦУ за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство. Чл. 50 от наредбата предоставя на гражданите и юридическите лица правото да изберат колко бързо да им бъде предоставена услугата (между обикновена, бърза, експресна и експресна услуга за ден), след като заплатят съответната такса. Настоящите цени на услугата за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство са както следва: за физически лица – 5 лв. и за юридически лица – 10 лв., като срокът за предоставяне на услугата досега беше 2-седмичен, съгласно ЗМДТ преди промяната. Съгласно чл. 50, ал. 5 от НОАМТЦУ цената за бърза услуга се заплаща с 50 % увеличение от първоначалната, като срокът за предоставяне ѝ, съгласно ал. 2 на същия член, е три работни дни. Изменението се налага предвид краткия срок, който законът указва да бъде спазван от общинска администрация при предоставяне на услугата ( 5-дневен ), тъй като последният твърде се доближава до срока за предоставяне на бърза услуга ( 3 работни дни ), а бързата услуга, от своя страна, поради скъсеното си време за предоставяне, обременява работния процес. От това обстоятелство се налага изводът, че ползвайки обикновената услуга , гражданите и юридическите лица ще ангажират служителите на общинска администрация в достатъчно близка степен, както последните биха се ангажирали по предоставяне на бързата услуга, вземайки предвид спецификата на работа, необходимото време за проучване на налична документация, проверка на място, изготвяне на документа, както и разходваните материали и средствата за техническо оборудване и софтуер, поради което с цел да се постигне по – голяма справедливост, цените за обикновена услуга следва да се изменят както следва: за физически лица – 6 лв., за юридически лица – 12 лв.

При изработването на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост – необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски – за осигуряване спазване на ЗДДС и ЗМДТ, във връзка с подобряване условията на работа от страна на общинска администрация за ефективно предоставяне на услугите.

Принцип на обоснованост – Предлаганите промени ще приведат наредбата в законосъобразен вид и ще създадат по – добри условия за работа, от една страна, а също така ще улеснят ползвателите на услугите. С въвеждане на предлаганите промени, обосновани по – горе, ще се извърши актуализация на съществуващите услуги и ще се допринесе за повишаване приходната част на бюджета на Община Раковски.

Принципите на предвидимост и откритост са спазени –проект на изменението ще бъде качен на официалния сайт на Община Раковски за становища и предложения от заинтересованите лица.

Принцип на съгласуваност – направено е съгласуване между Отдел „Териториално-селищно устройство“, Отдел“Местни данъци и такси“, Правен отдел и Главният счетоводител на Община Раковски.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, законът делегира правото на общински съвет да определя размера на местните такси в общината. Предлаганите промени са в съответствие с целта на закона и принципите, прогласени в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ.
При изработване на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски е спазен чл. 18а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от същия.
Извършена е предварителна оценка на въздействието след съгласуване между Отдел „Териториално и селищно устройство“, Отдел „Местни данъци и такси“, Правен отдел и Главният счетоводител на Община Раковски.

2. Цел на изменението и допълнението на наредбата:
Основната цел на предложените промени се изразява в привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски в актуално състояние, което се съобразява с правилата на ЗДДС и ЗМДТ, както и със съпътстващите действия от процедурата по издаване на разрешение за строеж.

3. Финансови средства, необходими за прималагането на наредбата:
За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение не са необходими финансови средства.

4. Очаквани резултати: Постъпване в бюджета на Община Раковски на следващи се такси за действително предоставяни услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.

Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Раковски - www.rakovski.bg , на 16.01.2017 г. и обявен на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата.
С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи обществената консултация.

Правни основания: чл. 10 от НОАМТЦУ, чл. 21, ал. 1, т. 7, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, чл. 8 от ЗМДТ, чл. 3, ал 5 т. 1 и т. 2, чл. 67, ал. 2 от ЗДДС във връзка с чл. 72 от ЗМДТ, чл. 15, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, ал. 2, чл. 76 от АПК.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски.

§ 1. Т. 4 и т. 5 на чл. 4, ал. 1 се отменят.

§ 2. Текстът на чл. 20 се номерира като чл. 20, ал. 1. Създава се ал. 2, която гласи:

В размера на таксите по чл. 18 е включен ДДС.

§ 3. В Чл. 35а се правят следните изменения:

1. Т. 11. се изменя, както следва:

Разглеждане на технически и работни инвестиционни проекти.

2. Създава се нова точка 11.1 със следното съдържание:

За основно застрояване / жилищна сграда, пристойка, надстройка / лв. кв. м. за бруто застроена площ – 0,2 лв./кв. м., но не по – малко от 20 лв.

3. Създава се нова точка 11.2 със следното съдържание:

За допълващо застрояване / лятна кухня, гараж, навес / лв. кв. м. за бруто застроена площ – 0,2 лв./кв. м., но не по – малко от 10 лв.

4. Създава се нова точка 11.3 със следното съдържание:

За промишлени сгради / търговски, производствени / лв. кв. м. за бруто застроена площ – 0,2 лв./кв. м., но не по – малко от 50лв.

5. Създава се нова точка 11а със следното съдържание:

Одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет / Закон за устройство на територията – чл. 148 /

6. Досегашните точки 11.1, 11.3, 11.4, 11.5 запазват съдържанието си, като се номерират по нов начин - точки 11а.1, 11а.3, 11а.4, 11а.5.

7. Досегашната точка 11.2 става 11а.2 и се изменя, както следва:

За нежилищни сгради /вкл. пристойки, надстройки и реконструкция със смяна на конструктивната система/ лв. на кв. м. за бруто застроена площ – 1,50 лв./кв. м., но не по – малко от 50 лв. и не повече от 6000 лв.

§ 4. Чл. 53, ал. 1 се изменя, както следва:

Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

§ 5. В Глава Пета ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов параграф, както следва:

(С Решение № .................., взето с Протокол № ............... )
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Раковски, приета с Решение № …….. на Общински съвет – Раковски, взето с Протокол № ……………..., влиза в сила три дни след публикуването и на официалната интернет страница на Община Раковски - www.rakovski.bg.

§ 6. В Приложение № 1б, по т. 1 „Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство“, в дясна колонка, озаглавена „Цена“, се прави следното изменение:

За физически лица – 6 лв.
За юридически лица – 12 лв.


Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Раковски след влизане в сила на решението, с което е приета.Приложения:
1. Предварителна оценка на въздействието.
2. Протокол, утвърден от Кмета на Община Раковски.
3. Справка за постъпили предложения

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0490 сек.,0.0049 от тях за заявки.Сървър памет:858,344b