+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИНаредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на
Община Раковски

Вносител: арх. Светослав Фъсов - Главен архитект на Община Раковски


ПРОЕКТ

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Раковски чрез настоящото публикуване за обществена консултация, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: proekti©rakovski.bg или в деловодството на Община Раковски, пл. „България” № 1.

I. Причини, които налагат приемането на наредбата
Разпоредбата на ЗУТ - чл. 56, предвижда:
(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).
(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.
Ето защо, в изпълнение на задължението по ЗУТ, необходимо е да има подзаконова нормативна уредба на визираните отношения, чрез приемането на Наредба от Общински съвет.
Понастоящем действащата в Община Раковски Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, съгласно чл. 56 ал. 1 и 2 от ЗУТ, е приета с Решение № 724 на Общински съвет Раковски, взето е Протокол № 36/24.04.2003 г., същата до настоящия момент не е изменяна и не отразява настъпилите законодателни промени, а също така има отношения, които не са обхванати от разпоредбите й, поради което се налага съществена преработка и допълнение на текста на нормативния акт.

II. Цел на приемането на наредбата
Да се регулира материята с подзаконов нормативен акт, в съответствие с регламентите на ЗУТ, да не се допускат инвестиционни намерения, противоречащи на други нормативни актове.

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата
За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. Очаквани резултати
Очакването е да бъдат въведени ясни правила за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане върху терени общинска, държавна и частна собственост на територията на Община Раковски на основание чл. 56 от ЗУТ, както и тези за монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски на основание чл. 57 от ЗУТ, да бъдат по-добре информирани собствениците на имотите, върху които ще се поставят преместваемите обекти, заинтересованите лица - с намерение да поставят такива обекти, а общинската администрация да оптимизира работата си, свързана с поставянето и премахването на преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане и монументално-декоративните елементи.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба е в съответствие с нормативните актове от по- висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница
на Община Раковски - www.rakovski.bg, на 13.12.2016 г. и обявен на информационното
табло в I Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата.
С публикуването на проекта са прикачени и документите, съпътстващи
обществената консултация.
Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 2, чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, чл. 76 ал. 3 АПК, чл. 79 АПК, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

I. Приема Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски

II. Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и монументално-декоративни елементи на територията на Община Раковски влиза в сила от влизане в сила на Решението на Общински съвет Раковски за приемането и.

III. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Раковски.

Приложения:
1. Проект - Наредба.
2. Доклад, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.
3. Мотиви за конкретна необходимост от приемане на Наредба.
4. Частична оценка на въздействието.
5. Протокол, утвърден от Кмет на Община Раковски.
6. Справка.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0564 сек.,0.0134 от тях за заявки.Сървър памет:730,256b