КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Старши юрисконсулт“ - Oбщина Раковски
24. 04.2018

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Старши юрисконсулт“


О Б Я В А


На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 87 / 23.04.2018г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „Старши юрисконсулт“


Месторабота: Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1 (една), при следните условия:
Длъжността „Старши юрисконсулт“ е конкурсна.
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.
Кратко описание на длъжността:
Да оказва съдействие по правни въпроси на ръководството на Общинска администрация - гр. Раковски; да предлага проекти на решения по възникнали казуси в отделите на общинска администрация, да осъществява процесуално представителство по административни и съдебни дела; да изготвя устни и писмени становища при необходимост; да участва в разработването на вътрешни нормативни документи.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (съгласно КДА):
 висше образование, образователно-квалификационна степен: магистър;
 минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
 минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 1 година на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностоен;
 професионална област – „Право“ и удостоверение за юридическа правоспособност;
 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДсЛ.
1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми.
2. Начин на провеждане на конкурса:
 Решаване на тест;
 Интервю.
3. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите да държавни служители/;
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи професионалния опит;
 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
 Свидетелство за съдимост;
 Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Препоръки от предишни работодатели.
4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл.спец. ”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация - гр. Раковски при подаване на документите.
5. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 16.30 ч. на 08.05.2018г. в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет. 1, стая № 8.
6. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт“ в Община Раковски, не се регистрират.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ И
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Списък с допуснати и недопуснати кандидати /.PDF формат/
Становище на жалба /.PDF формат/
Резултати по класирането от проведен конкурс за длъжността Старши юрисконсулт /.PDF формат/
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0925 сек.,0.0124 от тях за заявки.Сървър памет:2,985kb