Свободно работно място за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ в Община Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06. 03.2018

Свободно работно място за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ в Община РаковскиО Б Я В А
За длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ в Община Раковски


1. Информация относно конкурсната длъжност:
Място на работа - Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ – гр. Раковски, обл. Пловдивска, ул. „Васил Петлешков“ № 31 В;
Основна цел на длъжноста: да организира и управлява дейността на предприятието, съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на община Раковски;
Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
• Степен на образование: „Висше“;
• Придобита образователно-квалификационна степен – „Магистър“;
• Професионална област на висшето образование – икономика или инженер;
• Професионален опит – 2 години трудов стаж по специалността или управленски опит;
• Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или е лишено от право да упражнява търговска дейност или да заема материално отчетническа длъжност;
• Да е лице, което не извършва от свое или чуждо име търговски сделки
• Да е лице, което не участва в събирателни или командитни дружества или дружества с ограничена отговорност;
• Да не е управител, контрольор, член на изпълнителни или контролни органи на търговски дружества;
• Да не заема друга длъжност или извършва дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с правното му положение.
• Да е лице в здравословно състояние, позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства.
Необходими документи за участие в конкурса:
o Заявление за участие в конкурса – по образец;
o Документ за самоличност – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
o Професионална автобиография;
o Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива - копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
o Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
o Свидетелство за съдимост – оригинал;
o Декларация по образец, че не е лишен по съответния ред от правото да заема определената длъжност.
o Декларация по образец, че здравословното му състояние позволява заемането на определената длъжност.
o Концепция за развитието и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване и превенция“ за период от 3 /три/ години, подробно разработена за първата година. Концепцията се подписва от кандидата и се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик, който се поставя в плика при останалите документи. Тя трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието и дейността на Общинско предпрятие „Благоустрояване и превенция“; основни проблеми на функционирането му; тенденции и възможности за развитие; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността, пътищата за постигането им; етапи на реализация на Концепцията;
Конкурсът да се проведе на три етапа, както следва:
I-ви етап – Проверка за съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
Кандидатите, които са представили необходимите документи, удостоверяващи съответствие с поставените изисквания за заемане на длъжността, се допускат за участие в конкурса. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от датата на съобщението, те могат да направят възражение пред Кмета на Община Раковски, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
II-ри етап - Оценка на представената от кандидатите концепция за развитието и дейността на общинското предприятие. Оценка на писмения проект: най-малко 4.50 – за допускане до устно събеседване. Оценката на писмения проект се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на Комисията по 6-балната система. На допуснатите кандидати се съобщава писмено и/или по телефон датата, часът на започване и мястото на провеждане на третия етап от конкурса.
III-ти етап – Интервю, включващо защита на депозирания проект на допуснатите до втори етап кандидати и събеседване. Оценката от събеседването с кандидата се получава като средноаритметична от оценките, дадени от членовете на Комисията по 6-балната система.
Комисията да извърши оценка на кандидатите и ги подреди в общото класиране след събеседването, както следва: Крайната оценка се изчислява като средноаритметична от сбора от оценката на писмения проект и оценката от интервюто (устното събеседване /защита).
На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ .
Документи се подават в общ запечатан плик, надписан с името на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства, в който се поставя отделен запечатан вътрешен плик, съдържащ Концепцията за развитието и дейността на общинското предприятие, надписан по същия начин и с допълнителен надпис „Концепция”.
Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 1, стая № 8, гише „Деловодство“ всеки работен ден от 8,00 до 12,00ч. и от 13,00 до 16,30ч., лице за контакти: Лидия Лукова – гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“, телефон 03151 2346, всеки работен ден, в едномесечен срок от публикуване на обявата. Обявата за конкурса се публикува в местен ежедневник, Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
Образците на изискуемите за попълване заявление и декларация могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Раковски www.rakovski.bg под публикацията на настоящата обява или предоставени на място в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая № 1, от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ всеки работен ден от 8,00 до 12,00ч. и от 13,00 до 16,30ч.
Лице за контакти: Лидия Лукова – гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“, телефон 03151 2346.

Декларации /.DOCX формат/
Заявление /.DOC формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0657 сек.,0.0170 от тях за заявки.Сървър памет:748,280b