Обява за публичен търг с явно наддаване - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ17. 11.2017

Обява за публичен търг с явно наддаване

На oснование Заповед ОС - 49/14.11.2017 на Кмета на Община Раковски във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от ЗОС, чл. 20, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.56 от ЗУТ и Решение № 453 взето с Протокол № 28/25.10.2017г. от редовно заседание на Общински съвет –Раковски

О Б Я В Я В А М :


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
- терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема издадена от главния архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № IV, взето с протокол № 28 от 13.09.2017г. на ЕСУТ, находящ се в с. Белозем, общ.Раковски, УПИ III-1705, кв. 103 по плана на с.Белозем.

Търгът ще се проведе на 01.12.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за обекта, описан по горе в размер на 6.00 лв. кв.м. /шест лева/ за квадратен метър месечно без ДДС.
Срок на договора за наем - 3 /три/ години.

Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за обекта в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16.30 часа на 30.11.2017г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.

Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16.30 часа на 29.11.2017 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0779 сек.,0.0219 от тях за заявки.Сървър памет:731,464b