Обява за публичен търг с явно наддаване - Oбщина Раковски
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПСИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ

17. 11.2017

Обява за публичен търг с явно наддаване

На oснование Заповед ОС - 49/14.11.2017 на Кмета на Община Раковски във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал.2 от ЗОС, чл. 20, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.56 от ЗУТ и Решение № 453 взето с Протокол № 28/25.10.2017г. от редовно заседание на Общински съвет –Раковски

О Б Я В Я В А М :


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
- терен от 10 кв. по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС по схема издадена от главния архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № IV, взето с протокол № 28 от 13.09.2017г. на ЕСУТ, находящ се в с. Белозем, общ.Раковски, УПИ III-1705, кв. 103 по плана на с.Белозем.

Търгът ще се проведе на 01.12.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за обекта, описан по горе в размер на 6.00 лв. кв.м. /шест лева/ за квадратен метър месечно без ДДС.
Срок на договора за наем - 3 /три/ години.

Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за обекта в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16.30 часа на 30.11.2017г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.

Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16.30 часа на 29.11.2017 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0803 сек.,0.0151 от тях за заявки.Сървър памет:2,977kb