Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – Частна общинска собственост на територията на Община Раковски - 04.08.2017г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ19. 07.2017

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – Частна общинска собственост на територията на Община Раковски - 04.08.2017г.На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 82, т. 3 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински Съвет - Раковски, „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”, приета с Реш. № 283, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. , реш.№ 302, взето с протокол № 20/28.02.2017 год. № 333, взето с протокол № 29/29.03.2017 год., № 346, взето с протокол № 22/26.04.2017 год., № 358, № 367, № 372, взети с протокол № 23/31.05.2017 год., № 380, № 382 и № 385, взети с протокол № 24/28.06.2017 г. на редовни заседания на Общински съвет – Раковски и заповед № ОС-37/18.07.2017 год. на Кмета на Общината

О Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:ІІ. Условия и ред за провеждане

1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 04.08.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска Администрация - етаж 2, стая 3.
2. Оглед на имотите - всеки работен ден до 03.08.2017 г. включително.
3. Депозитна вноска в размер на 30 % /тридесет процента/ от първоначалната тръжна цена на всеки имот се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на пл. „България” № 1, етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината или по банков път по сметка на Общината с IBAN BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” до 16,30 ч. на 03.08.2017 г.
4. Утвърждавам изготвената тръжна документация, чиято цена за един комплект е 60,00 /шестдесет/лева.
5. Закупуването и получаването на тръжната документация се извъшва до 16,30 ч. на 02.08.2017 г. на гише „Каса” на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в сградата на Общинска администрация – Раковски, „Център за информация и услуги”, І етаж.
6. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 16,30 ч. на 03.08.2017 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска Администрация - Раковски в запечатан непрозрачен плик.
7. За повече информация: тел.: 03151/59-94, 0887/34-20-58 и на място в сградата на Общината - етаж 3, стая № 5

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0638 сек.,0.0168 от тях за заявки.Сървър памет:734,416b