Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – Частна общинска собственост на територията на Община Раковски - 04.08.2017г. - Oбщина Раковски
19. 07.2017

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – Частна общинска собственост на територията на Община Раковски - 04.08.2017г.На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, чл. 82, т. 3 и чл. 86 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински Съвет - Раковски, „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”, приета с Реш. № 283, взето с протокол № 19/25.01.2017 г. , реш.№ 302, взето с протокол № 20/28.02.2017 год. № 333, взето с протокол № 29/29.03.2017 год., № 346, взето с протокол № 22/26.04.2017 год., № 358, № 367, № 372, взети с протокол № 23/31.05.2017 год., № 380, № 382 и № 385, взети с протокол № 24/28.06.2017 г. на редовни заседания на Общински съвет – Раковски и заповед № ОС-37/18.07.2017 год. на Кмета на Общината

О Б Я В Я В А М :
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:ІІ. Условия и ред за провеждане

1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 04.08.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска Администрация - етаж 2, стая 3.
2. Оглед на имотите - всеки работен ден до 03.08.2017 г. включително.
3. Депозитна вноска в размер на 30 % /тридесет процента/ от първоначалната тръжна цена на всеки имот се внася в касата на Общинска Администрация, находяща се на пл. „България” № 1, етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината или по банков път по сметка на Общината с IBAN BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” до 16,30 ч. на 03.08.2017 г.
4. Утвърждавам изготвената тръжна документация, чиято цена за един комплект е 60,00 /шестдесет/лева.
5. Закупуването и получаването на тръжната документация се извъшва до 16,30 ч. на 02.08.2017 г. на гише „Каса” на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в сградата на Общинска администрация – Раковски, „Център за информация и услуги”, І етаж.
6. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават до 16,30 ч. на 03.08.2017 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска Администрация - Раковски в запечатан непрозрачен плик.
7. За повече информация: тел.: 03151/59-94, 0887/34-20-58 и на място в сградата на Общината - етаж 3, стая № 5

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0774 сек.,0.0122 от тях за заявки.Сървър памет:2,983kb