Конкурс за длъжност „Главен инженер“ - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране

Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС






ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ











13. 07.2017

Конкурс за длъжност „Главен инженер“



На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 149/11.07.2017г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „Главен инженер“


В Община Раковски, Дирекция „Местно развитие и политики“, отдел „ТСУ, строителство, общинска собственост и стопански дейности“, с месторабота: гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1, при следните условия:

1. Длъжността „Главен инженер“ е конкурсна.
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.

2. Кратко описание на длъжността: Организира, координира и контролира дейностите по устройство на територията, по строителството и кадастъра. Организира, координира и контролира дейностите по кандидатстване за външно финансиране на общината от национални и международни програми, структурни фондове на ЕС, по разработване на общински програми за развитие.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
 Образование: придобита образователна степен бакалавър с професионално направление „Строителство на сгради и съоръжения“, „Пътно строителство“, „Промишлено и гражданско строителство“;
 Професионален опит: минимум 3 години;
 Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши;
 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСЛ.

4. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността: компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;
5. Начин на провеждане на конкурса:

 Решаване на тест;
 Интервю.
6. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:

 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите да държавни служители/;
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
 Свидетелство за съдимост;
 Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
 Автобиография.
 Мотивационно писло;
 Препоръки от предишни работодатели.

7. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл.спец. ”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация гр. Раковски при подаване на документите.
Минимална месечна основна заплата за длъжността: 460 /четиристотин и шестдесет лв./

8. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 16.30 ч. на 24.07.2017 г. - 10 календарни дни след публикациите на обявата за конкурса в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет. 1, стая № 8.

9. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0879 сек.,0.0139 от тях за заявки.Сървър памет:747,080b