Заповед № ДЗ 140 /14.06.2017 г. - Oбщина Раковски
15. 06.2017

Заповед № ДЗ 140 /14.06.2017 г.На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.65, ал.1, т..1 и ал.2, т.З,чл.51, ал.З и чл.49, ал.1 от Закона за защита при бедствия и въвеждане в действие на Общински план за защита при бедствия на Община Раковски, приет с решение № 552/25.07.2014 г. на общински съвет гр.Раковски и по повод обявеното със Заповед № ДЗ - 132А/02.06.2017 Частично бедствено положение на територията на Община Раковски ипредвид отпадането на обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на Частично бедствено положение, във връзка с възникналия пожар в района на завода заотпадъци на територията на с. Шишманци.

НАРЕЖДАМ:


1. Отменям обявеното със Заповед № ДЗ - 132А/02.06/2017г. „Частично бедствено положение" на територията на Община Раковски, в района на км.Шишманци и околните с.Белозем и с.Болярино, поради отпадане на обстоятелствата послужили за основание за обявяване на Частично бедствено положение, считано от 10:00 часа на 14.06.2017г.
2. Прекратявам изпълнението на общински план за защита при бедствия на Община Раковски в часта му „План за защита при пожари".
3. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица и членове на Общинския Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, всички заинтересовани лица и да се обяви на интернет страницата на Общината.
4. Копие на настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на област Пловдив и на Министъра на вътрешните работи за сведение.
5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Йбвко Романов- зам.-кмет на Община Раковски.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0778 сек.,0.0123 от тях за заявки.Сървър памет:2,976kb