Заповед № ДЗ 140 /14.06.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ15. 06.2017

Заповед № ДЗ 140 /14.06.2017 г.На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.65, ал.1, т..1 и ал.2, т.З,чл.51, ал.З и чл.49, ал.1 от Закона за защита при бедствия и въвеждане в действие на Общински план за защита при бедствия на Община Раковски, приет с решение № 552/25.07.2014 г. на общински съвет гр.Раковски и по повод обявеното със Заповед № ДЗ - 132А/02.06.2017 Частично бедствено положение на територията на Община Раковски ипредвид отпадането на обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на Частично бедствено положение, във връзка с възникналия пожар в района на завода заотпадъци на територията на с. Шишманци.

НАРЕЖДАМ:


1. Отменям обявеното със Заповед № ДЗ - 132А/02.06/2017г. „Частично бедствено положение" на територията на Община Раковски, в района на км.Шишманци и околните с.Белозем и с.Болярино, поради отпадане на обстоятелствата послужили за основание за обявяване на Частично бедствено положение, считано от 10:00 часа на 14.06.2017г.
2. Прекратявам изпълнението на общински план за защита при бедствия на Община Раковски в часта му „План за защита при пожари".
3. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица и членове на Общинския Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, всички заинтересовани лица и да се обяви на интернет страницата на Общината.
4. Копие на настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на област Пловдив и на Министъра на вътрешните работи за сведение.
5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Йбвко Романов- зам.-кмет на Община Раковски.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0451 сек.,0.0055 от тях за заявки.Сървър памет:732,280b