Заповед № ДЗ 137 /12.06.2017 г. - Oбщина Раковски
13. 06.2017

Заповед № ДЗ 137 /12.06.2017 г.Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 ал. 1 от Закон за опазване на селскостопанското имущество, с цел определяне на мерки за пожарна безопасност, и писмо с вх. № 04-35-1/09.05.2017 г. на Директора на РИОСВ - гр. Пловдив.

О Б Я В Я В А М:


настъпване на “Восъчна зрялост” на житните култури


I. Определям мерки за осигуряване на пожарната безопаснст по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено – житни култури на територията на Община Раковски:

1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
2. Преди започване на жътвената кампания електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на проводниците и осигуряване на необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника.
3. Преди започване на жътвената кампания газоснабдителните дружества извършват проверка за техническото състояние на газопроводи, преминаващи през житни площи.
4. Проверките се извършват съгласувано със собствениците и/или ползвателите на земеделски земи.
5. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
6. Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.7. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
8. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
9. Общините и кметствата организират и провеждат мероприятия за опазването на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.


Пълен текст на заповедта /.PDF формат
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0796 сек.,0.0115 от тях за заявки.Сървър памет:2,981kb