Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стена - 19.05.2017 г - Oбщина Раковски
05. 05.2017

Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стена - 19.05.2017 гНа основание § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ), Решение № 224, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски и Заповед ОС-25/04.05.2017г. на Кмета на Община Раковски.

О Б Я В Я В А М :


ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
ОБЕКТИ НА ТОЗИ ТЪРГ СА:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700344, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 247.395 дка, АОС
№20/09.04.1998г.
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700061, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 117.700 дка, АОС
№25/10.04.1998г.
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000405, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:05270, общ. Раковски, с площ от 32.111 дка, АОС
№157/05.11.1999г.
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000081,с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:05270, общ. Раковски, с площ от 241.252 дка, АОС
№155/05.11.1999г.
5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000106, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:05270, общ. Раковски, с площ от 95.498 дка, АОС
№156/05.11.1999г.
Търгът ще се проведе на 19.05.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
Срок на договора за наем - 10 /десет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 18.05.2017 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
- Право на участие в търга имат лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и на съоръжения към тях, възложени от собственика.
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 17.05.2017 г.
За повече информация:
тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0900 сек.,0.0155 от тях за заявки.Сървър памет:2,985kb