Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стена - 19.05.2017 г - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ05. 05.2017

Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стена - 19.05.2017 гНа основание § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите и чл. 16 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ), Решение № 224, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски и Заповед ОС-25/04.05.2017г. на Кмета на Община Раковски.

О Б Я В Я В А М :


ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
ОБЕКТИ НА ТОЗИ ТЪРГ СА:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700344, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 247.395 дка, АОС
№20/09.04.1998г.
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 700061, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ: 62075, общ. Раковски, с площ от 117.700 дка, АОС
№25/10.04.1998г.
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000405, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:05270, общ. Раковски, с площ от 32.111 дка, АОС
№157/05.11.1999г.
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000081,с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:05270, общ. Раковски, с площ от 241.252 дка, АОС
№155/05.11.1999г.
5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000106, с НТП „Язовир”, находящ се в землището на с. Болярино,
община Раковски, област Пловдив, ЕКАТТЕ:05270, общ. Раковски, с площ от 95.498 дка, АОС
№156/05.11.1999г.
Търгът ще се проведе на 19.05.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
Срок на договора за наем - 10 /десет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 18.05.2017 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
- Право на участие в търга имат лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена“ по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и на съоръжения към тях, възложени от собственика.
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 17.05.2017 г.
За повече информация:
тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0643 сек.,0.0180 от тях за заявки.Сървър памет:736,960b