Заповед Д3-98 - 28.04.2017 г. - Oбщина Раковски
02. 05.2017

Заповед Д3-98 - 28.04.2017 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД – 22 - 22/ 21.04.2017 г. на Областния управител на област Пловдив и в изпълнение на изискванията на Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяването на водни площи приета с Постановление № 182 на Министерски съвет от 24.07.1996 г., за осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на удавяния в област Пловдив
Н А Р Е Ж Д А М:


1. НАЗНАЧАВАМ Общинска комисия по водноспасителна дейност в състав:

Председател: Йовко Романов – зам. кмет на Община Раковски
Секретар: Божидар Стрехин – зам. кмет на Община Раковски

Членове:
1. Стойо Иванов Фитнев – Директор Дирекция “МРП” в Община Раковски
2. Тони Донев – Технически ръководител на ОП „Благоустрояване и превенция“
3. д-р Иван Томбашки – Управител на „МБАЛ - гр. Раковски” ЕООД
4. Георги Илиев – Началник на РУ - гр. Раковски
5. Към състава на Комисията да се привлече и служител на РС „ПБЗН“ – гр. Раковски.
Комисията има задачата да организира и провежда следните мероприятия:
- Уведомява стопаните за задължението им да поставят предупредителни и забранителни знаци и табели в срок до 01.06.2017 г. на опасните за къпане и плуване места на стопанисваните от тях водоеми.
- Организира провеждане на контролна и разяснителна дейност по профилактика на водния травматизъм в Община Раковски.

6. Управителят на „МБАЛ - гр. Раковски” ЕООД и Началника на РС „ПБЗН” – гр. Раковски да съдействат на водноспасителните екипи с линейки и коли с повишена проходимост при бедствени ситуации и наводнения.
7. По време на спортни състезания и мероприятия, които се провеждат на водни площи да се назначава дежурна линейка и лекар.
8. При сигнали за удавяния органите на РУ гр. Раковски да уведомят дежурните по линия по РС „ПБЗН” гр. Раковски и Водноспасителна служба към БЧК гр, Пловдив и да съдействат за откриването и изваждането на трупа.
9. За всеки инцидент завършил със смърт чрез удавяне, аварийни ситуации или при необходимост да се търси помощта на:
- Дежурен диспечер на РС “ПБЗН” гр. Раковски на тел: 03151/2005; 03151/2007;
- Оперативен дежурен на РУ гр. Раковски на тел.: 03151/5050;
- Водоспасителна служба при Областния съвет на БЧК – Пловдив на тел.: 032/622 762; 032/627 163.


Оригинален текст на заповедта/.PDF формат/

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0736 сек.,0.0118 от тях за заявки.Сървър памет:2,978kb