Заповед Д3-98 - 28.04.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ02. 05.2017

Заповед Д3-98 - 28.04.2017 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Заповед № РД – 22 - 22/ 21.04.2017 г. на Областния управител на област Пловдив и в изпълнение на изискванията на Наредба за водноспасителна дейност и обезопасяването на водни площи приета с Постановление № 182 на Министерски съвет от 24.07.1996 г., за осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на удавяния в област Пловдив
Н А Р Е Ж Д А М:


1. НАЗНАЧАВАМ Общинска комисия по водноспасителна дейност в състав:

Председател: Йовко Романов – зам. кмет на Община Раковски
Секретар: Божидар Стрехин – зам. кмет на Община Раковски

Членове:
1. Стойо Иванов Фитнев – Директор Дирекция “МРП” в Община Раковски
2. Тони Донев – Технически ръководител на ОП „Благоустрояване и превенция“
3. д-р Иван Томбашки – Управител на „МБАЛ - гр. Раковски” ЕООД
4. Георги Илиев – Началник на РУ - гр. Раковски
5. Към състава на Комисията да се привлече и служител на РС „ПБЗН“ – гр. Раковски.
Комисията има задачата да организира и провежда следните мероприятия:
- Уведомява стопаните за задължението им да поставят предупредителни и забранителни знаци и табели в срок до 01.06.2017 г. на опасните за къпане и плуване места на стопанисваните от тях водоеми.
- Организира провеждане на контролна и разяснителна дейност по профилактика на водния травматизъм в Община Раковски.

6. Управителят на „МБАЛ - гр. Раковски” ЕООД и Началника на РС „ПБЗН” – гр. Раковски да съдействат на водноспасителните екипи с линейки и коли с повишена проходимост при бедствени ситуации и наводнения.
7. По време на спортни състезания и мероприятия, които се провеждат на водни площи да се назначава дежурна линейка и лекар.
8. При сигнали за удавяния органите на РУ гр. Раковски да уведомят дежурните по линия по РС „ПБЗН” гр. Раковски и Водноспасителна служба към БЧК гр, Пловдив и да съдействат за откриването и изваждането на трупа.
9. За всеки инцидент завършил със смърт чрез удавяне, аварийни ситуации или при необходимост да се търси помощта на:
- Дежурен диспечер на РС “ПБЗН” гр. Раковски на тел: 03151/2005; 03151/2007;
- Оперативен дежурен на РУ гр. Раковски на тел.: 03151/5050;
- Водоспасителна служба при Областния съвет на БЧК – Пловдив на тел.: 032/622 762; 032/627 163.


Оригинален текст на заповедта/.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0669 сек.,0.0099 от тях за заявки.Сървър памет:734,632b