Заповед № РД 11 - 3197 от 10.04.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ13. 04.2017

Заповед № РД 11 - 3197 от 10.04.2017 г.

На основание чл. 3, ал. 3 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие", чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и във връзка с чл. 75а, ал, 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение вх. №Т-1/05.04,2017 г., подписано от участниците и представения доклад с вх. №16-00-2976/05.04.2017 г. от комисия, определена със Заповед №РД 11-1879/28.02.2017 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив

РАЗПРЕДЕЛЯМ


I. Масивите за ползване на земеделските земи, за землището на гр. Раковски, ЕКАТТЕ 62075, общ. Раковски, обл. Пловдив за стопанската 2016/2017 г., както следва:

Име, презиме, фамилия - ФЛ Наименование -ЮЛ Регистрирано правно основание(дка) Площ по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ Бели петна (дка) Обща площ по споразумение (дка) Цена бели петна по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ (лева)
"АГРО ТРЕЙД КОМЕРС-2015" ЕООД 5.309 20.717 26.026 476.49
"БИО ФРУТ 2014" ООД 46.767 218.803 265.570 5 032.47
Общо: 52.076 239.520 291.596 5 508.96


Неразделна част от настоящата заповед е Приложение №1 - опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти.

II. Ползвателите на земеделски земи, който се ползват от настоящата заповед по чл. 37в, ал. 4, по силата на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, следва да внесат в срок до З/три/ месеца от публикуването на заповедта по сметка за чужди средства на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив: IBAN:BG37 UNCR 7000 3319 7273 07, BIC: UNCRBGSF определената сума в размер на 23,00 лв/дка за начин на трайно ползване - трайни насаждения, за землище на гр. Раковски, общ. Раковски, област Пловдив, представляваща средно годишно рентно плащане съгласно Доклад от 29.01.2016 г. на комисия, назначена със заповед №РД 11¬030/05.01.2016 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в десетгодишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ съгласно заповедта по ал. 4, директорът на Областна Дирекция „Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на Заповедта ползвателите превеждат сумите по рметка на Областна Дирекция „Земеделие".
III. Настоящатa заповед служи за доказване на правно основание за ползване на имотите, попадащи в определените масиви за ползване/БЗЗ/ на съответния земеделски стопанин по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, но нр представляват документ, даващ основания за извършване на други правни и фактически действия, представляващи разпореждане със собствеността и/или ползването на; съответните имоти /продажба, преотдаване, прехвърляне на ползване и др./,
IV. Настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването, да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявяването и' съгласно чл. 37в, ал, 5 от ЗСПЗЗ в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие - Раковски и се публикува на интернет страницата на съответната община и на Областна Дирекция „Земеделие"! - гр. Пловдив в срок до 10.04.2017 г.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на Общинска служба по земеделие Раковски.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.
Настоящата заповед служи за доказване на правно основание за ползване.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението и'.

Пълен текст на заповедта/.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0972 сек.,0.0073 от тях за заявки.Сървър памет:742,280b