Заповед Д3-72 - 23.03.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ28. 03.2017

Заповед Д3-72 - 23.03.2017 г.З А П О В Е Д

№ ДЗ – 72 / 23. 03. 2017 г. гр.Раковски


На основание чл. 44, ал.2, от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-36-27 # 1/16.03.2017г. на Областен управител на област Пловдив, във връзка с предложение с вх. № РД-36-27/08.03.2017г год. на директора на Регионална дирекция по горите-Пловдив, за осигуряване пожарна безопастност, предотвратяването и създаване на организация за гасенето на пожари в горските територии на общината
Н А Р Е Ж Д А М:


1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в община Раковски,
времето от 20.03.2017 г. до 30.11.2017 г.
2. По време на пожароопасния сезон се ЗАБРАНЯВА паленето на открит огън и
извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. ТП ДЛС „Тракия“ - с. Стряма и всички собственици на горски територии в обхвата на община Раковски, област Пловдив да изпълняват противопожарните мероприятия заложени в лесоустройствените планове и програми.
4. Собствениците на земеделски земи, служебни и жилищни постройки, складове и
др. да създават и поддържат минерализовани ивици около тях.
5. Контрол по изпълнението на дейностите по т.3 и т. 4 се извършва от ТП ДЛС
Тракия с. Стряма, „Дервос Груп“ ЕООД, гр. Раковски и РС „ПБЗН“, гр. Раковски, като особено внимание бъде обърнато и на изпълнението на следните мерки:
5.1. Почистването на сухите треви покрай железопътни линии, пътищата и други
линейни съоръжения, отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I клас на пожарна опастност.
5.2. Спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в
горите и в съседство с тях.
6. Да се създаде организация за навременно оповестяване, събиране и извозване на
доброволните формирования и за използване на всички налични водоноски за гасене на възникнали пожари и за до зареждане при необходимост на пожарните автомобили на службите за пожарна безопастност и защита на населението.
7. Да се засили контрола в земеделските територии по спазване на изискванията на
чл.6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земия, относно забраната за изгаряне на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
8. Директорът на ТП ДЛС „Тракия“, с. Стряма и управителят на „ДервосГруп“
ЕООД да организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски пожари. Да се организира поддържането на постоянна готовност със специализираните автомобили и с екипите за патрулиране и първоначална атака на горските пожари.
9. За опазване на горите от пожари собствениците им да организират денонощни
дежурства по определен график. Копие от графиците да бъдат представени в РДГ – Пловдив и Областна администрация – Пловдив.
9.1. Собствениците на горски територии, подават сигнал на телефон 112 при възникване на пожар в тяхната територия и уведомяват РДГ гр. Пловдив на тел.
032/275070 в работно време и 0878/802112,извън работно време, както и Областна администрация Пловдив по всяко време на телефон 032/62 85 95, 032/62 65 85 или на тел. 112 при възникване на пожар в тяхната територия.
10. За подобряване взаимодействието със силите на пожарните служби и
държавните горски и ловни стопанства определям съответния дежурен по ОбСС към община Раковски на тел.: 03151/22-33. Имената и номерата на стационарните и мобилни телефони да се предадат на Оперативния дежурен на областта на телефон 032/62 85 95, на РС „ПБЗН“, гр. Раковски и на ТП ДЛС „Тракия“.
11. В седемдневен срок от ликвидирането на горски пожар се изготвя съвместен
протокол образец по Заповед № 269/21-04.2015 год. на ИАГ и ГДПБЗН от общинската структура за общинските горски територии. В тридневен срок протоколът се представя в РДГ Пловдив.
Настоящата заповед да се сведе за изпълнение до кметовете на кметства от община Раковски, Директора на ТП ДЛС „Тракия“, Управителя на „Дервос Груп“ ЕООД, гр. Раковски и за сведение до Началника на РС „ПБЗН“, гр. Раковски.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на община Раковски.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмет г-н Божидар Стрехин.

Пълен текст на заповедта/.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0512 сек.,0.0063 от тях за заявки.Сървър памет:741,552b