Заповед Д3-72 - 23.03.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ28. 03.2017

Заповед Д3-72 - 23.03.2017 г.З А П О В Е Д

№ ДЗ – 72 / 23. 03. 2017 г. гр.Раковски


На основание чл. 44, ал.2, от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-36-27 # 1/16.03.2017г. на Областен управител на област Пловдив, във връзка с предложение с вх. № РД-36-27/08.03.2017г год. на директора на Регионална дирекция по горите-Пловдив, за осигуряване пожарна безопастност, предотвратяването и създаване на организация за гасенето на пожари в горските територии на общината
Н А Р Е Ж Д А М:


1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в община Раковски,
времето от 20.03.2017 г. до 30.11.2017 г.
2. По време на пожароопасния сезон се ЗАБРАНЯВА паленето на открит огън и
извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.
3. ТП ДЛС „Тракия“ - с. Стряма и всички собственици на горски територии в обхвата на община Раковски, област Пловдив да изпълняват противопожарните мероприятия заложени в лесоустройствените планове и програми.
4. Собствениците на земеделски земи, служебни и жилищни постройки, складове и
др. да създават и поддържат минерализовани ивици около тях.
5. Контрол по изпълнението на дейностите по т.3 и т. 4 се извършва от ТП ДЛС
Тракия с. Стряма, „Дервос Груп“ ЕООД, гр. Раковски и РС „ПБЗН“, гр. Раковски, като особено внимание бъде обърнато и на изпълнението на следните мерки:
5.1. Почистването на сухите треви покрай железопътни линии, пътищата и други
линейни съоръжения, отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I клас на пожарна опастност.
5.2. Спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в
горите и в съседство с тях.
6. Да се създаде организация за навременно оповестяване, събиране и извозване на
доброволните формирования и за използване на всички налични водоноски за гасене на възникнали пожари и за до зареждане при необходимост на пожарните автомобили на службите за пожарна безопастност и защита на населението.
7. Да се засили контрола в земеделските територии по спазване на изискванията на
чл.6, ал.1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земия, относно забраната за изгаряне на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
8. Директорът на ТП ДЛС „Тракия“, с. Стряма и управителят на „ДервосГруп“
ЕООД да организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски пожари. Да се организира поддържането на постоянна готовност със специализираните автомобили и с екипите за патрулиране и първоначална атака на горските пожари.
9. За опазване на горите от пожари собствениците им да организират денонощни
дежурства по определен график. Копие от графиците да бъдат представени в РДГ – Пловдив и Областна администрация – Пловдив.
9.1. Собствениците на горски територии, подават сигнал на телефон 112 при възникване на пожар в тяхната територия и уведомяват РДГ гр. Пловдив на тел.
032/275070 в работно време и 0878/802112,извън работно време, както и Областна администрация Пловдив по всяко време на телефон 032/62 85 95, 032/62 65 85 или на тел. 112 при възникване на пожар в тяхната територия.
10. За подобряване взаимодействието със силите на пожарните служби и
държавните горски и ловни стопанства определям съответния дежурен по ОбСС към община Раковски на тел.: 03151/22-33. Имената и номерата на стационарните и мобилни телефони да се предадат на Оперативния дежурен на областта на телефон 032/62 85 95, на РС „ПБЗН“, гр. Раковски и на ТП ДЛС „Тракия“.
11. В седемдневен срок от ликвидирането на горски пожар се изготвя съвместен
протокол образец по Заповед № 269/21-04.2015 год. на ИАГ и ГДПБЗН от общинската структура за общинските горски територии. В тридневен срок протоколът се представя в РДГ Пловдив.
Настоящата заповед да се сведе за изпълнение до кметовете на кметства от община Раковски, Директора на ТП ДЛС „Тракия“, Управителя на „Дервос Груп“ ЕООД, гр. Раковски и за сведение до Началника на РС „ПБЗН“, гр. Раковски.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на община Раковски.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зам. кмет г-н Божидар Стрехин.

Пълен текст на заповедта/.PDF формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0974 сек.,0.0257 от тях за заявки.Сървър памет:750,072b