Заповед № ТУ - 3 - 02.03.2017 год. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ02. 03.2017

Заповед № ТУ - 3 - 02.03.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 179, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, чл. 137 ал. 1 т. 2 от Закон за туризма и чл. 34 ал. 1, 2, 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, предвид обстоятелството, че е постъпило Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, на основание чл. 128 ал. 2 от Закона за туризма, вх. № 26-2291-1/10.02.2017 г., от „Ажоми“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „11-ти август” № 5, с управител Мария Венкова Изевкова - лице, стопанисващо обекта,

П Р Е К Р А Т Я В А М:


КАТЕГОРИЯТА на категоризиран туристически обект – заведение за бързо хранене „Мода - бар Мегз”, намиращ се в гр. Раковски, бул. ”Г. С. Раковски” № 170 Б, стопанисван от „МАГ-2014“ ЕООД, ЕИК 203204138, седалище и адрес на управление: гр. Раковски, кв. Секирово, ул. „Владая” № 2, с управител: Магдалена Йозова Каканашева, категория „две звезди“.

На основание чл. 137 ал. 3 от ЗТ, ОБЕЗСИЛВАМ издаденото удостоверение № 00071, изд. на 24.09.2014 г.
На основание чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията да се оповести публично на сайта на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти на територията на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.


Неразделна част от настоящата заповед е Протокол от № 6 /19.06.2014 г., на Общинска експертна комисия по категоризация.


Кмет на Община Раковски ......................................
/Павел Гуджеров/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0519 сек.,0.0065 от тях за заявки.Сървър памет:735,328b