Заповед № ТУ - 3 - 02.03.2017 год. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ02. 03.2017

Заповед № ТУ - 3 - 02.03.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 179, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2, чл. 137 ал. 1 т. 2 от Закон за туризма и чл. 34 ал. 1, 2, 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, предвид обстоятелството, че е постъпило Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения, на основание чл. 128 ал. 2 от Закона за туризма, вх. № 26-2291-1/10.02.2017 г., от „Ажоми“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „11-ти август” № 5, с управител Мария Венкова Изевкова - лице, стопанисващо обекта,

П Р Е К Р А Т Я В А М:


КАТЕГОРИЯТА на категоризиран туристически обект – заведение за бързо хранене „Мода - бар Мегз”, намиращ се в гр. Раковски, бул. ”Г. С. Раковски” № 170 Б, стопанисван от „МАГ-2014“ ЕООД, ЕИК 203204138, седалище и адрес на управление: гр. Раковски, кв. Секирово, ул. „Владая” № 2, с управител: Магдалена Йозова Каканашева, категория „две звезди“.

На основание чл. 137 ал. 3 от ЗТ, ОБЕЗСИЛВАМ издаденото удостоверение № 00071, изд. на 24.09.2014 г.
На основание чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията да се оповести публично на сайта на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти на територията на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.


Неразделна част от настоящата заповед е Протокол от № 6 /19.06.2014 г., на Общинска експертна комисия по категоризация.


Кмет на Община Раковски ......................................
/Павел Гуджеров/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0816 сек.,0.0121 от тях за заявки.Сървър памет:743,864b