Заповед № ТУ- 2-02.03.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ02. 03.2017

Заповед № ТУ- 2-02.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, чл. 179, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Закон за туризма, чл. 34, ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (приета с ПМС № 217/17.08.2015 г.) и § 5, ал. 1, т. 3 от ПЗР на Закон за туризма (ЗТ), а именно: § 5 (1) Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2, се извършва, както следва: т. 3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.
По аргумент от чл. 133 ал. 3 от ЗТ, в срок до три месеца преди изтичането на срока за подновяване на категорията, лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. Т.е. съгласно цитираната разпоредба, потвърждаване на категорията на категоризираните до влизането в сила на ЗУТ туристически обекти е следвало да бъде поискано в срок най-късно до 30.09.2016 г. Съгласно чл. 133 ал. 4 от ЗТ, в случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока.
Предвид обстоятелството, че в законовия срок - 30.09.2016 г. липсва депозирано Заявление за потвърждаване на категорията,

П Р Е К Р А Т Я В А М:


Категорията на категоризиран туристически обект:

Вид и наименование на обекта: Кафе-аперитив „Бакарди”
Адрес на обекта: гр. Раковски, ул. „Москва” № 25
Наименование на лицето, извършващо дейност в обекта, ЕИК/ ЕГН: ЕТ „Петя и Бо -Янко Стойков”, ЕИК:200345429
Адрес на лицето, извършващо дейност в обекта: гр. Раковски, ул.”Москва” № 25
Брой места, утвърдена категория: 100 места, „Една звезда”
Дата на категоризация: 03.11.2009 г.


На основание чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията да се оповести публично на сайта на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти на територията на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.


Кмет на Община Раковски ......................................
/Павел Гуджеров/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0560 сек.,0.0091 от тях за заявки.Сървър памет:738,400b