Заповед № ТУ- 2-02.03.2017 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ02. 03.2017

Заповед № ТУ- 2-02.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, чл. 179, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Закон за туризма, чл. 34, ал. 1 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (приета с ПМС № 217/17.08.2015 г.) и § 5, ал. 1, т. 3 от ПЗР на Закон за туризма (ЗТ), а именно: § 5 (1) Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2, се извършва, както следва: т. 3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.
По аргумент от чл. 133 ал. 3 от ЗТ, в срок до три месеца преди изтичането на срока за подновяване на категорията, лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. Т.е. съгласно цитираната разпоредба, потвърждаване на категорията на категоризираните до влизането в сила на ЗУТ туристически обекти е следвало да бъде поискано в срок най-късно до 30.09.2016 г. Съгласно чл. 133 ал. 4 от ЗТ, в случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока.
Предвид обстоятелството, че в законовия срок - 30.09.2016 г. липсва депозирано Заявление за потвърждаване на категорията,

П Р Е К Р А Т Я В А М:


Категорията на категоризиран туристически обект:

Вид и наименование на обекта: Кафе-аперитив „Бакарди”
Адрес на обекта: гр. Раковски, ул. „Москва” № 25
Наименование на лицето, извършващо дейност в обекта, ЕИК/ ЕГН: ЕТ „Петя и Бо -Янко Стойков”, ЕИК:200345429
Адрес на лицето, извършващо дейност в обекта: гр. Раковски, ул.”Москва” № 25
Брой места, утвърдена категория: 100 места, „Една звезда”
Дата на категоризация: 03.11.2009 г.


На основание чл. 137 ал. 4 от ЗТ, настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

На основание чл. 137 ал. 5 от ЗТ, Заповедта за прекратяване на категорията да се оповести публично на сайта на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 2 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията, настоящата Заповед да бъде вписана в Регистъра на категоризираните туристически обекти на територията на Община Раковски.

На основание чл. 34 ал. 3 от Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията в 14-дневен срок от издаването на Заповедта, за същата бъде уведомен Министърът на туризма, за отразяване на обстоятелството в Националния туристически регистър, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 2, буква „н“ ЗТ.


Кмет на Община Раковски ......................................
/Павел Гуджеров/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0824 сек.,0.0128 от тях за заявки.Сървър памет:746,832b