Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стена - Oбщина Раковски
07. 03.2017

Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стенаНа основание § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, чл. 16 и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ), Решение № 224, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски.


О Б Я В Я В А М :

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
ОБЕКТИ НА ТОЗИ ТЪРГ СА:

1. ПИ № 000270, с площ от 284.607 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 3858/04.02.2014 г.
2. ПИ № 000261, с площ от 54.870 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, АОС №3859/04.02.2014 г.
3. ПИ с идентификатор № 48948.82.78, с площ от 280.794 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на с. Момино село, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 3850/21.01.2014 г.;

  • Търгът ще се проведе на 23.03.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
    Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
    Срок на договора за наем - 10 /десет/ години.

  • Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 22.03.2017 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.

  • Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 21.03.2017 г.


За информация:тел.03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0805 сек.,0.0137 от тях за заявки.Сървър памет:3,004kb