Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стена - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ07. 03.2017

Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор язовирна стенаНа основание § 12, т. 2 от ПЗР към ЗИД на Закона за водите, чл. 16 и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раковски (НРПУРОИ), Решение № 224, взето с Протокол № 15/26.10.2016 г. от редовни заседания на Общински съвет – Раковски.


О Б Я В Я В А М :

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ЯЗОВИРНА СТЕНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СТОПАНИСВАНЕТО, ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
ОБЕКТИ НА ТОЗИ ТЪРГ СА:

1. ПИ № 000270, с площ от 284.607 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 3858/04.02.2014 г.
2. ПИ № 000261, с площ от 54.870 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на гр. Раковски, Община Раковски, област Пловдив, АОС №3859/04.02.2014 г.
3. ПИ с идентификатор № 48948.82.78, с площ от 280.794 дка., с НТП “Язовир”, находящ се в землището на с. Момино село, Община Раковски, област Пловдив, АОС № 3850/21.01.2014 г.;

  • Търгът ще се проведе на 23.03.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
    Начална тръжна цена за всеки отделен обект, описан по горе в размер на 18.00 лв./дка /осемнадесет лева за декар/ годишна цена без ДДС.
    Срок на договора за наем - 10 /десет/ години.

  • Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30 % (тридесет процента) от първоначалната тръжна цена за година на всеки имот, за който се отнася предложението му за участие в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16,30 часа на 22.03.2017 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк”.

  • Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16,30 часа на 21.03.2017 г.


За информация:тел.03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0641 сек.,0.0182 от тях за заявки.Сървър памет:734,848b