Заповед ДЗ -25 от 03.02.2017 - Oбщина Раковски
03. 02.2017

Заповед ДЗ -25 от 03.02.2017


В изпълнение на чл.125, ал.1 от Закона за горите (ЗГ) и на основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с писмо с вх. № 26-1675-3/ 01.02.2017 г. на директора на ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия“ с. Стряма

З А Б Р А Н Я В А М:


Пашата на селскостопански животни във всички територии, които са общинска горска собственост, както и всички горски територии държавна собственост на територията на община Раковски, попадащи в защитени зони по Натура 2000.
Заповедта да се сведе до знанието на всички кметове на кметства от община Раковски, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Божидар Стрехин - зам.кмет на община Раковски.
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0838 сек.,0.0130 от тях за заявки.Сървър памет:2,995kb