Заповед ДЗ -25 от 03.02.2017 - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ03. 02.2017

Заповед ДЗ -25 от 03.02.2017


В изпълнение на чл.125, ал.1 от Закона за горите (ЗГ) и на основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с писмо с вх. № 26-1675-3/ 01.02.2017 г. на директора на ТП „Държавно ловно стопанство - Тракия“ с. Стряма

З А Б Р А Н Я В А М:


Пашата на селскостопански животни във всички територии, които са общинска горска собственост, както и всички горски територии държавна собственост на територията на община Раковски, попадащи в защитени зони по Натура 2000.
Заповедта да се сведе до знанието на всички кметове на кметства от община Раковски, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Божидар Стрехин - зам.кмет на община Раковски.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0446 сек.,0.0052 от тях за заявки.Сървър памет:728,504b