Заповед СС-10 - 21.12.2016 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ22. 12.2016

Заповед СС-10 - 21.12.2016 г.На основание чл.32, ал.1, чл.31, ал.1, т. 1 от Закона за администрацията, в изпълнение на Заповед № РД 11-2541/19.12.2016 год. на Изпълнителния директор на БАБХ, във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца /грип/ в животновъдни обекти с рег. № 3784-0173, № 3700-0145 и № 3700-0090 за отглеждане на птици само за лични нужди, намиращи се в село Ново село, община Ново село и гр. Видин, община Видин, област Видин,

Н А Р Е Ж Д А М:


Допълвам Заповед № СС-8/18.11.2016 год., както следва:

Забранявам:
1. Провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици и свине на територията на община Раковски;
2. Лова на пернат дивеч на територията на община Раковски;
3. Достъпът на външни лица и любителски риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици;
При промени в здравословното състояние на домашни или диви птици, констатирани при извършваните клинични прегледи, незабавно да се уведоми д-р Живков, представител на ОДБХ-Пловдив.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на населени места, „Тера Тет“ ЕООД с управител Красимир Чолаков , „Душ пазар“ ООД с управители Слав Стойков и Румен Рончев, ЛРД, ДЛС „Тракия“ с. Стряма и на населението от община Раковски.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Божидар Стрехин – зам. Кмет на община Раковски.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0547 сек.,0.0064 от тях за заявки.Сървър памет:730,976b