Заповед РД11-10360 - 15.12.2016 г. - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Избори ЕП и НС 9-ти Юни 2024 г.
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда
Анкети по НАО


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ20. 12.2016

Заповед РД11-10360 - 15.12.2016 г.На основание чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 756, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и след постъпили заявления до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти - полски пътища, общинска собственост, по които няма произнасяне с решение от страна на ОбС - Раковски в 1-месечния за това срок

ОПРЕДЕЛЯМ


I. Цена на имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост, в размер на 28,00 (двадесет и осем) лв/дка средно годишно рентно плащане за начин на трайно ползване - нива, за землището на с. Болярино, ЕКАТТЕ 05270, общ. Раковски, обл. Пловдив определено с Доклад от 29.01.2016 г. на комисия, назначена със Заповед №РД 11-030/05.01.2016 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив, както следва в Приложение №1 - Опис на полски пътища, общинска собственост, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2016/2017 г., неразделна част от настоящата Заповед.
II. Въз основа на Заповедта, ползвателите внасят определената сума по банкова сметка на общината в 1-месечен срок от издаването и' и сключват договори.
III. Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.
IV. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявяването и' съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на съответната община и на Областна дирекция „Земеделие" - гр. Пловдив в деня на издаването и'.
Заповедта подлежи на обжалване пред районен съд Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването. Обжалването на заповедта не спира изпълнението и.

Пълен текст на заповедта /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0451 сек.,0.0053 от тях за заявки.Сървър памет:733,064b