Обява за публично обявен конкурс - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ08. 06.2020

Обява за публично обявен конкурсО Б Я В А


ОБЩИНА РАКОВСКИ, на основание Глава VIII, от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) и Заповед № ОС-20/04.06.2020 г. на Кмета на Община Раковски, обявява ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
поземлен имот с идентификатор № 48948.39.175, с площ 5021 кв. м., с НТП „Друг вид земеделска земя“, находящ се в с. Момино село, Община Раковски, Пловдивска област, местността „Савака”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4815/10.03.2020 г.
1. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 30.06.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Общинска администрация - етаж 2, стая 3.
2. Оглед на имота - всеки работен ден до 16:30 ч. на 26.06.2020 г. включително.
3. Начална конкурсна цена: Предложената от кандидатите продажна цена да не бъде по-малка от 10 293,05 лева без ДДС.
4. Депозитна вноска: Всеки желаещ да участва в публично оповестения конкурс е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 30% (тридесет процента) от началната конкурсна цена за имота, а именно 3 087,92 лева (три хиляди, осемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), която се внася по банков път по сметка на Общината с IBAN BG39UNCR70003321759906, BIC UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” в срок до 16:30 ч. на 26.06.2020 г.
6. Място и срок за получаване на документите за участие в конкурса: Стойността на един комплект конкурсна документация е в размер на 60,00 лв. (шестдесет лева).
Закупуването и получаването на конкурсна документация се извършва до 16:30 ч. на 25.06.2020 г. на гише „Каса” в „Център за информация и услуги”, І етаж в сградата на Общинска администрация - Раковски, находяща се в гр. Раковски, пл. „България“ № 1, като участникът се вписва в регистър на закупилите конкурсни документи за участие в конкурса.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: Документите за участие в публично оповестения конкурс се подават до 16:30 ч. на 26.06.2020 г. на гише „Деловодство”, находящо се в “Центъра за информация и услуги” на Общинска aдминистрация - Раковски в голям запечатан и непрозрачен плик, върху който се отбелязват и цялото наименование на имота от конкурса, името, адреса и телефонния номер на кандидата за участие, както и името на упълномощеното лице, когато се участва чрез пълномощник.
В плика участникът поставя два плика: Плик № 1 – с надпис „Документи за допустимост“ и Плик № 2 – с надпис „Предлагана цена“.
Предложенията за участие трябва да съдържат всички задължителни документи изисквани съгласно Заповед № ОС-20/04.06.2020 г. на Кмета на Община Раковски и конкурсната документация.
При приемането на документите за участие служител „Деловодство“ отбелязва входящ номер, датата и часа на получаване и кандидатът за участие се вписва в регистър на подалите конкурсни документи за участие в конкурса.
8. Имотът се продава с предназначението да се извършва спортна дейност по стрелба със стрелково оръжие и тази дейност не може да бъде променяна най-малко 10 години. Спечелилият конкурса се задължава да изработи за своя сметка ПУП на имота за смяна на предназначението му.
9. Имотът да се приведе, като лицензиран обект - открито стрелбище в срок 4 (четири години) от датата на сключване на договора за продажба.
Допълнителните условия към участниците както и необходимите документи за участие в конкурса са подробно описани в конкурсните документи.
За повече информация: тел.: 03151/23-69 и на място в сградата на Общината - етаж 2, стая № 2
ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Заповед № ОС-20/04.06.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот. /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0690 сек.,0.0211 от тях за заявки.Сървър памет:738,904b