ОБЯВА за длъжността Технически сътрудник в Общинска администрация гр. Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ28. 04.2020

ОБЯВА за длъжността Технически сътрудник в Общинска администрация гр. Раковски

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa©rakovski.bg


ОБЯВА

За свободно работно място за длъжността Технически сътрудник в Общинска администрация гр.Раковски. '1.Основна цел на длъжността: Същността на работата е свързана с ефективно провеждане на общинската политика и стратегия в областта на строителството по стопански начин при стриктно спазване на Закона за устройство на територията и останалите закони в страната

2.Изисквания към кандидатите:

• Да имат завършено минимум средно техническо образование;
• Професионален опит не се изисква
• Да притежават компютърна грамотност.;
• Да е дееспособно лице без заболявания, противопоказни за заемане на длъжността;
• Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, да не лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

2. Необходими документи:
• Заявление за постъпване на работа в свободен текст.
• Автобиография
• Ксерокопие на диплома за завършено образование
• Ксерокопие на документ, удостоверяващ придобит професионален опит.
• Декларация от лицето, че е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, както и от правото да заема съответната длъжност по съдебен ред.

Приемане на документите в сградата на Общинска администрация гр.Раковски, етаж 1, стая No 8 - "Деловодство " в срок до 16:30 часа на 15.05.2020г.

Копие от длъжностната характеристика ще се предостави на всеки кандидат при подаване на документите

Информация, относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документите.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и събеседване с всички кандидати.

Обявата за конкурса се публикува в Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg

Обява /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0512 сек.,0.0116 от тях за заявки.Сървър памет:732,736b