ОБЯВА свободно работно място за длъжността Главен специалист „Бюджет и финанси" - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Парламентарни избори 2021
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ25. 02.2020

ОБЯВА свободно работно място за длъжността Главен специалист „Бюджет и финанси"ОБЯВА
свободно работно място за длъжността
Главен специалист „Бюджет и финанси" в Дирекция „Бюджет, финанси, счетоводство" в Общинска администрация гр. Раковски
1. Информация относно обявата:
Място на работа -гр. Раковски - Община Раковски, Площад „България" №1
Основна цел на длъжността: Оперативно управление бюджета на Общината, прилагане и спазване на действащата нормативна уредба по работната заплата в общинската и кметски администрации

2. Минимални изисквания към кандидатите:

• Степен на образование - ,,Средно"
• Професионална област- икономика
• Професионален опит- 2 години
• Допълнителна квалификация- компютърни умения

3. Специфични изисквания към кандидатите:

• Да е дееспособно лице без заболявания, противопоказни за заемане на длъжността;
• Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

4. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• Да познават изцяло постановките на Закон за местно самоуправление и местна администрация, Закон за общинските бюджети, Наредба за условията и реда за съставяне, отчитане и изпълнение на общинския бюджет на Община Раковски, Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и на Общинската администрация- гр.Раковски;
• Да познава методиката на икономически анализ;
• Да познава добре икономическите механизми на бюджетните предприятия;


5. Необходими документи:

• Заявление свободен текст за участие в конкурса
• Автобиография;
• Ксерокопие на диплома за завършено образование / удостоверение, че кандидата изучава посочената специалност;
• Ксерокопие на документи удостоверяващи професионалния опит; ,
• Декларация от лицето, че е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец.

Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 1, стая № 8 - отдел "Деловодство" в срок до 12:00 часа на 25.03.2020 година.

Копие от длъжностната характеристика ще се предостави на всеки кандидат при подаване на документите.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

Обявата за конкурса се публикува в Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0521 сек.,0.0107 от тях за заявки.Сървър памет:735,584b