ОБЯВА свободно работно място за длъжността Главен специалист „Бюджет и финанси" - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ25. 02.2020

ОБЯВА свободно работно място за длъжността Главен специалист „Бюджет и финанси"ОБЯВА
свободно работно място за длъжността
Главен специалист „Бюджет и финанси" в Дирекция „Бюджет, финанси, счетоводство" в Общинска администрация гр. Раковски
1. Информация относно обявата:
Място на работа -гр. Раковски - Община Раковски, Площад „България" №1
Основна цел на длъжността: Оперативно управление бюджета на Общината, прилагане и спазване на действащата нормативна уредба по работната заплата в общинската и кметски администрации

2. Минимални изисквания към кандидатите:

• Степен на образование - ,,Средно"
• Професионална област- икономика
• Професионален опит- 2 години
• Допълнителна квалификация- компютърни умения

3. Специфични изисквания към кандидатите:

• Да е дееспособно лице без заболявания, противопоказни за заемане на длъжността;
• Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

4. Допълнителни изисквания към кандидатите:

• Да познават изцяло постановките на Закон за местно самоуправление и местна администрация, Закон за общинските бюджети, Наредба за условията и реда за съставяне, отчитане и изпълнение на общинския бюджет на Община Раковски, Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и на Общинската администрация- гр.Раковски;
• Да познава методиката на икономически анализ;
• Да познава добре икономическите механизми на бюджетните предприятия;


5. Необходими документи:

• Заявление свободен текст за участие в конкурса
• Автобиография;
• Ксерокопие на диплома за завършено образование / удостоверение, че кандидата изучава посочената специалност;
• Ксерокопие на документи удостоверяващи професионалния опит; ,
• Декларация от лицето, че е дееспособно и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец.

Приемане на документите в сградата на Общината, етаж 1, стая № 8 - отдел "Деловодство" в срок до 12:00 часа на 25.03.2020 година.

Копие от длъжностната характеристика ще се предостави на всеки кандидат при подаване на документите.

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

Обявата за конкурса се публикува в Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0871 сек.,0.0134 от тях за заявки.Сървър памет:744,552b