Обява за длъжността Ръководител на ЦНСТ в Община Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ03. 12.2019

Обява за длъжността Ръководител на ЦНСТ в Община РаковскиО Б Я В А
За длъжността Ръководител на ЦНСТ в Община Раковски


1. Информация относно обявата:
Място на работа –гр.Раковски – Център за настаняване от семеен тип, обл. Пловдивска,
Основна цел на длъжността: Ръководи и отговоря за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в Центъра за настаняване от семеен тип;
Изготвя необходимите процедури, правилници и задължителна документация за организиране работата в ЦНСТ;
Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти;
Подпомага процеса на адаптация и приспособяване на деца и младежи от специализирани институции в Център за настаняване от семеен тип. Оказва подкрепа на децата в областта на преоткриването и развиването на техните способности с оглед на успешното им социално включване и придобиване на умения за живота извън ЦНСТ;
Участва в изготвянето на индивидуален план на всяко дете;
Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
Обезпечава ежедневна подкрепа в среда близка до семейната, създава условия за социална интеграция на потребителите, за задоволяване на основните им жизнени потребности, за формиране на социални умения, за организиране на свободното време, като следи за прилагане на индивидуален подход.
Планира работата си и работата на персонала, като възлага отговорности според длъжността;
Осъществява контрол върху работата на персонала и функциониране на услугата;
- Извършва периодична проверка на документацията, отразяваща работата на ЦНСТ;
- Контролира качеството на предлаганата услуга - осъществява вътрешен контрол относно спазването на стандартите и критериите на социални услуги за деца, прави оценка на изпълнението на работния план на всеки член на персонала и изпълнението на общите принципи на ЦНСТ.
Поддържа подходящ психологичен климат за потребителите и персонала;
Грижи се за финансовата стабилност и материалната обезпеченост на услугата;
Популяризира дейността на ЦНСТ;
Представя ЦНСТ пред юридически и физически лица;
Изготвя отчети за дейността;
Участва в работни срещи, семинари и други събития свързани с извършваните дейности и организацията на работа в ЦНСТ;
При необходимост изпълнява допълнително възложени функции, които са в интерес на децата, ЦНСТ и социалните дейности в Община Раковски като цяло;
Поддържа връзки с професионалисти извън ЦНСТ, имащи отношение към обгрижване на децата /лекари, учители, психолози/ ;
Поддържа добро ниво на професионална компетентност на служителите;
Приема от Кмета на Община Раковски и други задължения, способстващи за развитие на услугите за децата/младежите и социалните дейности в Община Раковски като цяло;
Спазване задължително за съдействие, регламентирано в чл. 7, ал.1 и ал.2 от ЗЗД;
Да притежават познания за детското развитие.
2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
*Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;
Специалност – „Социални дейности”; „Социална педагогика”, „Психология”, „Филология” или друга специалност – хуманитарен профил ;
*Професионален опит – се счита за предимство.
*Управленски опит в сферата на социални, образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;) се счита за предимство
*Умения за работа с деца, с близки и роднини, умения за взаимодействие с различни институции;
*Допълнителни квалификации и опит са предимство.
*Владеене на Microsoft Office, Internet;
*Умения за работа в екип и комуникативни умения;
*Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер

3. Необходими документи за участие в конкурса:
• Заявление свободен текст за участие в конкурса
• Свидетелство за съдимост
• Автобиография / CV;
• Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива - копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
• Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;

На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ .

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи .


Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 1, стая № 8, отдел „Деловодство“ в срок до 12:00 часа на 31.12.2019 година.

Обявата за конкурса се публикува в Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0499 сек.,0.0109 от тях за заявки.Сървър памет:743,568b