О Б Я В А За длъжността Главен специалист „Публични регистри, човешки ресурси и Труд и работна заплата“ в Община Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06. 08.2019

О Б Я В А За длъжността Главен специалист „Публични регистри, човешки ресурси и Труд и работна заплата“ в Община РаковскиО Б Я В А
За длъжността Главен специалист „Публични регистри, човешки ресурси и Труд и работна заплата“ в Община Раковски


1. Информация относно обявата:
Място на работа – Общинска администрация – гр.Раковски, обл. Пловдивска, пл. „България” № 1;
Основна цел на длъжността: съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите, назначени към Общинска администрация гр.Раковски, както и ръководителите на бюджетните предприятия; участие в конкурсни комисии за избор ,подбор на служители; подготовка на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, заповеди за прекратяване на трудови договори, подготвяне и връчване на предизвестия; уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори; водене на дневник на издадените трудови книжки; водене на всички видове отпуски, изготвяне на заповеди за отпуск и представяне на Кмета на Общината за разрешаване; Подготвяне на конкурсни процедури за държавни служители; Следене на промените в нормативната база – Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Наредба за работното време, почивките и отпуските, Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Класификатор на длъжностите в администрацията и правилник за прилагането му, и други нормативни актове свързани с изпълнение на длъжността; Изготвяне на удостоверения и служебни бележки при поискване; Подготовка и поддържане на длъжностните характеристики на персонала; Спазване инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхраняването на личните данни на работниците и служителите; изготвя писмени и дава устни справки, по искане на ръководството на Общината относно персонала и всички, свързани с трудовите правоотношения, въпроси; поддържа актуална информация на необходимите данни за всички служителите; оформяне на документи при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж; подготвяне на всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки; поддържане на документалния архив; поддържане на актуална информация относно необходимите данни за всички служители; Изготвяне на Годишен отчет за състоянието на Администрацията и Самооценка на административното обслужване; работа с „Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация; и др.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
• Образование – минимум средно образование;
• Професионален опит – 2 година трудов стаж;
• Кандидатите да познават нормативната уредба, касаеща длъжността – Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Наредба за работното време, почивките и отпуските, Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Класификатор на длъжностите в администрацията и правилник за прилагането му и други
• Компютърни компетентности – работа със счетоводен софтуер, Excel Word, Internet;
• Умения за работа в екип и комуникативни умения;
• Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер

3. Необходими документи за участие в конкурса:
o Заявление свободен текст за участие в конкурса
o Автобиография;
o Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива - копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
o Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;

На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ .

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи .


Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая № 1, отдел „Човешки ресурси“ в срок до 16:30 часа на 20.08.2019 година.

Обявата за конкурса се публикува в Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0499 сек.,0.0099 от тях за заявки.Сървър памет:741,928b