О Б Я В А За длъжността Главен специалист „Публични регистри, човешки ресурси и Труд и работна заплата“ в Община Раковски - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06. 08.2019

О Б Я В А За длъжността Главен специалист „Публични регистри, човешки ресурси и Труд и работна заплата“ в Община РаковскиО Б Я В А
За длъжността Главен специалист „Публични регистри, човешки ресурси и Труд и работна заплата“ в Община Раковски


1. Информация относно обявата:
Място на работа – Общинска администрация – гр.Раковски, обл. Пловдивска, пл. „България” № 1;
Основна цел на длъжността: съставяне и поддържане на личните досиета на работниците и служителите, назначени към Общинска администрация гр.Раковски, както и ръководителите на бюджетните предприятия; участие в конкурсни комисии за избор ,подбор на служители; подготовка на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, заповеди за прекратяване на трудови договори, подготвяне и връчване на предизвестия; уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори; водене на дневник на издадените трудови книжки; водене на всички видове отпуски, изготвяне на заповеди за отпуск и представяне на Кмета на Общината за разрешаване; Подготвяне на конкурсни процедури за държавни служители; Следене на промените в нормативната база – Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Наредба за работното време, почивките и отпуските, Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Класификатор на длъжностите в администрацията и правилник за прилагането му, и други нормативни актове свързани с изпълнение на длъжността; Изготвяне на удостоверения и служебни бележки при поискване; Подготовка и поддържане на длъжностните характеристики на персонала; Спазване инструкцията за работа с лични данни и задълженията, произтичащи от нормативните актове при боравенето и съхраняването на личните данни на работниците и служителите; изготвя писмени и дава устни справки, по искане на ръководството на Общината относно персонала и всички, свързани с трудовите правоотношения, въпроси; поддържа актуална информация на необходимите данни за всички служителите; оформяне на документи при прекратяване на трудовия договор, изчисляване и вписване на трудовия стаж; подготвяне на всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение – служебни бележки, удостоверения, издаване на трудови книжки; поддържане на документалния архив; поддържане на актуална информация относно необходимите данни за всички служители; Изготвяне на Годишен отчет за състоянието на Администрацията и Самооценка на административното обслужване; работа с „Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация; и др.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
• Образование – минимум средно образование;
• Професионален опит – 2 година трудов стаж;
• Кандидатите да познават нормативната уредба, касаеща длъжността – Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Наредба за работното време, почивките и отпуските, Наредба за структурата и организацията на работната заплата, Класификатор на длъжностите в администрацията и правилник за прилагането му и други
• Компютърни компетентности – работа със счетоводен софтуер, Excel Word, Internet;
• Умения за работа в екип и комуникативни умения;
• Да е лице, което не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер

3. Необходими документи за участие в конкурса:
o Заявление свободен текст за участие в конкурса
o Автобиография;
o Документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, в случай, че кандидатът притежава такива - копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
o Документ, удостоверяващ изпълнение на изискването за професионален опит – копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;

На кандидатите за участие в конкурса да се предостави Длъжностна характеристика от гл. сп. „ПР, ЧР и ТРЗ“ .

Изборът на кандидат ще стане след разглеждане на подадените документи и провеждане на събеседване с одобрени по документи кандидати.

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседването ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи .


Документите да се подават лично от кандидатите или упълномощени техни представители в административната сграда на Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, ет. 2, стая № 1, отдел „Човешки ресурси“ в срок до 16:30 часа на 20.08.2019 година.

Обявата за конкурса се публикува в Бюро по труда и на електронната страница на Община Раковски www.rakovski.bg.

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0824 сек.,0.0127 от тях за заявки.Сървър памет:751,712b