Обява за провеждане на търг - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ24. 07.2019

Обява за провеждане на търгНа основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община Раковски във връзка с чл. 3 от Наредбата за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски и в изпълнение на Решение № 742, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. и Решение № 838, взето с Протокол № 54/25.06.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски и Заповед № ОС-59/22.07.2019 г. на Кмета на Община Раковски

О Б Я В Я В А М :

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:


Пълен текст на документа /.PDF формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0781 сек.,0.0122 от тях за заявки.Сървър памет:737,872b