Обява за провеждане на търг - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ24. 07.2019

Обява за провеждане на търгНа основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община Раковски във връзка с чл. 3 от Наредбата за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски и в изпълнение на Решение № 742, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. и Решение № 838, взето с Протокол № 54/25.06.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски и Заповед № ОС-59/22.07.2019 г. на Кмета на Община Раковски

О Б Я В Я В А М :

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:


Пълен текст на документа /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0616 сек.,0.0186 от тях за заявки.Сървър памет:728,144b