Обява за провеждане на търг - Oбщина Раковски
24. 07.2019

Обява за провеждане на търгНа основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община Раковски във връзка с чл. 3 от Наредбата за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски и в изпълнение на Решение № 742, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. и Решение № 838, взето с Протокол № 54/25.06.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски и Заповед № ОС-59/22.07.2019 г. на Кмета на Община Раковски

О Б Я В Я В А М :

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ, А ИМЕННО:


Пълен текст на документа /.PDF формат/
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.0789 сек.,0.0121 от тях за заявки.Сървър памет:2,975kb