ОБЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“ - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ08. 07.2019

ОБЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“О Б Я В А


На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 134 / 04.07.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ
Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“


Месторабота: Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1 (една), при следните условия:
Длъжност Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.
Кратко описание на длъжността:
Разработва експертни анализи и становища по важни проблеми от финансово-счетоводната дейност на Община Раковски и отговаря на запитвания на физически и юридически лица с изготвяне на експерти мнения. Осъществява контрол за правилното оформяне на първичните счетоводни документи, разходване на паричните средства и материални ресурси. Осъществява контрол за достоверното отчитане на приходите и разходите на Община Раковски. Участва в разработването на плана за документооборота, системата за аналитично отчитане и счетоводната политика в съответствие с нормативното законодателство
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (съгласно КДА):
 Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 Минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши;
 Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 2 години на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностоен;
 Професионална област – „Финанси“, „Счетоводство”;
 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДсЛ.
1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 Компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;
 Да познава и прилага нормативната уредба свързана със Закона за счетоводството, Закон за публичните финанси, Закон за бюджета на Република България, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор и други закони от българското законодателство съотносими към финансовата и счетоводната дейност на бюджетните предприятия
 Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип.
2. Начин на провеждане на конкурса:
 Решаване на тест;
 Интервю.
3. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи професионалния опит;
 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
 Свидетелство за съдимост;
 Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Препоръки от предишни работодатели.
4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл. спец. ”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация - гр. Раковски при подаване на документите.
5. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет. 1, стая № 8 всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., в 14 дневен срок считано от датата на публикуване на обявата за конкурса. Краен срок - 25.07.2019 г.
6. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността Главен експерт „Финансово-счетоводна отчетност“ в Община Раковски, не се регистрират.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ И
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

05.08.2019 | Списък с допуснатите кандидати /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Работно време: от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0514 сек.,0.0117 от тях за заявки.Сървър памет:742,112b