ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Секретар на МКБППМН“ - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Бюджет и финанси
Банкови сметки за административни услуги
Местни данъци и такси
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда

KАЛКУЛАТОР ДАНЪК МПС


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ11. 03.2019

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Секретар на МКБППМН“О Б Я В А


На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 43 / 08.03.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „Секретар на МКБППМН“


Месторабота: Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1 (една), при следните условия:
Длъжността „Секретар на МКБППМН“ е конкурсна.
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.
Кратко описание на длъжността:
Организира и координира цялостната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Раковски. Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателната дейност на територията на Общината. Съвместно с инспекторите от ДПС, ОЗД, социалните работници, училищните власти издирва малолетни и непълнолетни извършили или за които съществува опасност да извършат престъпление или противообществени прояви, и особено безнадзорни, малтретирани, проституиращи, системно не посещаващи училище и др. Проучва специфичните им проблеми и взема мерки за тяхната социална защита и развитие. Координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (съгласно КДА):
 Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 Минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши;
 Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 1 година на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностоен;
 Професионална област – „Психология“, „Социална педагогика”;
 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДсЛ.
1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 Компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;
 Да познава и прилага нормативната уредба свързана със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните, Закона за закрила на детето;
 Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип.
2. Начин на провеждане на конкурса:
 Решаване на тест;
 Интервю.
3. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи професионалния опит;
 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
 Свидетелство за съдимост;
 Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Препоръки от предишни работодатели.
4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл. спец. ”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация - гр. Раковски при подаване на документите.
5. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет. 1, стая № 8 всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., в 14 дневен срок считано от датата на публикуване на обявата за конкурса. Краен срок - 25.03.2019 г.
6. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността „Секретар на МКБППМН“ в Община Раковски, не се регистрират.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ И
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Заявление за участие в конкурс за ДС-1 /.DOC формат/
Декларация по чл.17 за конкурс за ДС-1 /.DOC формат/
01.04.2019 | Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати /.PDF формат/

Адрес:

пл."България" 1, Раковски 4150

Телефон:

031512260

Имейл:

oa@rakovski.bg
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0926 сек.,0.0140 от тях за заявки.Сървър памет:752,728b