ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Секретар на МКБППМН“ - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ11. 03.2019

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „Секретар на МКБППМН“О Б Я В А


На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл. 10а от Закона за държавния служител, Кметът на Община Раковски със своя Заповед № ДЗ – 43 / 08.03.2019 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „Секретар на МКБППМН“


Месторабота: Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 1, щатни бройки: 1 (една), при следните условия:
Длъжността „Секретар на МКБППМН“ е конкурсна.
Посочената длъжност се заема след провеждане на конкурс по реда на Наредбата за провеждане на конкурси за държавния служител.
Кратко описание на длъжността:
Организира и координира цялостната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Раковски. Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателната дейност на територията на Общината. Съвместно с инспекторите от ДПС, ОЗД, социалните работници, училищните власти издирва малолетни и непълнолетни извършили или за които съществува опасност да извършат престъпление или противообществени прояви, и особено безнадзорни, малтретирани, проституиращи, системно не посещаващи училище и др. Проучва специфичните им проблеми и взема мерки за тяхната социална защита и развитие. Координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността (съгласно КДА):
 Висше образование, минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 Минимален ранг за заемане на длъжността - IV младши;
 Минимален професионален опит за заемане на длъжността – минимум 1 година на сходна позиция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностоен;
 Професионална област – „Психология“, „Социална педагогика”;
 Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДсЛ.
1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
 Компютърни умения за работа с базови и специализирани софтуерни програми;
 Да познава и прилага нормативната уредба свързана със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните, Закона за закрила на детето;
 Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип.
2. Начин на провеждане на конкурса:
 Решаване на тест;
 Интервю.
3. Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурса:
 Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 Заверени от кандидатите копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, компютърни умения;
 Заверени от кандидатите копия на официални документи, удостоверяващи професионалния опит;
 Заверено от кандидатите копие на документ за присъден ранг, когато лицето е работило като държавен служител /служебна книжка или заповед за присъден ранг/;
 Свидетелство за съдимост;
 Заверено от кандидатите копие на документ за самоличност;
 Автобиография;
 Мотивационно писмо;
 Препоръки от предишни работодатели.
4. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на всеки кандидат от гл. спец. ”ПР, ЧР и ТРЗ” към Общинска администрация - гр. Раковски при подаване на документите.
5. Документите на кандидатите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в административната сграда на Община Раковски – гр. Раковски, пл. „България“ № 1, Център за информация и услуги на гражданите – ет. 1, стая № 8 всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., в 14 дневен срок считано от датата на публикуване на обявата за конкурса. Краен срок - 25.03.2019 г.
6. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността „Секретар на МКБППМН“ в Община Раковски, не се регистрират.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалната интернет страница на Община Раковски www.rakovski.bg.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕ И
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ

Заявление за участие в конкурс за ДС-1 /.DOC формат/
Декларация по чл.17 за конкурс за ДС-1 /.DOC формат/
01.04.2019 | Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати /.PDF формат/

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0902 сек.,0.0278 от тях за заявки.Сървър памет:743,000b