01. 03.2019

ГрафикГ Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019 ГОДИНА
06.03. 2019 година – жълти контейнери;
20.03. 2019 година – жълти контейнери;
25. 02.2019

Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществени услуги в административната сграда на Община Раковски„ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО-ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ С АДРЕС: ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ, ПЛ. БЪЛГАРИЯ“ № 1“
ФИНАНСИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКО ФОНД , гр. СОФИЯ


Проект с № 163/01.03.2012 г.
Предмет на договора: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществени услуги в Административна сграда на Община Раковски, с адрес: гр. Раковски , обл. Пловдив, пл. България № 1”

Обхватът на договора включва:
Топлоизолиране по покрив: Демонтаж на покривни керемиди - 563,00 м2; Демонтаж на дъсчена обшивка по покрив - 563,00 м2; Демонтаж и последваща доставка и монтаж на компрометирани ребра, греди и други елементи от покривната конструкция - 1,50 м3; Демонтаж, доставка и монтаж на олуци в цвят по RAL - 96,00 м’; Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби в цвят по RAL - 236,25 м’; Почистване на подпокривното пространство - 342,00 м2; Натоварване и извозване на строителни отпадъци до 10 км - 22,40 м3; Доставка и монтаж на дъсчена обшивка по покрив - 563,00 м2; Доставка и монтаж на хидроизолация под термопанел - 563,00 м2; Доставка и монтаж на термопанели по покрив, 8 см, вкл. монтажни дървени профили (дървени столици), в цвят по RAL - 563,00 м2; Доставка и монтаж на ламаринена обшивка - билен елемент в цвят по RAL - 84,54 м’; Доставка и монтаж на ламаринена обшивка-надолучна пола в цвят по RAL - 96,00 м’; Доставка и монтаж на ламаринена обшивка с - обшивка по комини, капандури и др. eлементи на покрива в цвят по RAL - 17,46 м’; Доставка и монтаж на водосточно казанче в цвят по RAL - 21,00 бр; Доставка и монтаж на снегозадържащи елементи - 118,13 м’; Доставка и монтаж на олуци по козирка на вход в цвят по RAL - 6,50 м’; Доставка и монтаж на водосточни тръби по козирка на вход в цвят по RAL - 7,30 м’; Доставка и монтаж на XPS 2 см., вкл.мрежа, шпакловка, дюбели за изравняване на стреха и чело на стреха - 101,52 м2; Доставка и монтаж на XPS 2 см., вкл.мрежа, шпакловка, дюбели за изравняване на стреха и чело на стреха на гараж - 27,87 м2; Доставка и монтаж на олук по козирка на вход на гараж в цвят по RAL - 8,20 м2; Доставка и монтаж на ревизионна капандура за излизане на покрива – 1,00 бр; Доставка и монтаж на топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS – 8 см. по таванна плоча - 342,00 м2; Доставка и монтаж на топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS – 8 см по таванна плоча над гараж - 97,70 м2; Доставка и полагане на пароизолация върху топлоизолацията по таванна плоча над гараж – 342,00 м2; Полагане на армирана циментова замазка 5 см. върху топлоизолацията по таванна плоча над гараж – 342,00 м2; Иззиждане с тухли на борд по покрив на гараж - 24,40 м’.

 Топлоизолиране на външни стени: Доставка и монтаж на фасадно скеле - 986,88 м2; Демонтаж, доставка и моннтаж на външни климатични тела - 31,00 бр; Демонтаж на подпрозоречни плотове от естествен камък - 80,15 м’; Демонтаж на метални решетки по прозорци - 23,11 м2; Демонтаж на метални капаци по прозорци сутерен - 13,00 бр; Почистване и подготовка на съществуваща мазилка за монтаж на топлоизолация - 783,94 м2; Доставка и монтаж на фасадна топлоизолация от EPS-8см, вкл. шпакловка, мрежа, дюбели - 621,11 м2; Доставка и монтаж на топлоизолация XPS-2см - обръщане по страници на отвори – 492,75 м2; Полагане на цветна минерална мазилка по топлоизолация фасада – 966,11 м2; Доставка и монтаж на фасадна топлоизолация на гараж от EPS-8 см, вкл. шпакловка, мрежа, дюбели - 92,42 м2; Доставка и монтаж на каменна облицовка – 3 см по цокъл на сградата - 36,10 м2; Боядисване на стари решетки по прозорци и обратен монтаж - 23,11 м2; Демонтаж на стара дървена дограма и извозване - 50,41 м2; Демонтаж на стара метална дограма на гараж и извозване - 4,59 м2; Демонтаж на врати към подпокривно помещение и сутерен - 3,00 бр; Демонтаж и последващ монтаж на метални решетки по прозорци на гараж и боядисване - 4,59 м2; Демонтаж на метални врати на гараж - 3,00 бр; Доставка и монтаж на нова PVC дограма със стъклопакет - бяла с коефициент до U=1,4W(m2.K) - 50,41 м2; Доставка и монтаж на нова PVC дограма със стъклопакет (гараж) - бяла с коефициент U=1,4W(m2.K) - 4,59 м2; Доставка и монтаж на нова секционна гаражна врата - 2,00 бр; Доставка и монтаж на алуминиева дограма с армирано стъкло по сутерен - 6,78 м2; Доставка и монтаж на подпрозоречни алуминиеви первази - 127,05 м’; Обръщане страници на прозорци с гипсокартон, шпакловка и боядисване от вътрешната страна - 102,50 м’; Доставка и монтаж на врати EI 90 – 3,00 бр.
Стойност на договора: 304 576,75 лв. без ДДС
РЗП = 1782,70 м2
Срок за изпълнение: 64 / шестдесет и четири / календарни дни
Начална дата: 28.05.2018г.
Крайна дата: 31.07.2018г.
Въвеждане на обекта в експлоатация на № 12/29.08.2018 г.
Изпълнител: „ЦИД АТЛАС“ ООД, гр. Пловдив
22. 02.2019

Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО - Пловдив

Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО - Пловдив /.PDF формат/
19. 02.2019

Обява
На oснование Заповед № ОС - 10/15.02.2019 г. на Кмета на Община Раковски във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 20 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община Раковски, във връзка с чл. 3 от Наредбата за базисните (начални) цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост на Община Раковски и Решение № 744, взето с Протокол № 48/30.01.2019 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски.

О Б Я В Я В А М :

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
За имот № 003043 находящ се в землището на град Раковски, Община Раковски, в местността „КЪРНЬОВА КОРИЯ”, с площ от 104,071 дка, с НТП изоставена нива и АОС № 3450 от 28.03.2013 г.
Търгът ще се проведе на 07.03.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на
общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за обекта, описан по горе в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/ на декар годишно без ДДС.
Срок на договора за наем - 10 /десет/ години.
Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 50 % (петдесет процента) – 1040,71 лева (хиляда и четиридесет лева седемдесет и една стотинка), от първоначалната тръжна цена за обекта в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16.30 часа на 06.03.2019 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC: UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” АД.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.
Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 лв. (тридесет лева). Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16.30 часа на 05.03.2019 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЯВА - Божидар 07.03.2019 /.PDF формат/
19. 02.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


Реджеп Осман Шабан, адрес: с. Стряма, ул. „Калоян“ № 12, община Раковски

Адрес за кореспонденция: с. Стряма, ул. „Калоян“ № 12, община Раковски
Лице за контакт: Недялка Атанасова Коева - пълномощник, тел.: 0888 824 074

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


за строителство на жилищна сграда в ПИ 170002, в землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1105 сек.,0.0257 от тях за заявки.Сървър памет:2,913kb