Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ06. 07.2020

ОБЯВА за провеждане на търг за поставяне на ВПС Раковски

02. 07.2020

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Кристина Николаева Боргоджийска за: „Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда, основно и допълващо застрояване и ново строителство за месопреработвателно предприятие, производство на млечни продукти, хранителен магазин и административно-битова част“ в УПИ V-572, кв. 66 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 03.07.2020 година до 16.07.2020 година, включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
29. 06.2020

ГрафикГ Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 ГОДИНА
06.07. 2020 година – жълти контейнери;
20.07. 2020 година – жълти контейнери.
23. 06.2020

СъобщениеСЪОБЩЕНИЕВ изпълнение изискванията на чл. 8, ал. 2 от Наредба 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитните, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Раковски обявява, че в периода от 26.06.2020 г. до 28.06.2020 г., „РЕЙС КРОП“ ЕООД ще проведе торене с авиационна техника в землището на с. Белозем, общ. Раковски, в часовете от 05.30 ч. до 10.00 ч. с торове КАРБАМИД и KAN 40.
Подлежащите на третиране терени са в местностите „Адата“, „Акак Чеир“ и „Кумника“, с. Белозем, отстоящи на 5 км от населеното място.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Еро Фабрицио Фрески.
23. 06.2020

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


Кристина Николаева Боргоджийска, с адрес: гр. Раковски, ул. „Здравец“ № 2, община Раковски, област Пловдив

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 72

Лице за контакт: Недялка Атанасова Коева, тел.: 0888 824 074

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща сграда, основно и допълващо застрояване и ново строителство за месопреработвателно предприятие, производство на млечни продукти, хранителен магазин и административно-битова част в УПИ V-572, кв. 66 по ПУП на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.
Отиди на страница   <<        >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0862 сек.,0.0373 от тях за заявки.Сървър памет:811,784b