Новини - Oбщина Раковски
17. 09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация-Раковски уведомява населението, че средствата за подпомагане за предприети мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди ще се раздават на 19.09.2019 г. (Четвъртък) от 10:30 до 16:00 ч.

05. 09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА


„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ “ ЕООД, адрес: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 250, община Пловдив, област Пловдив

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември“ № 250, община Пловдив, област ПловдивЛице за контакт: Спартак Николов, тел.: 032/605 660

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица
за ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


„Водовземане от 1 брой дублиращ тръбен кладенец в ПС „Момино“, в имот № 000197, с. Момино село, община Раковски, област Пловдив.


Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Раковски и РИОСВ – Пловдив.

05. 09.2019

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на ЕТ „Мария Черпелийска-Петър Черпелийски“, с. Стряма за: „Изграждане на автомивка на самообслужване с тръбен кладенец“ в имот УПИ Х-709, кв. 39, по регулационния план на с. Стряма. Раковски, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 05.09.2019 година до 18.09.2019 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30

02. 09.2019

График


Г Р А Ф И К

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ
ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА
04.09. 2019 година – жълти контейнери;
18.09. 2019 година – жълти контейнери;
02. 09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

относно провеждане на заседания на Общински съвет - Раковски за месец СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец СЕПТЕМВРИ 2019 г. ще се проведат на 26.09.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/, а Редовното заседание ще се проведе на 27.09.2019 г. /ПЕТЪК/

в заседателна зала на Общински съвет - Раковски, гр. Раковски.
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1085 сек.,0.0266 от тях за заявки.Сървър памет:3,047kb