21. 12.2018

ОбяваНа oснование Заповед № ОС - 95/19.12.2019 г. на Кмета на Община Раковски във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9, изр.второ и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 16 от НРПУРОИ във връзка с чл. 56 от ЗУТ и Решение № 704, взето с Протокол № 45/28.11.2018 г. от редовно заседание на Общински съвет – Раковски

О Б Я В Я В А М :


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:
- терен от 2 кв.м. за поставяне на ВПС по реда на чл. 56 от ЗУТ, по схема издадена от Главния архитект на Община Раковски и утвърдена с Решение № IV, взето с протокол № 39 от 31.10.2018 г. на ЕСУТ, находящ се в с. Шишманци, общ.Раковски, УПИ I – Кул.дом, МВР, Поща, Здр.дом, Озеленяване от кв. 26 по плана на с.Шишманци.

Търгът ще се проведе на 11.01.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата
на общинска администрация – гр. Раковски, пл. „България” № 1, етаж 2, стая 3.
Начална тръжна цена за обекта, описан по горе в размер на 3.00 лв. кв.м. /три лева/ за квадратен метър месечно без ДДС.
Срок на договора за наем – 5 /пет/ години.

Всеки желаещ да участва в търга с явно наддаване е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на 50 % (петдесет процента) - 3 (три) лева, от първоначалната тръжна цена за обекта в касата на Общинска Администрация, находяща се на етаж 3, стая № 11 в сградата на Общината до 16.30 часа на 10.01.2019 г. или по банков път по сметка на Община Раковски с BG39UNCR70003321759906, BIC: UNCRBGSF в “УниКредит Булбанк” АД.
Специфични условия за участниците в търга:
- Участниците в търга да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговския закон.

Стойността на тръжната документация е в размер на 30.00 (тридесет) лева. Същата се заплаща и получава на гишето на касата на Общинска Администрация - Раковски, находящо се в „Център за информация и услуги”, І етаж, стая 8, до 16.30 часа на 09.01.2019 г.

За повече информация: тел. 03151/59-94, както и на място в сградата на Общината, етаж 3, стая 5.


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ОБЯВА за провеждане на търг-ВПС Шишманци - съгласувано
10. 12.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „СС Моторс Серхан Бурджу“ ЕООД, гр. Пловдив, ЖК „Оазис 4“, ул. „Македония“ № 107, вх. Е, ет. 5, ап. 63 за: „Изкупуване, разкомплектоване и търговия с авточасти втора употреба“ в УПИ 034334, с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 10.12.2018 година до 23.12.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
10. 12.2018

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на Жеко Пенков Утлов, гр. Пловдив, ул. „Чернишевски“ № 8 за: „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот 055040, м. „Брестите“ по КВС на с. Белозем, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 10.12.2018 година до 23.12.2018 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
05. 12.2018

СЪОБЩЕНИЕ

относно провеждане на Редовно заседание и заседания на Постоянни комисии към Общински съвет - Раковски за месец ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Раковски за месец ДЕКЕМВРИ 2018 г.
ще се проведат на 18.12.2018 г. /ВТОРНИК/, а Редовното заседание ще се проведе на 19.12.2018 г. /СРЯДА/.
Отиди на страница   <<        >>  
Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковски rakovski.bg
Време за изпълнение:0.1168 сек.,0.0240 от тях за заявки.Сървър памет:2,891kb