Новини - Oбщина Раковски
+ A | - a | Нулиране
{GOOGLETRANS}
Местни избори 2019
Интергрирана информационна система на ДА (ИИСДА)
Политика за поверителност на информацията
Заповеди
Обяви за работа
Съобщения от ТСУ
Търгове
Проекти по оперативни програми
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
ЦНСТ Раковски
Сигнали за корупция
Структурни фондове на ЕС
Декларация за политиката по качеството и околната среда


ИНФОРМАЦИОННИ ПОРТАЛИ16. 06.2020

СъобщениеСъобщение
на община Раковски
В изпълнение на чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ бр.3/ 2006 г. изм. и доп., е открит обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „АГРО ТРАКИЯ ГРУП“ ЕООД за: „Полуинтензивно отглеждане на риба в язовир Секирово 1“ в имот № 000270 в землището на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.
Информацията е на разположение на обществеността всеки работен ден в периода от 17.06.2020 година до 30.06.2020 година включително в:
Сградата на община Раковски, гр. Раковски, пл. “България” №1,
етаж 1, стая 1 от 8,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 16,30 часа;

За контакти: гл. експерт “Екология”, община Раковски, тел.:03151/49-30
12. 06.2020

Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Раковски

Община Раковски, на основание чл.5, ал. 1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция, или финансов посредник, приета с Решение на общински съвет - гр. Раковски № 534, прието с Протокол №34/31.01.2018.,

КАНИ

всички заинтересовани лица да предоставят оферти за участие в процедура с предмет: "Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Раковски"


Обявление за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник /.PDF формат/
Решение № 125 /.PDF формат/
Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник /.PDF формат/
Заповед № ДЗ-111 12.06.2020 /.PDF формат/
Документация /.PDF формат/
Актуално финансово състояние за 2018г.
11. 06.2020

Протокол

11. 06.2020

СъобщениеС Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Раковски уведомява жителите на гр. Раковски, че на 15.06.2020 г. от 10,30 часа в заседателната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1908“, гр. Раковски ще проведе разяснителна кампания във връзка с направените промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Заповед № РД11-11-30 от 29.05.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, отнасяща се до извършване на проверки на всички лични стопанства за отглеждане на свине, чиито собственици са получили финансова помощ.
10. 06.2020

Заповед

Отиди на страница   <<        >>  

Адрес:

гр.Раковски п.к.4150

пл."България" №1

тел. 03151/2260

Булстат: 000471543

Работно време:

Общинска администрация:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Кметства:

от 08.00-12.00 ч и 13.00-17.00 ч

Контакти:

Център за административно обслужване:

031512087

Денонощно дежурни:

031512233

Всички права запазени © 2009-2017 Община Раковскиrakovski.bg
Време за изпълнение:0.0909 сек.,0.0379 от тях за заявки.Сървър памет:811,064b